Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SỬ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.57 KB, 4 trang )

(1)

HƯỚNG DẪN ƠN TẬP KIỂM TRA TIẾT


BÀI 16: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOAØI
TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925


I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP(1917-1923)


- Tháng 6. 1919 Nguyễn Aùi Quốc giử bản yêu sách địi, địi chính phủ Pháp thừa
nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7.1920, Nguyễn Aùi Quốc đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và
thuộc địa -> tìm thấy con đường cứu nước.


- 12.1920 Người tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp đánh dấu quá trình
hoạt động cách mạng của Người .


- Tại Pháp, gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa, chủ nhiệm kim chủ bút báo
Người cùng khổ, viết bài cho báo nhân đạo, bản án chế độ thực dân Pháp.
Các sách báo trên được bí mật chuyển về Việt Nam


III.NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924--1925)


- Cuối 1924 về Quảng Châu ( Trung Quốc ). Tại đây Người thành lập Hội Việt
Nam Cách Mạng thanh niên, mà nồng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn( 6.1925) .
- Mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ.


- Xuất bản báo thanh niên, in cuốn Đường cách mệnh ( đầu 1927)


BAØI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA
ĐỜI


IV. BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI TRONG NĂM


1929.


- 3/ 1929, chi bộ cộng sản đầu tiên thành lập


-Trụ sở chi bộ cộng sản đầu tiên số nhà 5 D phố Hàm Long Hà Nội
- 6/1929, Đông Dương cộng sản đảng họp ở Bắc Kì.


- 8/1929, An Nam cộng sản đảng thành lập ở Nam kì.


- 9/ 1929, Đơng Dương cộng sản Liên đồn thành lập ở Trung Kì.
BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI


I- Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
1. Hoàn cảnh:


- Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau


- Yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam là phải có một Đảng thống nhất
2- Nội dung hội nghị thành lập Đảng:(2)

* Nội dung hội nghị:


- Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản thành thành Đảng duy nhất là
Đảng Cộng Sản Việt Nam.


- Thơng qua chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng
do Nguyễn Aí Quốc khởi thảo-> Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.
* Ý nghĩa:


- Như một đại hội thành lập ĐảngIII- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng: (9phút)


- Kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam , là sản phẩm của
sự kết họp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu
nước.


- Đó là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Khẳng định giai cấp công
nhân , đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp
lãnh đạo cách mạng.


- Từ đây Cách mạng Việt Nam là bộ phận cách mạng thế giới.


- Là sự chuẩn bị tất yếu, quyết định bước phát triển nhảy vọt Cách mạng Việt
Nam


Bài 19: PHONG TRAØO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935
II- Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xơ Viết Nghệ Tĩnh:
BÀI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945


II- Những cuộc nổi dậy đầu tiên:
1- Khởi nghĩa Bắc sơn (27-9-1940).
2-Khởi nghĩa Nam Kì: (23-11-1940)


- Đảng bộ Nam Kì quyết định khởi nghĩa (Đêm 22 rạng 23-11-1940) ở hầu hết
các tỉnh Nam kì , thành lập chính quyền nhân dân …..cờ đỏ sao vàng lần đầu
tiên xuất hiện.


BAØI 22 : CAO TRAØO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM NĂM 1945I- Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941


- 28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị Trung ương lần 8,tại
Pác Bó ( Cao Bằng ) từ ngày 10-> 19-5-1941


thành lập đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân ( 22/12/1944)(3)

II- Giành chính quyền ở Hà Nội (19-8)
- 23 -8: nhân dân Huế khởi nghĩa thắng lợi,
- 25-8 Sài Gòn, 28-8: giành thắng lợi cả nước


- 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn
độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


IV- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám:
* ý nghĩa:


- Sự kiện vĩ đại dân tộc ,phá tan hai xiềng xích nơ lệ của pháp – Nhật, lật đổ
chế độ phong kiến, lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên
mới cho dân tộc –kỉ nguyên độc lập tự do.


- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp
phần củng cố hịa bình ở khu vực Đơng nam Á và trên tồn thế giới .


* Nguyên nhân:


- Truyền thống u nước, .Sự lãnh đạo của Đảng và mặt trận Việt Minh


- Liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong


mặt trận dân tộc thống nhất .


- Điều kiện quốc tế thuận lợi ,Liên Xô và các nước đồng minh đánh bại phe
phát xít Đức – Nhật .


BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946)


I- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
- Khó khăn:


+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc hơn 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay sai phản động
âm mưu chống phá cách mạng.


+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh kéo vào don đường cho Thực dân Pháp
quay lại xâm lược nước ta.


+ Nền kinh nước ta vốn nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói thiên
tai diễn ra-> Đe dọa đời sống nhân dân.


+ Ngân sách nhà nước trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát được ngân hàng
Đông Dương.


+ Hơn 90 % dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.(4)

- Biện pháp trước mắt: Lập hủ gạo cứu đói, và “Ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng
bào nhường cơm sẻ áo.


- Biện pháp lâu dài: Đẩy mạnh sản xuất, chia ruộng đất cho nơng dân
=> Nạn đói được đẩy lùi* Diệt giặc dốt:


- Ngày 8-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập nha bình dân học
vụ


- Kêu gọi mọi người tham gia xóa mù chữ
* Giải quyết khó khăn tài chính

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×