Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.52 KB, 1 trang )

(1)

BÀI TẬP BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai?Câu 2. Điền các cụm từ tốt hơn, truyền đạt, đồng thời, nhanh, kết hợp, đầy đủ,
sản phẩm đa phương tiện vào các chỗ trống (…) để có phát biểu đúng.


a. Đa phương tiện là sự ….. (1)……..thông tin từ nhiều dạng khác nhau và
được thể hiện một cách ….. (2)……..


b. Đa phương tiện đáp ứng ….. (3)……..yêu cầu ….. (4)……..thông tin.
c. Đa phương tiện giúp hiểu thông tin một cách ….. (5)…….. và….. (6)…hơn.
d. Các ….. (7)……..được tạo ra bằng máy tính có thể là phần mềm, hệ thống
cácphần mềm và thiết bị.


Phát biểu Đúng Sai


1. Các trang web có nội dung phong phú như văn
bản, hình ảnh, âm thanh, … đều là đa phương tiện.
2. Dữ liệu đa phương tiện là một dạng thông tin bất kì
mà ta có thể nhìn, thu nhận trong cuộc sống.

×