Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TIN 8 HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.33 KB, 9 trang )

(1)

KIỂM TRA TIẾT
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút


Số câu đúng/ Điểm Nhận xét


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).


Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D


1 11 21 31


2 12 22 32


3 13 23 33


4 14 24 34


5 15 25 35


6 16 26 36


7 17 27 37


8 18 28 38


9 19 29 39


10 20 30 40


Câu 1 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng?A. Const bankinh:2; B. Var begin:integer;


C. Var tamgiac=real; D. Const Pi=3.14;


Câu 2 : Trong Pascal, kết quả của phép chia hai số sẽ là kiểu dữ liệu gì?


A. Kiểu kí tự B. Số ngun C. Số thực D. Kiểu xâu


Câu 3 : Trong Pascal, lệnh Writeln dùng để:


A. khai báo tiêu đề chương trình. B. in thơng tin ra màn hình, đưa con trỏ
xuống dịng tiếp theo.


C. bắt đầu thân chương trình. D. in thơng tin ra màn hình, đưa con trỏ
về cuối dòng.


Câu 4 : Trong Pascal, kiểu dữ liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?


A. 128 B. 1024 C. 512 D. 255


Câu 5 : Trong Pascal, từ nào sau đây khơng phải là từ khóa?


A. Crt; B. Program; C. Uses; D. Begin;


Câu 6 : Trong Pascal, kết quả phép toán -13 div 5 =


A. -3 B. -2.4 C. -2 D. 3


Câu 7 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 div 5 là:A. 0 B. 2 C. 1 D. 3


Câu 8 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 mod 8 là:


A. 3 B. 0 C. 1 D. 2


Câu 9 : Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là


A. a*x*2+b*x+c; B. a*x^2+b*x+c; C. a*x*x +b*x+c; D. a.x.x+b.x+c.
TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM


Họ tên:………(2)

Câu 10 : Trong Pascal, khi đã được khai báo thư viện “crt” thì câu lệnh “clrscr” dùng để
làm gì?


A. In thơng tin ra màn hình B. Xóa màn hình kết quả


C. Đưa con trỏ xuống dịng D. Nhập thơng tin trên màn hình kết quả
Câu 11 : Trong Pascal, biến a được nhận các giá trị là 0; -1; 1; 2; 3 . Ta có thể khai báo


a thuộc kiểu dữ liệu nào?


A. Integer B. String C. Char D. Real


Câu 12 : Trong Pascal, từ khóa VAR dùng để làm gì?


A. Khai báo tên chương trình B. Khai báo thư việnC. Khai báo hằng D. Khai báo biến


Câu 13 : Trong Pascal, đâu là các từ khoá:


A. Program, then, mot, hai, ba B. Program, end, begin
C. Program, end, begin, Readln, lop82 D. Lop82, uses, begin, end
Câu 14 : Trong Pascal, ngơn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là:


A. ngơn ngữ lập trình B. ngơn ngữ tự nhiên


C. ngôn ngữ máy D. ngôn ngữ nhị phân


Câu 15 : Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?


A. 8a; B. Beginprogram; C. Tamgiac; D. a;


Câu 16 : Trong Pascal, giả sử y là biến kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào sau đây hợp lệ?


A. y=123; B. y:=’abc’; C. y:=123; D. y:=’123’;


Câu 17 : Trong Pascal, biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu các giá trị
nào trong các giá trị dưới đây?


A. Một số nguyên bất kì. B. Một số thực bất kì.


C. Một dãy các chữ và số. D. Một số thực (có thể là số nguyên)
trong phạm vi cho phép.


Câu 18 : Trong Pascal, phép chia lấy phần nguyên là phép toán nào sau đây?A. OR B. DIV C. AND D. MOD


Câu 19 : Trong Pascal, câu lệnh gán giá trị nào sau đây là đúng?


A. X :Y; B. X=:Y; C. X=Y; D. X:=Y;


Câu 20 : Trong Pascal, phép chia lấy phần dư là phép toán nào sau đây?


A. AND B. MOD C. DIV D. OR


Câu 21 : Trong Pascal, chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?


A. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngơn ngữ máy
B. Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy


C. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính


Câu 22 : Trong Pascal, dãy số 20.10 thuộc kiểu dữ liệu nào?


A. Kiểu kí tự B. Kiểu số nguyên C. Kiểu số thực D. Kiểu chuỗi
Câu 23 : Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:


A. begin và end: B. begin và end. C. begin và end; D. begin và end
Câu 24 : Biểu diễn biểu thức


1111
22.33.4nào trong Pascal là đúng?
A.


1+1/2+

12.3

+1/(3*4) B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)


C. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)


D.
1+


1

12 2.3

+1/(3*4)(3)

xâu. Phép gán nào sau đây hợp lệ?


A. A:= x; B. x:= 2; C. A:= “abc”; D. A: = 4;


Câu 26 : Trong Pascal, để dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào?


A. Shift + F9 B. Alt + F9 C. Ctrl + F2 D. Ctrl + F9


Câu 27 : Trong Pascal, kết quả phép so sánh x + 2< 5 là gì?A. Đúng B. Sai


C. Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x D. Khơng có kết quả
Câu 28 : Trong Pascal, chương trình dịch dùng để làm gì?


A. Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy
B. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
C. Dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ tự nhiên
D. Dịch từ ngơn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trình
Câu 29 : Trong Pascal, phần thân chương trình bao gồm:


A. các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện, bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng
từ khóa End.


B. các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện.


C. bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.
D. chứa các lệnh viết sẳn có thể sử dụng trong chương trình.


Câu 30 : Trong Pascal, nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường trịn ta dùng từ khóa
nào để khai báo?


A. Program B. Uses C. Var D. Const


Câu 31 : Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?


A. Program B. Ban_kinh C. Thang10 D. Lop7A


Câu 32 : Trong Pascal, để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào?A. Alt + F9 B. Ctrl + F9 C. Ctrl + Shitf + F9 D. F9


Câu 33 : Khẳng định nào đúng khi đặt tên trong ngơn ngữ lập trình Pascal?


A. Tên khơng được bắt đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách, không được trùng với từ
khóa.


B. Tên khơng được trùng với từ khóa và không được chứa dấu cách.
C. Tên không được bắt đầu bằng chữ số và có thể trùng với từ khóa.
D. Tên được chứa dấu cách và khơng được trùng với từ khóa.


Câu 34 : Trong Pascal, Program là từ khố dùng để:


A. viết ra màn hình các thơng báo B. khai báo tên chương trình


C. khai báo biến D. kết thúc chương trình


Câu 35 : Trong Pascal , con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện cơng việc thông qua:


A. các lệnh B. các hoạt động


C. các thao tác trên chuột D. các thao tác trên bàn phím
Câu 36 : Dấu nào sau đây dùng để phân cách các lệnh trong Pascal?


A. Dấu nháy B. Dấu chấm phẩy C. Dấu phẩy D. Dấu chấm


Câu 37 : Trong Pascal, để lưu chương trình mới gõ ta nhấn phím?


A. Nhấn phím F2 B. Nhấn phím F1 C. Nhấn phím F3 D. Nhấn phím


F4


Câu 38 : Trong Pascal, muốn khai báo hằng ta sử dụng từ khóa:


A. uses B. cont C. type D. const


Câu 39 : Trong Pascal, khẳng định nào sau đây là sai?
A. Biến và hằng phải được khai báo trước khi sử dụng.


B. Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt q trình thực hiện chương trình.
C. Biến và hằng là các đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu.(4)

Câu 40 : Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào?
A. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a2 + b)(1 + c)3 D. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)


(Hết)


KIỂM TRA TIẾT
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút


Số câu đúng/ Điểm Nhận xét


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).


Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D


1 11 21 31TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
Họ tên:………(5)

2 12 22 32


3 13 23 33


4 14 24 34


5 15 25 35


6 16 26 36


7 17 27 37


8 18 28 38


9 19 29 39


10 20 30 40


Câu 1 : Trong Pascal, phép chia lấy phần dư là phép toán nào?


A. OR B. MOD C. DIV D. AND


Câu 2 : Trong Pascal, phần thân chương trình bao gồm:
A. các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện.


B. bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End.C. các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện, bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng
từ khóa End.


D. chứa các lệnh viết sẳn có thể sử dụng trong chương trình.


Câu 3 : Trong Pascal, ngơn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là:
A. ngơn ngữ


nhị phân


B. ngơn ngữ lập trình
C. ngơn ngữ


máy


D. ngơn ngữ tự nhiên


Câu 4 : Trong Pascal, muốn khai báo hằng ta sử dụng từ khóa:


A. uses B. cont C. type D. const


Câu 5 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 mod 8 là:


A. 1 B. 0 C. 3 D. 2


Câu 6 : Trong Pascal, phép chia lấy phần nguyên là phép toán nào?


A. OR B. DIV C. AND D. MOD


Câu 7 : Trong Pascal, chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?


A. Dịch chương trình thành ngơn ngữ máy


B. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình


C. Viết chương trình bằng ngơn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngơn ngữ máy
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính


Câu 8 : Trong Pascal, từ khóa VAR dùng để làm gì?
A. Khai báo


tên
chương
trình


B. Khai báo biến


C. Khai báo
thư viện


D. Khai báo hằng


Câu 9 : Trong Pascal, kết quả phép toán -13 div 5 =


A. -2 B. 3 C. -2.4 D. -3


Câu 10 : Trong Pascal, để lưu chương trình mới gõ ta nhấn phím?(6)

Câu 11 : Trong Pascal, khẳng định nào sau đây là sai?


A. Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.


B. Biến và hằng là các đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu.


C. Biến và hằng phải được khai báo trước khi sử dụng.


D. Giá trị của hằng có thể thay đổi trong suốt q trình thực hiện chương trình.
Câu 12 : Trong Pascal, dãy số 20.10 thuộc kiểu dữ liệu nào?


A. Kiểu kí tự B. Kiểu số nguyên C. Kiểu số thực D. Kiểu chuỗi
Câu 13 : Dấu nào sau đây dùng để phân cách các lệnh trong Pascal?


A. Dấu chấm B. Dấu nháy C. Dấu phẩy D. Dấu chấm phẩy


Câu 14 : Trong Pascal, biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu các giá trị
nào?


A. Một số
thực bất
kì.


B. Một số thực (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép.


C. Một dãy
các chữ
và số.


D. Một số nguyên bất kì.


Câu 15 : Trong Pascal, con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua:
A. các thaotác trên
chuột


B. các hoạt động


C. các thao
tác trên
bàn phím


D. các lệnh


Câu 16 : Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?


A. Thang10 B. Lop7A C. Ban_kinh D. Program


Câu 17 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng?
A. Const


Pi=3.14;


B. Const bankinh:2;
C. Var


tamgiac=r
eal;


D. Var begin:integer;


Câu 18 : Trong Pascal, nếu ta dùng số Pi= 3.14, để tính chu vi đường trịn ta dùng từ khóa
nào để khai báo?A. Var B. Uses C. Const D. Program


Câu 19 : Trong Pascal, biến a được nhận các giá trị là 0 ; -1; 1; 2; 3 . Ta có thể khai
báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?


A. Integer B. Real C. Char D. String


Câu 20 : Trong Pascal, chương trình dịch dùng để:
A. dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.
B. dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
C. dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ máy.
D. dịch từ ngơn ngữ lập trình sang ngơn ngữ tự nhiên


Câu 21 : Trong Pascal, câu lệnh gán giá trị nào sau đây là đúng?(7)

Câu 22 :


Biểu diễn biểu thức


111122.33.4nào trong NNLT Pascal là đúng:
A.


1+1/2+

1


2.3

+1/
(3*4)
B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)
C. 1+1/2+1/
(2*3)+1/
(3*4)
D.
1+

1

12 2.3

+1/(3*4)


Câu 23 : Trong Pascal, giả sử y là biến kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào sau đây hợp lệ?


A. y=123; B. y :=123; C. y :=’abc’; D. y :=’123’;


Câu 24 : Trong Pascal, để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào?


A. Alt + F9 B. Ctrl + Shitf + F9 C. F9 D. Ctrl + F9


Câu 25 : Trong Pascal, từ nào sau đây khơng phải là từ khóa?


A. Crt; B. Program; C. Uses; D. Begin;


Câu 26 : Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:
A. begin và end; B. begin và end: C. begin và end. D. begin và end
Câu 27 : Trong Pascal, kiểu dữ liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?A. 255 B. 512 C. 128 D. 1024


Câu 28 : Trong Pascal, để dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào?


A. Shift + F9 B. Ctrl + F2 C. Alt + F9 D. Ctrl + F9


Câu 29 : Trong Pascal, khi đã được khai báo thư viện “crt” thì câu lệnh “clrscr” dùng để
làm gì?


A. Xóa màn
hình kết
quả


B. Đưa con trỏ xuống dịng


C. In thơng
tin ra màn
hình


D. Nhập thơng tin trên màn hình kết quả


Câu 30 : Trong Pascal, kết quả phép so sánh x + 2< 5 là gì?
A. Khơng có


kết quả


B. Đúng
C. Đúng hay


sai phụ


thuộc vào
giá trị của
x


D. Sai


Câu 31 : Trong Pascal, đâu là các từ khoá?
A. Program,


then, mot,
hai, ba


B. Program, end, begin.


C. Program,
end,
begin,
Readln,
lop82(8)

Câu 32 : Trong Pascal, kết quả của phép chia hai số sẽ là kiểu dữ liệu gì?


A. Số thực B. Kiểu xâu C. Kiểu kí tự D. Số nguyên


Câu 33 : Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?


A. Tamgiac; B. 8a; C. Beginprogram; D. a;


Câu 34 : Trong Pascal, kết quả của phép chia 9 DIV 5 là:A. 1 B. 0 C. 2 D. 3


Câu 35 : Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là


A. a*x*x +b*x+c; B. a.x.x+b.x+c; C. a*x*2+b*x+c; D. a*x^2+b*x+c;
Câu 36 : Khẳng định nào đúng khi đặt tên trong ngơn ngữ lập trình Pascal?


A. Tên khơng được bắt đầu bằng chữ số và có thể trùng với từ khóa.
B. Tên được chứa dấu cách và khơng được trùng với từ khóa.


C. Tên khơng được trùng với từ khóa và khơng được chứa dấu cách.


D. Tên không được bắt đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách, khơng được trùng
với từ khóa.


Câu 37 : Trong Pascal, lệnh Writeln dùng để:
A. in thông


tin ra màn
hình, đưa
con trỏ
xuống
dịng tiếp
theo.


B. in thơng tin ra màn hình, đưa con trỏ về cuối dịng.


C. bắt đầu
thân
chương


trình.


D. khai báo tiêu đề chương trình.


Câu 38 : Biểu thức tốn học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào?
A. (a*a +


b)*(1 +
c)*(1 +
c)*(1 + c)


B. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)


C. (a.a + b)(1
+ c)(1 + c)
(1 + c)


D. (a2 + b)(1 + c)3


Câu 39 : Trong Pascal, giả sử A được khai báo là biến kiểu số thực, x là biến với kiểu dữ liệu
xâu. Phép gán nào đúng?


A. A:= “abc”; B. A:= x; C. A:= 4; D. x:= 2;


Câu 40 : Trong Pascal, Program là từ khố dùng để:
A. kết thúc


chương
trìnhB. viết ra màn hình các thơng báo


C. khai báo
biến(9)×