Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 12 trang )

(1)

Bài 11

: LẮP ĐẶT DÂY DẪNCỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀEm hãy cho biết nội dung của hai bức tranh?
(2)

1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi:Quan sát tranh. Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào


chỗ …….để nêu lên khái niệm về mạng điện lắp đặt kiểu


nổi?Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là dây dẫn được


……….. trên các ……….. đặt dọc theo


tường,

trần nhà, cột, dầm, xà…


(3)Mạng điện trong lớp em đ ợc lắp đặt nổi hayngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết


bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện?
(4)

a/ Các vật cách điện:Hãy nêu tên gọi các vật cách điện?- Trước đây dây dẫn đặt nổi trên puli sứ, máng gỗ.


- Hiện nay dây dẫn được luồn trong ống cách điện.

(5)

Hãy nêu các ưu điểm của mạng điện lắp đặt kiểu


nổi?- Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật.- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây


dẫn.- Dễ sửa chữa.
(6)

Hãy nêu tên các phụ kiện đi kèm với ống?


* Các phụ kiện đi kèm với ống:- Ống nối chữ T, ống nối chữ L.


- Ống nối nối tiếp và kẹp đỡ ống.

(7)

ng nối T: đ ợc dùng để phân
nhánh dây dẫn mà không sử
dụng mối nối r.


ng nối L: đ ợc sử dụng


khi nối hai ống luồn dây
vuông góc với nhau.


ng nối nối tiếp: đ ợc dùng đểnèi nèi tiÕp hai èng ln d©y
víi nhau.


Kẹp đỡ ống: đ ợc dùng để cố định(8)

b/ Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt


dây dẫn kiểu nổi:- Đường dây phải……… với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất
2,5m trở lên, cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm.


- Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá
………. ……….


- Bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu ………..


- Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải ………
kẹp ống.


- Không luồn các đường dây khác ………vào chung
một ống.


- Đường dây xuyên qua tường phải luồn qua……… hai
đầu ống nhô ra khỏi tường ……….


song song
40% tiết diện ống


1,3 đến 1,5m


tăng thêm
cấp điện áp


ống cách điện
10mm

(9)

Câu 1: Phụ kiện nào đi kèm với ống PVC có tiết diện hình
chữ nhật?


A. Ống nối chữ T B. Ống nối chữ L
C. Kẹp đỡ ống D. Tắc kê bắt ống.


Câu 2: Khi lắp đặt mạng điện kiểu nổi, 2 mét ống PVC nằm
ngang bạn Ly đóng 6 kẹp đỡ ống với khoảng cách bằng
nhau. Hỏi khi dây dẫn đổi hướng 1mét ống PVC thì bạn
Ly phải đóng bao nhiêu kẹp đỡ ống là đúng yêu cầu?


A. 1 kẹp đỡ ống B. 2 kẹp đỡ ống
C. 3 kẹp đỡ ống D. 4 kẹp đỡ ống


CỦNG CỐ
(10)

Câu 3: Các yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu
nổi thì yêu cầu kĩ thuật nào sai?


A. Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống vượt quá 40% tiết
diện ống.B. Bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu 1,3 - 1,5 mét.
C. Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá
40% tiết diện ống.


D. Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào trong
một ống.


Câu 4: Phụ kiện nào không đi kèm với ống PVC tiết
diện tròn?(11)

Đặc điểm

Lắp đặt


nổi1.

Dây dẫn c t dc theo trnnhà, cột, dầm, xà.2.

Lp đặt dây dẫn th ờng phải tiếnhành tr ớc khi đổ bê tông.3.

Dây dẫn đ ợc đặt trực tip trờnrÃnh t ờng trần nhà.4.

Dây dẫn đ ợc lồng trong các ốngnhựa cách điện.x
x
(12)×