Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (23.97 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8


1


2 Tin học-Cường Tin học-K.Chi


3 Tin học-Cường Tin học-K.Chi


4 Toán-T.Phát
5 Toán-T.Phát


2 C


1
2
3
4
5


3 C


1


2 ngữ-T.ThuậnNgoại
3 ngữ-T.ThuậnNgoại
4


54 C


1
2
3
4
5


5 C


1


2 Tin học-K.Chi


3 Tin học-K.Chi


4 Tin học-K.Chi


5 Tin học-K.Chi


6 C


1


2 Tin học-T.Loan Tin học-Cường


3 Tin học-T.Loan Tin học-Cường


4 ngữ-T.NguyệtNgoại Tin học-T.Loan5 ngữ-T.NguyệtNgoại Tin học-T.Loan


7 C


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×