Tải bản đầy đủ (.pptx) (5 trang)

Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (TỰ HỌC)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.3 KB, 5 trang )

(1)

Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC
2. Lặp vô hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh


Var a:Integer;
Begin


a:=5;


While a < 6 do
Writeln(‘A’);
End.


Var a:Integer;
Begin


a:=5;


While a < 6 do
Begin


Writeln(‘A’);
a:=a+1;(2)

2. Lặp vô hạn lần - Lỗi lập trình cần tránh


Khi viết chương trình sử dụng cấu trúc lặp cần chú ý
tránh tạo nên vịng lặp khơng bao giờ kết thúc.(3)

Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC


BÀI TẬPCâu 1: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình
dưới đây? a:=10; While a<11 do Write(‘a’);


A. Trên màn hình xuất hiện số 10


B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ A
C. Trên màn hình xuất hiện số 11(4)

Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC


BÀI TẬP


Câu 2: Câu lệnh nào sau đây lặp vô hạn lần:


A. S:=1;n:=1; While S<5 do begin S:=S*2; n:=n+1 end;
B. S:=1;n:=1; While n<5 do begin S:=S*2; n:=n+1 end;
C. S:=1;n:=1; While n<5 do S:=S*2;(5)

Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC


BÀI TẬP


Câu 3: Hãy chỉ ra kết quả được lặp đi lặp lại của đoạn
chương trình dưới đây?


a:=6; While a<11 do Write(‘Chao cac ban’);


A. Chao cac ban B. a<11


×