Tải bản đầy đủ (.ppt) (26 trang)

BÀI DẠY TRẢI NGHIỆM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.36 MB, 26 trang )

(1)


(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ


- Thuận lợi: Nhiệt độ, độ ẩm cao, lượng mưa lớn nên có thể


sản xuất quanh năm, xen canh, tăng vụ …- Khó khăn: Đất dễ bị thối hố, nhiều sâu bệnh, bão, lũ …1. Mơi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn


gì đối với sản xuất nông nghiệp?2. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió


mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những


biện pháp chủ yếu nào ?Cần bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất, làm thuỷ lợi;
(3)

Nội dungNội dung1. Dân số1. Dân số2. Sức ép của dân số tới tàinguyên, môi trường ở đới nóng2. Sức ép của dân số tới tàingun, mơi trường ở đới nóngBÀI 10:

DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI
(4)

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG


1. Dân số
(5)

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


1. Dân số- Dân số
đông, chiếm
gần 50% dân
số thế giới


H2.1: Lược đồ phân bố dân cư thế giới


Tây
Phi


Nam
Á


Đông Nam Á
Đông namBra xin
Hãy xác(6)

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG


1. Dân số
(7)

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


1. Dân số(8)

1985
80
100
110
120
130
140
150
160
90
Năm


Biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số và
lương thực châu Phi từ năm 1975 đến năm 1990Năm 1975=100%


%


1990
1975 1980


Gia tăng dân số tự nhiên
Sản lượng lương thực


Bình quân lương thực theo đầu người


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


Phân tích hình 10.1 để thấy


mối quan hệ giữa sự gia
(9)

1985
80
100
110
120
130
140
150


160
90
Năm


Biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số và lương
thực châu Phi từ năm 1975 đến năm 1990


Năm 1975=100%


%


1990
1975 1980


Sản lượng lương thực:
Gia tăng dân số tự nhiên:


So sánh gia tăng lương thực với gia
tăng dân số:


Bình qn lương thực đầu người:


%


1980


Tăng nhanh từ 100% lên gần 160%
Tăng chậm từ 100% lên khoảng 110%


Cả hai đều tăng nhưng lương thực


tăng không kịp với đà tăng dân số


Giảm từ 100% xuống 80%


Gia tăng dân số nhanh đã dẫn đến
tình trạng thiếu lương thực


Ẩnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG


1. Dân số(10)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,
MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


Xem các đoạn video clip sau (khoảng 5 phút)


và trả lời các câu hỏi:1/ Dân số đông và gia tăng nhanh đã tác động


đến tài nguyên, môi trường như thế nào?
(11)

1. Dân số2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG(12)

(13)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đơng và gia tăng nhanh đã đẩy nhanh tốc


độ khai thác tài nguyên:
(14)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài
nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đông và gia tăng
nhanh đã đẩy nhanh tốc độ
khai thác tài nguyên:+ Diện tích rừng ngày
càng thu hẹp


+ Đất bị bạc màu


Năm Dân số


(triệu người)


Diện tích rừng
( triệu ha )


1980 360 240,2


1990 442 208,6(15)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới
tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đơng và gia tăng
nhanh đã đẩy nhanh tốc
độ khai thác tài nguyên:


+ Diện tích rừng ngày


càng thu hẹp


+ Đất bị bạc màu


Năm Dân số
(triệu người)


Diện tích rừng
( triệu ha )


1980 360 240,2


1990 442 208,6


* Sau 10 năm dân số và diện tích rừng
thay đổi như thế nào?


* Nhận xét về mối tương quan giữa dân
số và diện tích rừng?


Trả lời câu hỏi (1 phút)


 Sau 10 năm dân số tăng lên từ 360 triệu


người lên 442 triệu người, diện tích rừng
giảm từ 240,2 triệu ha xuống 208,6 triệu ha.(16)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài


nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đơng và gia tăng
nhanh đã đẩy nhanh tốc độ
khai thác tài nguyên:


+ Diện tích rừng ngày
càng thu hẹp


+ Đất bị bạc màu


* Nguyên nhân làm diện tích rừng bị


thu hẹp?Dân số tăng nhanh

lương thựcthiếu hụt

mở rộng diện tích canhtác; nhu cầu sử dụng gỗ, củi tăng


lên

diện tích rừng giảm.
(17)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đông và gia tăng nhanh đã đẩy nhanh tốc


độ khai thác tài nguyên:+ Diện tích rừng ngày càng thu hẹp


+ Đất bị bạc màu
(18)

(19)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đơng và gia tăng nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai thác
tài nguyên:


+ Diện tích rừng ngày càng thu hẹp
+ Đất bị bạc màu


+ Tài nguyên khoáng sản, sinh vật bị suy giảm, một số bị cạn kiệt.(20)

Ăn
Dịch


bệnhMặcThất


nghiệpHọc
(21)

1. Dân số


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường


BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN,


MƠI TRƯỜNG Ở ĐỚI NĨNG


- Dân số đông và gia tăng nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai
thác tài nguyên


- Môi trường bị suy thối, ơ nhiễm; thiếu nước sạch...


- Biện pháp:+ Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.


+ Phát triển kinh tế.
(22)

(23)

Cho biết
(24)

(25)

1- DÂN SỐ


2- SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG- Dân số đông và gia tăng nhanh tác động xấu đến việc phát triển
kinh tế, đến tài nguyên và môi trường.


Sức ép dân số tác động đến nguồn tài nguyên thiên nhiên (đẩy


nhanh tốc độ khai thác tài nguyên):


Rừng, khoáng sản, đất, sinh vật ...bị khai thác quá mức suy giảm.
Dân số quá đông tác động tiêu cực đến môi trường :


Mơi trường bị suy thối, ơ nhiễm; thiếu nước sạch...


Biện pháp khắc phục :


Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống
người dân


- Đới nóng có dân số đông, chiếm gần một nửa dân số thế giới, tập
trung ở Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi, Đông nam Bra-xin.


Sức ép dân số ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống :


Khó khăn về giải quyết các nhu cầu ăn, mặc, ở , học hành, việc làm....(26)

Hướng dẫn về nhà


* Đối với bài học này:


- Học bài- Hoàn thành câu hỏi 1, 2 trang 35 SGK


+ Vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của
việc gia tăng dân số quá nhanh đối với tài
ngun và mơi trường ở đới nóng.


* Đối với bài tiếp theo:


Chuẩn bị bài mới : “Di dân và sự bùng nổ
đơ thị ở đới nóng”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×