Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.55 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8


1


2 Toán-T.Trang Ngữ văn-T.Hân văn-K.LoanNgữ


3 Toán-T.Trang Ngữ văn-T.Hân văn-K.LoanNgữ


4 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-C.LoanNgoại Toán-TiếnDũng


5 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-C.LoanNgoại Toán-TiếnDũng


2 C


1


2 ngữ-T.UyênNgoại Tin học-T.Loan Toán-A.Dũng Toán-T.Diễm


3 ngữ-T.UyênNgoại Tin học-T.Loan Toán-A.Dũng Toán-T.Diễm


4 Tin học-T.Loan văn-G.LinhNgữ ngữ-C.LoanNgoại ngữ-T.UyênNgoại


5 Tin học-T.Loan văn-G.LinhNgữ ngữ-C.LoanNgoại ngữ-T.UyênNgoại


3 C


12 Tin học-T.Phát Tin học-T.Loan Toán-T.Dũng ngữ-V.KhoaNgoại


3 Tin học-T.Phát Tin học-T.Loan Toán-T.Dũng ngữ-V.KhoaNgoại


4 ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Phát Tin học-T.Loan


5 ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Phát Tin học-T.Loan


4 C


1
2
3
4
5


5 C


1


2 Toán-T.Phát Tin học-T.Loan Ngữ văn-N.Thư


3 Toán-T.Phát Tin học-T.Loan Ngữ văn-N.Thư


4 ngữ-H.NgọcNgoại Ngữ văn-T.Hân Tin học-T.Loan


5 ngữ-H.NgọcNgoại Ngữ văn-T.Hân Tin học-T.Loan


6 C1
2
3
4
5


7 C


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×