Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.53 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG


KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2018-2019
Môn : Tiếng Anh - Lớp 7- Thời gian làm bài: 45 phút


ĐÁP ÁN


NGHEPHẦN 1: 1A 2B 3B 4A 5A


PHẦN 2 1/ sick 2/ Rivers 3/( school ) library
4/ fish 5/ Thursday


TRẮC NGHIỆMI/ 1C 2C 3C 4D 5A 6B
7D 8C 9A 10A


ĐỌCPHẦN 1 1T 2F 3F 4T 5F


PHẦN 2 1/ energy 2/ has 3/ to 4/ appliances/ things
5/ electricity


VIẾT
PHẦN 1


1/ Despite having a map, they had ...
2/ I haven’t visited my hometown for 3 years.3/ A great deal of energy will be offered by wind power next century
4/ They used to go to work by train.


PHẦN 2


1/ Give a signal before you turn left or right/ right or left
2/ They will be having a test at 8:00 tomorrow.


3/ It takes about 10 ms to get to school


PHẦN 3

×