Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 7 - BÀI TẬP TIN HỌC 7- BÀI 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.23 KB, 1 trang )

(1)

BÀI TẬP


Câu 1: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào?
A. Home B. Insert C. Page Layout D. View


Câu 2: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc nhóm lệnh nào?


A. Workbook View B. Zoom C. Show/Hide D. Macro


Câu 3: Để in trang tính ta sử dụng lệnh nào sau đây?


A. Save B. Print C. New D. Save As


Câu 4: Muốn đặt lề dưới của trang tính thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô


A. Top B. Left C. Right D. Bottom


Câu 5: Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang giấy theo hướng


A. Ngang B. Đứng C. Có thể đứng hoặc ngang D. Nghiêng
Câu 6: Trong Excel, lệnh nào cho phép chọn hướng giấy in ngang?


A. Page Layout Page Setup…Landscape B. File  Print…


C. View  Normal D. Page Layout Page Setup…Portrait
Câu 7: Tác dụng của nút lệnh Setup dùng để


A. Xem trang trước B. Canh lề cho văn bản
C. Thay đổi hướng giấy D. Thiết đặt lề và hướng giấy
Câu 8: Để thay đổi lề ta thực hiện lệnhA. Page Layout \Page setup \ Page B. Page Layout \ Page setup\ Margins
C. Insert\ Page setup D. Page Layout \Page setup \ Page
Câu 9: Để thay đổi hướng giấy ta thực hiện lệnh


A. Insert\ Page setup B. File\ Page setup\ Margins
C. Page Layout \Page setup \ Page D. Page Layout \ Page setup\ Margins
Câu 10: Để ngắt trang tính ta thực hiện lệnh

×