Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP SỬ 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.83 KB, 3 trang )

(1)

HỌC SINH LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ 9
Chọn phương án trả lới đúng nhất (A, B, C, D)


Câu 1. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác những lớp
người đi trước?


A. Con đường Cách mạng vô sản. B. Dựa vào Nhật để đánh Pháp.
C. Con đường Cách mạng dân chủ Tư sản. D. Con đường Cách mạng Tư sản.
Câu 2. Tại nước Pháp Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo nào?


A. Nhân đạo. B. Thư tín quốc tế. C. Người cùng khổ. D. Đời sống công nhân.
Câu 3. Đỉnh cao của phong trào Xô viết ở:


A. Bắc Giang và Hải Dương. B. Nghệ An và Hà Tỉnh.
C. Thanh Hóa và Nghệ An. D. Hà Tỉnh và Quảng Bình.
Câu 4. Nguyễn ái Quốc thay mặt cho tổ chức nào dự Hội nghị thành lập Đảng:
A. Đông Dương cộng sản Đảng. B. Quốc tế cộng sản.


C. Đơng Dương cộng sản liên Đồn D. An Nam cộng sản Đảng.
Câu 5. Vì sao phong trào Xơ Viết Nghệ-Tĩnh thất bại?


A. Chưa có Đảng lãnh đạo. B. Có Đảng lãnh đạo.


C. Đảng chưa có đường lối. D. Đảng còn non trẻ, Pháp đàn áp mạnh.
Câu 6. Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành trung ương Đảng, xác định nhiệm vụ
trước mắt của cách mạng Việt Nam là:


A. Giải phóng dân tộc. B. Chia ruộng đất cho dân cày.
C. đánh đổ Phong kiến. D. Đánh đổ đế quốc và phong kiến.(2)

A. Trường Trinh. B. Trần Phú C. Hồ Chí Minh. D. Phạm Văn Đồng.


Câu 9:Cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào ?


A. Khởi nghĩa Bắc Sơn C. Khởi nghĩa Tân Trào
B. Khởi nghĩa Nam Kì D. Cách mạng Tháng Tám


Câu 10: Hội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập vào thời gian nào?
ở đâu?


A. 22-12-1944, Cao Bằng B. 11-3-1945 , Quảng Ngãi
C. 19-5-1941, Cao Bằng D. 13-8-1945, Tân Trào


Câu 11: Nguyễn Aí Quốc thành lập hội việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?
A . Hồng Kông B . Việt nam


C . Quảng Châu D . Thượng Hải


Câu 12 : Tại sao nói Xơ Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới ?


A. Ban bố nhiều quyền tự do dân chủ B. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
C. Lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi D. Vì phong trào nổ ra mạnh


Câu 13 : Điền tiếp các sự kiện vào bảng sau :
Thời gian Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
1911


1919
1920
1921
1922
1923


1924
1925(3)

Đông Dương Cộng


Sản Đảng An Nam Cộng Sản Đảng Đông Dương CS Liên Đoàn
Tiền thân của tổ


chức

×