Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

giáo án số học 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.67 KB, 3 trang )

(1)

I . MỤC TIÊU :-Kiến thức: Biết vận dụng các tính chất chia hết của một tổng và 1 hiệu.


-Kĩ năng: HS nhận biết đước tổng của 2 hay nhiều số, 1 hiệu của 2 số có hay khơng chia
hết cho 1 số mà khơng cần tính GT của tổng,của hiệu đo.ù


-Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, thận trọng khi giải bài tốn.

II. CHUẨN BỊ :-GV : Bảng phụ, phấn màu, giáo án.
- HS : Ôn bài cũ, làm BT.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC :NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN


HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ (9’)


-Phát biểu T/c1 về T/c chia
hết của 1 tổng? Viết tổng
quát?


Sửa BT 84/ 35 SGK.(Y/c
HS giải thích)


-Phát biểu T/c2 về T/c chia


hết của 1 tổng? Viết tổng
quát?


Sửa BT 85a,b/36 SGK.(Y/c
HS giải thích)


- Nêu y/c kiểm tra.
- Gọi 2 HS lên kiểm tra.


- NX, đánh giá, cho điểm.


-HS1:Phát biểu T/c1.
Sửa BT84:


a) ( 54-36) 6 vì 546 và 36
6


b) ( 60-14) 6 vì 606 và 14 
6


-HS2:Phát biểu T/c2.
Sửa BT85:


a)(35+49+210)7 vì 357;49
7


và 2107
b)(42+50+140)7 vì 427;50
71407


Tuần : 7 Tiết: 19
Ngày soạn:(2)

-Nhận xét bài làm của baïn.


Hoạt động 2 : Luyện tập ( 35’)


BT 87/36 SGK.


a)A=( 12+14+16+x)2 khi
x2


b) A2 khi x2


BT88/36 SGK.


a= q.12+8 (qN)


* a4 vì q.124 và 84
* a6 vì q.126 và 86


BT 89/36 SGK.
a= q.12+8 (qN)


* a4 vì q.124 và 84
* a6 vì q.126 và 86


Bài tập 90/36SGK.-u cầu HS đọc đề BT 87.
+Muốn A2 thì x phải có đk
gì? Vì sao?


+Tương tự đ/v A2
-Y/c 2 HS lên trình bày.
-Gọi HS đọc đề bài.


+Em hãy viết số a dưới dạng
biểu thức của phép chia có dư?
+Em có khẳng định được số a
chia hết cho 4 khơng? Khơng
chia hết cho 6 khơng?


-Gọi 1 HS lên trình bày.
-Treo bảng phụ BT89.


-Y/c 4 HS lần lượt lên bảng
điền.


-Cho HS nhận xét bổ sung.
-Khẳng định ý đúng.


-Cho HS hoạt động nhóm giải
BT 90/36.


- Quan sát theo dõi các nhóm
yếu.- Thu bài 1 vài nhóm cho cả lớp
nhận xét.


- Khẳng định ý đúng


-Đọc đề BT87.


-Muốn A

2 thì x phải là số TN


chia hết cho 2. Vì 3 số hạng
trong tổng đều chia hết cho 2.
a)A=( 12+14+16+x)2 khi x
2


b) A2 khi x2
-HS đọc đề bài.
a= q.12+8 (qN)


* a4 vì q.124 và 84
* a6 vì q.126 và 86


-HS lên trình bày.
-Quan sát bảng phụ.


-HS lần lượt lên bảng điền.
a) Đúng


b) Sai
c) Đúng
d) Đúng-Làm việc theo nhóm.
a) Gạch dưới số 3
b) Gạch dưới số 2
c) Gạch dưới số 3(3)

Hoạt động 3: HDVN ( 1’)


-Bài tập 119,120/17 SBT.
- Xem lại các bài đã giải.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×