Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (279.25 KB, 22 trang )

(1)


(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ1. Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu?
2. Các thao tác có thể thực hiện với hình ảnh(3)

BÀI 11
(4)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang
chiếu


2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu
3. Sử dụng các hiệu ứng động


4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu(5)

(6)

(7)

(8)

BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
Có 2 loại hiệu ứng:


- Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm
xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu khi
trình chiếu được gọi là hiệu ứng động.(9)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Trên một trang chiếu thường


có những đối tượng nào?(10)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếuBÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Thông thường các đối tượng


xuất hiện như thế nào?(11)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Ta có thể thay đổi cách


xuất hiện này không?(12)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Tạo hiệu ứng động cho trang


chiếu nhằm mục đích gì?(13)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Các bước tạo hiệu ứng động cho(14)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếuBÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


Các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
- B1. Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp
dụng hiệu ứng động.


- B2. Mở dải lệnh Animations.(15)

1. Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG(16)

2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Hiệu ứng chuyển trang chiếu


là gì?


Hiệu ứng chuyển trang chiếu là thay đổi cách
xuất hiện của trang chiếu.(17)

2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


?

Các bước đặt hiệu ứng
(18)

2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các


trang chiếu:


- B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.


- B2: Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu
hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm(19)

2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang
chiếu:


- B3: Nháy Apply to All trong nhóm Timing(20)

BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu


 * Các tùy chọn khác trong nhóm Timing
+ Duration: thời gian


+ On mouse click: trang chiếu tiếp theo


chỉ xuất hiện khi nháy chuột(21)

 * Các tùy chọn khác trong nhóm Timing
+ Duration: thời gian


+ On mouse click: trang chiếu tiếp theo chỉ
xuất hiện khi nháy chuột


+After: chọn tùy chọn này và nhập thời
gian để tự động chuyển trang sau khoảng thời
gian.


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG(22)

 - Giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và
sinh động hơn.


- Không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng.


- Cần cân nhắc xem hiệu ứng đó có giúp cho
nội dung trang chiếu rõ ràng và hiệu quả hơn
không.


BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG


3. Sử dụng các hiệu ứng động


?

Sử dụng hiệu ứng động


×