Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (23.74 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8


1
2
3
4
5


2 S


1 Tin học-Ngọc


2 Tin học-Ngọc


3 Tin học-Ngọc


4 Tin học-Ngọc


5


3 S


1 Toán-T.Trang học-H.TrinhTin


2 Toán-T.Trang học-H.TrinhTin


3 học-H.TrinhTin
4 học-H.TrinhTin


5


4 S


1
2
3
4
5


5 S


1 Tin học-Ngọc học-H.TrinhTin
2 Tin học-Ngọc học-H.TrinhTin


3 học-H.TrinhTin Tin học-Ngọc


4 học-H.TrinhTin Tin học-Ngọc


5


6 S


1
2
3
4
5


7 SCái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×