Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

BÀI TẬP - LUYỆN TẬP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (545.9 KB, 10 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
********************(2)

(3)

(4)

Bài 1: Xác định Input, Output cho các bài
tốn sau?


a. Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh
là x.


b. Tính tổng 2 số nguyên a và b (với a, b
được nhập vào từ bàn phím).


Bài 1: Xác định Input, Output cho các bài
tốn sau?


a. Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh
là x.


b. Tính tổng 2 số nguyên a và b (với a, b
được nhập vào từ bàn phím).(5)

a. Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh là x.
- Input: độ dài cạnh là x


- Output: chu vi hình vng


b. Tính tổng 2 số nguyên a và b (với a, b được
nhập vào từ bàn phím).


- Input: 2 số nguyên a và b
- Output: Tổng 2 số nguna. Tính chu vi hình vng biết độ dài cạnh là x.


- Input: độ dài cạnh là x


- Output: chu vi hình vng


b. Tính tổng 2 số nguyên a và b (với a, b được
nhập vào từ bàn phím).


- Input: 2 số nguyên a và b
- Output: Tổng 2 số nguyên(6)

BÀI TẬP – LUYỆN TẬPBài 2: Mô tả các điều kiện dưới đây trong
NNLT Pascal?


a. Y là một số dương không vượt quá 100;
b. Nếu 1+2=3, xx+1;


c. Nếu 123 chia hết cho 3, xx-1;


Bài 2: Mô tả các điều kiện dưới đây trong
NNLT Pascal?


a. Y là một số dương không vượt quá 100;
b. Nếu 1+2=3, xx+1;


c. Nếu 123 chia hết cho 3, xx-1;


Y<=100;


If 1+2=3 then x:=x+1;(7)

BÀI TẬP – LUYỆN TẬP


Bài 3: Sai ở đâu? Sửa thế nào?


a. If a>b then max=a;


b. If x :=10 then x:= x + 2;


c. If x < 5 then x:= x + 1; else x:= x - 1;
d. If x mod 3 = 2 then x:=x+1
Bài 3: Sai ở đâu? Sửa thế nào?
a. If a>b then max=a;


b. If x :=10 then x:= x + 2;


c. If x < 5 then x:= x + 1; else x:= x - 1;
d. If x mod 3 = 2 then x:=x+1(8)

Bài 4: Sau mỗi câu lệnh, giá trị của biến X sẽ là
bao nhiêu?


a. X:=5; if X mod 3 = 2 then X:= X+2;


b. X:= 6; if X< 5 then X:= X + 2 else X:=X*2;
Bài 4: Sau mỗi câu lệnh, giá trị của biến X sẽ là
bao nhiêu?


a. X:=5; if X mod 3 = 2 then X:= X+2;


b. X:= 6; if X< 5 then X:= X + 2 else X:=X*2;


BÀI TẬP – LUYỆN TẬP5 mod 3 = 2 (Đúng), X=5+2 = 7(9)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


- Xem lại nội dung các bài tập.


- Ôn lại nội dung các bài đã học(10)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×