Tải bản đầy đủ (.ppt) (40 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 7- BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 40 trang )

(1)

Câu 1: Cho biết ý nghĩa của các lệnh sau:


Lệnh Ý nghĩa


Page Layout


Page Break Preview
File\ Print


Page Layout/ Page Setup/
Margin




KIỂM TRA BÀI CŨ


Hiển thị chế độ trình bày trang
Hiển thị chế độ ngắt trang


In trang tính



(2)

Câu 2: Cho bảng điểm, em hãy chọn hướng giấy
nằm ngang và thiết đặt lề trang gồm các thông số:
Top: 2; Bottom: 2; Left: 1.5; Right: 3.



(3)

HÌNH 1

HÌNH 2




(4)

(5)

6



(6)

BÀI 8





(7)

Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU



(8)

00:15


00:15 99


Nêu một vài ví dụ về sắp xếp dữ liệu trong thực tế ?


- Bảng điểm.


- Danh sách học sinh.



(9)

1. Sắp xếp dữ liệu



(10)

Ở bảng điểm trên cột nào được sắp xếp? Sắp
xếp theo thứ tự đó là gì?



(11)

1. Sắp xếp dữ liệu


Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU


 Sắp xếp dữ liệu là ……… vị trí các ……. để các


giá trị trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự
……….. hay………..


hoán đổi hàng



(12)

1. Sắp xếp dữ liệu




(13)

1. Sắp xếp dữ liệu


Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU


 * Các bước để sắp xếp dữ liệu:


+ B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp
xếp dữ liệu.



(14)

(15)

Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
1. Sắp xếp dữ liệu


2. Lọc dữ liệu


Lọc dữ liệu là gì?



 Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn



(16)

* Quá trình lọc dữ liệu gồm 2 bước:


- Bước 1: Chuẩn bị


+ Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.


+ M d i l nh ở ả ệ Data ch n l nh ọ ệ Filter trong nhóm Sort & Filter.
- Bước 2: Lọc


Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột cĩ giá tr d li u ị ữ ệ cần l c.ọ
1. Sắp xếp dữ liệu



2. Lọc dữ liệu


Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU



(17)

CỦNG CỐ



Câu 1: Để sắp xếp điểm của một môn học, bước
đầu tiên là:


A. Bấm vào



(18)

CỦNG CỐ



Câu 16: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?


•2 bước B. 3 bước C. 4 bước D. 5 bước


Câu 16: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?


•2 bước B. 3 bước C. 4 bước D. 5 bước


Câu 2: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?
A. 2 bước



(19)

Câu 3: Để lọc dữ liệu sau khi chọn một ơ trong


vùng có dữ liệu cần lọc em chọn tiếp:


A. Data / Filter trong nhóm Sort



B. Data / Filter trong nhóm Outline


C. Data / Filter trong nhóm Data Tools


D. Data / Filter trong nhóm Sort & Filter



(20)

DẶN DÒ



-Học bài.


- Làm bài tập 1 SGK.



(21)

(22)

CỦNG CỐ



Câu 1: Để sắp xếp điểm của một môn học, bước
đầu tiên là:


A. Bấm vào



(23)

CỦNG CỐ



Câu 16: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?


•2 bước B. 3 bước C. 4 bước D. 5 bước


Câu 16: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?


•2 bước B. 3 bước C. 4 bước D. 5 bước


Câu 2: Lọc dữ liệu gồm mấy bước?


A. 2 bước



(24)

Câu 3: Để lọc dữ liệu sau khi chọn một ơ trong


vùng có dữ liệu cần lọc em chọn tiếp:


A. Data / Filter trong nhóm Sort


B. Data / Filter trong nhóm Outline


C. Data / Filter trong nhóm Data Tools


D. Data / Filter trong nhóm Sort & Filter



(25)

DẶN DÒ



-Học bài.


- Làm bài tập 1 SGK.



(26)

00:15



(27)

00:15



(28)

00:15



(29)

00:15



(30)

00:15




(31)

00:15



(32)

00:15



(33)

Để hiển thị toàn bộ danh sách mà
vẫn làm việc với Auto Filter thì ta làm


cách nào?


- Hiển thị tồn bộ danh sách mà vẫn làm việc với
Filter :


Choïn Clear Filter from ho c ặ nháy chu t ch n ộ ọ


Select All Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm cách nào?r i ồ nháy OK.


-Thoát khỏi chế độ lọc: Ch n l i l nh ọ ạ ệ Filter.
Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU



(34)

35


35
2.Chọn hoặc


2.Chọn hoặc


nhập số hàng


nhập số hàng



cần lọc


cần lọc


1. Chọn


1. Chọn TopTop ( lớn nhất ), hoặc ( lớn nhất ), hoặc


Bottom


Bottom ( nhỏ nhất ) ( nhỏ nhất )


3. Nháy OK


3. Nháy OK



(35)

00:15


00:15



(36)

00:15


00:15 3737


Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU


Bài 1: Để sắp xếp dữ liệu, ta làm như sau:


A.Nháy vào nút lệnh hoặc ;



B.Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending hoặc Descending;
C.Nháy nút lệnh ;



(37)

00:15


00:15 3838


Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU


Bài 2: Sắp xếp các phương án A, B, C hoặc D theo thứ tự
thực hiện câu lệnh:


Các thao tác để sắp xếp dữ liệu giảm dần là:
A.Chọn lệnh Data -> Sort


B.Chọn một ô trong cột cần sắp xếp.
C.Chọn OK.



(38)

00:15


00:1500:15


00:15 3939


Hướng dẫn về nhà:


-Cần nắm vững các thao tác trong quá trình thực hiện sắp
xếp và lọc dữ liệu.


-Ơn bài và xem trước phần cịn lại của bài


Làm các bài tập 1, 2, 3 trang 76 – SGK.



(39)

00:15





×