Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.69 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9


1 học-V.TàiSinh Sử-N.LinhLịch ngữ-K.DiễmNgoại ngữ-C.LoanNgoại Lí-T.ThảoĐịa văn-M.LệNgữ văn-C.HồngNgữ ngữ-HoaNgoại Sử-N.NgỗnLịch
2 ngữ-K.DiễmNgoại học-V.TàiSinh Lí-T.ThảoĐịa ngữ-C.LoanNgoại thuật-H.TríMỹ văn-M.LệNgữ văn-C.HồngNgữ Lí-N.NgỗnĐịa ngữ-HoaNgoại
3 Lí-T.ThảoĐịa thuật-H.TríMỹ dục-Đ.Nghĩa Tốn-V.LaiThể học-V.TàiSinh ngữ-T.NguyệtNgoại Tốn-B.Sơn Sử-N.LinhLịch ngữ-HoaNgoại
4 thuật-H.TríMỹ dục-Đ.NghĩaThể học-V.TàiSinh Tốn-V.Lai ngữ-T.NguyệtNgoại Sử-N.LinhLịch Tốn-B.Sơn Thể dục-ÚtNhỏ Vật lí-V.Dũng
5 cờ-A.DũngChào cờ-CườngChào cờ-B.SơnChào cờ-V.LaiChào cờ-A.HồngChào cờ-H.TrinhChào cờ-K.ChiChào Chào cờ-Hoa cờ-L.ThảoChào


2 C


1 ngữ-K.DiễmNgoại văn-C.Hồng Toán-B.SơnNgữ học-V.TàiSinh GDCD-Đ.Thắng Địa


Lí-N.Ngỗn Lí-T.ThảoĐịa Tốn-TiếnDũng văn-N.TrinhNgữ
2 ngữ-K.DiễmNgoại văn-C.Hồng Tốn-B.SơnNgữ dục-Đ.NghĩaThể Sử-N.NgỗnLịch nghệ-P.ThảoCơng học-V.TàiSinh Tốn-TiếnDũng văn-N.TrinhNgữ
3 Vật lí-H.Diệu ngữ-C.LoanNgoại ngữ-K.DiễmNgoại Sử-N.LinhLịch dục-Đ.NghĩaThể GDCD-Đ.Thắng Sử-N.NgỗnLịch học-V.TàiSinh Tốn-V.Lai
4 dục-Đ.NghĩaThể Tốn-TiếnDũng ngữ-K.DiễmNgoại Lí-N.NgỗnĐịa Lí-T.ThảoĐịa học-V.TàiSinh văn-C.HồngNgữ văn-M.LệNgữ Tốn-V.Lai
5 Sử-N.NgỗnLịch Tốn-TiếnDũng dục-Đ.NghĩaThể GDCD-Đ.Thắng Cơng


nghệ-P.Thảo Thể dục-ÚtNhỏ văn-C.HồngNgữ văn-M.LệNgữ nhạc-L.Thảm


3 C


1 Sử-N.NgỗnLịch văn-C.HồngNgữ văn-M.LệNgữ Vật lí-V.Dũng nhạc-L.ThảoÂm học-V.TàiSinh ngữ-C.LoanNgoại GDCD-Đ.Thắng văn-N.TrinhNgữ


2 nhạc-L.ThảoÂm văn-C.HồngNgữ văn-M.LệNgữ văn-T.HânNgữ học-V.TàiSinh Tốn-H.Trinh Lí-T.ThảoĐịa Vật lí-V.Dũng văn-N.TrinhNgữ
3 Lí-T.ThảoĐịa ngữ-C.LoanNgoại GDCD-Đ.Thắng Ngữ


văn-T.Hân Sử-N.NgỗnLịch Tốn-H.Trinh Thể dục-ÚtNhỏ nghệ-P.ThảoCơng học-V.TàiSinh


4 văn-T.HânNgữ ngữ-C.LoanNgoại Sử-N.NgỗnLịch nhạc-NhungÂm văn-N.TrinhNgữ Thể dục-ÚtNhỏ Tốn-B.Sơn văn-M.LệNgữ Tốn-V.Lai
5 văn-T.HânNgữ nhạc-NhungÂm Vật lí-V.Dũng ngữ-C.LoanNgoại văn-N.TrinhNgữ Lí-N.Ngỗn Tốn-B.SơnĐịa văn-M.LệNgữ Tốn-V.Lai


4 C


1 văn-T.HânNgữ Lí-N.Ngỗn Tốn-B.SơnĐịa Tốn-V.Lai văn-N.TrinhNgữ Tốn-H.Trinh ngữ-C.LoanNgoại Sử-N.LinhLịch Lí-T.ThảoĐịa
2 văn-T.HânNgữ Vật lí-V.Dũng Tốn-B.Sơn Tốn-V.Lai văn-N.TrinhNgữ Tốn-H.Trinh ngữ-C.LoanNgoại Lí-N.NgỗnĐịa GDCD-Đ.Thắng


3
4
5


5 C


1 GDCD-Đ.Thắng Sinh


học-V.Tài Lí-T.ThảoĐịa thuật-H.TríMỹ ngữ-T.NguyệtNgoại văn-M.LệNgữ Vật lí-V.Dũng Tốn-TiếnDũng Sử-N.NgỗnLịch
2 dục-Đ.NghĩaThể Sử-N.LinhLịch học-V.TàiSinh Lí-N.NgỗnĐịa ngữ-T.NguyệtNgoại văn-M.LệNgữ nghệ-M.ĐứcCơng Tốn-TiếnDũng Thể dục-ÚtNhỏ
3 học-V.TàiSinh Lí-N.NgỗnĐịa văn-M.LệNgữ Sử-N.LinhLịch dục-Đ.NghĩaThể Vật lí-V.Dũng thuật-H.TríMỹ Thể dục-ÚtNhỏ Lí-T.ThảoĐịa
4 Tốn-A.Dũng dục-Đ.NghĩaThể văn-M.LệNgữ nghệ-P.ThảoCơng Tốn-A.Hồng nhạc-NhungÂm Sử-N.NgỗnLịch thuật-H.TríMỹ học-V.TàiSinh
5 Tốn-A.Dũng nghệ-P.ThảoCơng Sử-N.NgỗnLịch dục-Đ.NghĩaThể Tốn-A.Hồng Sử-N.LinhLịch Thể dục-ÚtNhỏ nhạc-NhungÂm thuật-H.TríMỹ


6 C


1 Tốn-A.Dũng GDCD-Đ.Thắng Cơng


nghệ-M.Đức văn-T.HânNgữ Tốn-A.Hồng thuật-H.TríMỹ nhạc-L.Thảm học-V.TàiSinh ngữ-HoaNgoại
2 Tốn-A.Dũng Tốn-TiếnDũng nhạc-L.ThảoÂm văn-T.HânNgữ Tốn-A.Hồng ngữ-T.NguyệtNgoại học-V.TàiSinh ngữ-HoaNgoại Thể dục-ÚtNhỏ
3 nghệ-M.ĐứcCơng Tốn-TiếnDũng thuật-H.TríMỹ học-V.TàiSinh Vật lí-V.Dũngngữ-T.NguyệtNgoại GDCD-Đ.Thắng ngữ-HoaNgoại nghệ-P.ThảoCông4 -A.DũngNGLL -CườngNGLL -B.SơnNGLL NGLL -V.Lai -A.HồngNGLL -H.TrinhNGLL NGLL -K.Chi NGLL -Hoa -L.ThảoNGLL
5 SHL-A.Dũng SHL-Cường SHL-B.Sơn SHL-V.Lai SHL-A.Hồng SHL-H.Trinh SHL-K.Chi SHL-Hoa SHL-L.Thảo


7 C


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×