Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán học lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (488.89 KB, 6 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018–2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Mơn: TỐN – LỚP: 7


Thời gian làm bài: 90 phút


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm 02 trang)


Câu Nội dung Điểm


Câu 1
(1,5đ)


1.1


(0,75đ) Tìm đúng giá trị của a: a = 3 0,75


1.2


(0,75đ) Tính đúng giá trị trung bình cộng điểm kiểm tra X 7, 26 0,75
Câu 2


(0,75đ)3 1 5 4 6


46 . 23


2


ax y xy ax y   (a là hằng số khác 0)


Đơn thức có bậc: 4 + 6 = 10


0,5
0,25
Câu 3


(0,75đ)
2 2 2 2 3


3 7 11 6


Nxyzxyxyxyzxy


2 2 2 2 3


3 7 11 6


Nxyzxyxyxyzxy


2 2 3


14 8 6


Nxyzxyxy0,25
0,25
0,25
Câu 4
(2đ)
4.1
(1đ)


5 3 2


( ) 4x 4 5 1


P x   xx  x


5 4 2


( ) 6 3x 5


Q xx  x


0,5
0,5
4.2


(0,5đ)


Bậc 5


Hệ số cao nhất là 4Hệ số tự do là 1 0,5


4.3
(0,5đ)


5 4 3 2


( ) ( ) 10 4 2 4


P xQ xx  x xx  x


Tại 1


2


x  giá trị của P(x)+Q(x) là: 47
8

0,25
0,25
Câu 5
(1,25đ)
5.1


(0,5đ) Phát biểu đúng định lý 0,5


5.2
(0,75đ)Do: AB < BC < AC nên AC là cạnh lớn nhất.
Lý luận suy ra: góc B là góc lớn nhất


0,25
0,5
Câu 6(2)

G
A


B K C


M
D


0,25


6.1
(0,75đ)


ΔABK=ΔACK ( c-g-c)


AKBC


0,75
0,5
6.2


(0,75đ)Chứng minh được AK là trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC
Suy ra G là trọng tâm của tam giác ABC


0,5
0,25
6.3


(0,75đ)


Tính đúng AK = 24cm
Tính đúng AG = 16cm


0,5
0,25
6.4


(0,75đ) BAK CAK BAK DKA DAK


DKA CAK 


  
 cân tại D DA = DK (1)


BKD BCABKD ABC DBK


ABC BCA 


  
 cân tại D DB = DK (2)


Từ (1) và (2), suy ra: DB = DA


Suy ra CD là đường trung tuyến ứng với cạnh AB của tam giác ABC, nên
CD phải đi qua G hay C, G, D thẳng hàng.


0,25


0,25(3)

(4)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS


NGUYẾN TRI PHƯƠNG Môn: TOÁN – Lớp: 7 Thời gian làm bài: 90’


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRANỘI DUNG - CHỦ ĐỀ


MỨC ĐỘ


TỔNG SỐ


NHẬN THÔNG VẬN VẬN


BIẾT HIỂU DỤNG(1) DỤNG(2)


TỰ LUẬN TỰ LUẬN TỰ LUẬN TỰ LUẬN


Thống kê


1 1 2câu


1,25đ 0,5đ 1,75 đ


Biểu thức đại số 1 1 1 3 câu


1đ 1,75đ 0,5đ 3,25 đ


Các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác
cân, định lí pytago


1


1 đ


2
1
0,5 đ


4 câu 2,5đ


Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác, các đường
đồng quy trong tam giác ( đến bài tính chất ba
đường phân giác của tam giác)


2


2đ 1 0,5đ 3 câu 2,5đ


Tổng số


2 2 6 1 12 câu


2 đ 3đ 4đ 1,0đ 10đ


Chú thích :


a/ Đề được thiết kế với tỉ lệ : 20% nhận biết+30% thông hiểu +40% vận dụng (1)+10% vận dụng (2).
Tất cả các câu đều là tự luận.


b/ Cấu trúc bài: 6 – 7 bài(5)

(6)
×