Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.69 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8


1 Chào cờ-T.Phát cờ-T.NguyệtChào cờ-T.DũngChào Chào cờ-Ngọc cờ-K.DiễmChào Chào cờ-Nhung cờ-T.TriệuChào Chào cờ-Q.Anh


2 ngữ-T.ThuậnNgoại dục-T.TrungThể Toán-T.Dũng Vật lí-Ngọc Vật lí-K.Tước Hóa học-Q.Anh Lịch Sử-H.Thái ngữ-K.DiễmNgoại


3 ngữ-T.ThuậnNgoại Vật lí-K.Tước Tốn-T.Dũng dục-T.TrungThể Lịch Sử-H.Thái thuật-NTK.LoanMỹ Vật lí-Ngọc nhạc-NhungÂm
4 dục-V.ThànhThể văn-H.TriếtNgữ văn-G.LinhNgữ GDCD-T.Triệu Toán-T.Dũng văn-K.LoanNgữ nhạc-NhungÂm Toán-T.Diễm
5 học-K.MuộiSinh văn-H.TriếtNgữ văn-G.LinhNgữ thuật-NTK.LoanMỹ Tốn-T.Dũng văn-K.LoanNgữ GDCD-T.Triệu Tốn-T.Diễm


2 S


1 nghệ-M.NhựtCơng học-H.LoanSinh Địa Lí-K.Tiến Tốn-H.Linh Mỹ thuật-H.Trí Ngoại ngữ-Hoa văn-G.LinhNgữ Lịch Sử-H.Thái


2 Địa Lí-K.Tiến học-H.LoanHóa Vật lí-T.Lộc Tốn-H.Linh ngữ-K.DiễmNgoại Ngoại ngữ-Hoa văn-G.LinhNgữ Hóa học-Q.Anh


3 Hóa học-T.Nhi GDCD-T.Triệu dục-V.ThànhThể Địa Lí-K.Tiến ngữ-K.DiễmNgoại Vật lí-T.Lộc học-H.LoanSinh văn-K.LoanNgữ
4 Tốn-T.Phát ngữ-T.Nguyệt GDCD-T.TriệuNgoại Lịch Sử-H.Thái văn-G.LinhNgữ nghệ-M.ĐứcCơng Tốn-H.Linh văn-K.LoanNgữ
5 Tốn-T.Phát nghệ-M.ĐứcCơng học-H.LoanSinh Hóa học-Q.Anh văn-G.LinhNgữ Địa Lí-K.Tiến Tốn-H.Linh GDCD-T.Triệu


3 S


1 dục-V.ThànhThể học-H.LoanSinh Địa Lí-K.Tiến văn-H.TriếtNgữ ngữ-K.DiễmNgoại văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ Hóa học-Q.Anh
2 GDCD-T.Triệu Tốn-H.Linh Ngoại ngữ-Hoa văn-H.TriếtNgữ dục-V.ThànhThể văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ Địa Lí-K.Tiến
3 Hóa học-T.Nhi Tốn-H.Linh dục-V.ThànhThể nghệ-M.ĐứcCơng học-H.LoanSinh Ngoại ngữ-Hoa Địa Lí-K.Tiến văn-K.LoanNgữ
4 Tốn-T.Phát văn-H.TriếtNgữ nghệ-M.NhựtCơng Tốn-H.Linh Địa Lí-K.Tiến học-H.LoanSinh ngữ-PhướcNgoại văn-K.LoanNgữ
5 Tốn-T.Phát văn-H.TriếtNgữ Hóa học-T.Nhi Tốn-H.Linh GDCD-T.Triệu Địa Lí-K.Tiến ngữ-PhướcNgoại nghệ-M.ĐứcCơng4 S


1 Vật lí-Ngọc nhạc-NhungÂm văn-G.LinhNgữ dục-T.TrungThể Địa Lí-K.Tiến Tốn-T.Diễm thuật-NTK.LoanMỹ học-H.LoanSinh
2 nhạc-NhungÂm học-H.LoanHóa văn-G.LinhNgữ Địa Lí-K.Tiến dục-V.ThànhThể Tốn-T.Diễm Hóa học-T.Nhi dục-T.TrungThể
3 ngữ-T.ThuậnNgoại Địa Lí-K.Tiến Hóa học-T.Nhi nhạc-NhungÂm học-H.LoanHóa dục-T.TrungThể dục-V.ThànhThể thuật-NTK.LoanMỹ


4 Tin học-T.Loan


5 Tin học-T.Loan


5 S


1 văn-G.LinhNgữ ngữ-T.NguyệtNgoại Tốn-T.Dũng văn-H.TriếtNgữ học-H.LoanSinh Tốn-T.Diễm Địa Lí-K.Tiến dục-T.TrungThể
2 văn-G.LinhNgữ ngữ-T.NguyệtNgoại Tốn-T.Dũng văn-H.TriếtNgữ học-H.LoanHóa Tốn-T.Diễm Tốn-H.Linh Vật lí-T.Lộc
3 Mỹ thuật-H.Trí dục-T.TrungThể Lịch Sử-H.Thái ngữ-T.UnNgoại nghệ-M.NhựtCơng học-H.LoanSinh Tốn-H.Linh Địa Lí-K.Tiến
4 học-K.MuộiSinh Tốn-H.Linh học-H.LoanSinh Hóa học-Q.Anh văn-G.LinhNgữ dục-T.TrungThể dục-V.ThànhThể Tốn-T.Diễm
5 Lịch Sử-H.Thái Tốn-H.Linh nhạc-NhungÂm học-H.LoanSinh văn-G.LinhNgữ Hóa học-Q.Anh nghệ-M.NhựtCơng Tốn-T.Diễm


6 S


1 văn-G.LinhNgữ thuật-NTK.Loan Ngoại ngữ-HoaMỹ ngữ-T.UyênNgoại nhạc-NhungÂm Lịch Sử-H.Thái Hóa học-T.Nhi học-H.LoanSinh
2 văn-G.LinhNgữ Địa Lí-K.Tiến Ngoại ngữ-Hoa ngữ-T.UnNgoại Tốn-T.Dũng GDCD-T.Triệu học-H.LoanSinh ngữ-K.DiễmNgoại
3 Địa Lí-K.Tiến Lịch Sử-H.Thái thuật-NTK.LoanMỹ học-H.LoanSinh Toán-T.Dũng nhạc-NhungÂm ngữ-PhướcNgoại ngữ-K.DiễmNgoại
4 NGLL -T.Phát -T.NguyệtNGLL NGLL -T.Dũng NGLL -Ngọc NGLL -K.Diễm NGLL -Nhung NGLL -T.Triệu NGLL -Q. Anh
5 SHL-T.Phát SHL-T.Nguyệt SHL-T.Dũng SHL-Ngọc SHL-K.Diễm SHL-Nhung SHL-T.Triệu SHL-Q. Anh


7 S


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×