Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

KIỂM TRA TIẾT TIN 9 HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.69 KB, 8 trang )

(1)

KIỂM TRA TIẾT
Môn: Tin học 9
Thời gian: 45 phút


Số câu đúng/ Điểm Nhận xét


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).


Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D


1 11 21 31


2 12 22 32


3 13 23 33


4 14 24 34


5 15 25 35


6 16 26 36


7 17 27 37


8 18 28 38


9 19 29 39


10 20 30 40


Câu 1 : Địa chỉ thư điện tử có dạng:A. <Tên đăng nhập>@<Tên trang web> B. <Tên WebSite>@<Tên đăng nhập>
C. <Tên máy chủ thư điện tử>@<Tên đăng


nhập> D. <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ thư điện tử>
Câu 2 : Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?


A. Tập hợp tất cả các trang web trên Internet tạo thành một Website.


B. Tập hợp tất cả các trang web được thể hiện với cùng một ngôn ngữ trên Internet tạo thành
một Website.


C. Website là tập hợp các trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
D. Tập hợp tất cả các trang web của một cơng ty, một tổ chức nào đó trên Internet tạo thành


một Website.


Câu 3 : Để sử dụng thư điện tử, người gửi và người nhận cần phải có:
A. phương tiện: giấy, viết, ... B. tài khoản thư điện tử
C. tên đăng nhập D. hệ thống vận chuyển
Câu 4 : Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?


A. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save


B. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh / Chọn Lưu hình ảnh thành... / Chọn thư mục cần lưu /
Save


C. File / Lưu thành ... / Chọn thư mục cần lưu / Save


D. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh / Chọn Lưu thành... / Chọn thư mục cần lưu / Save


Câu 5 : Em muốn máy tính của mình được kết nối Internet, trước tiên em cần làm gì?


A. Mua bộ chuyển mạch B. Đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet
C. Mua thêm máy tính D. Mua dây cáp mạng


TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
Họ tên:………(2)

Câu 6 : WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?
A. World Wirde


Wed


B


. Word Wide Web C. World Wide Wed D.


World Wide
Web


Câu 7 : Trang web GOOGLE làm được việc gì sau đây?


A. Chỉ tìm được thơng tin dạng video B. Có thể tìm kiếm được mọi thơng tin mà ta cần
tìm.


C. Chỉ tìm được thơng tin dạng hình ảnh D. Chỉ tìm được thơng tin dạng văn bản
Câu 8 : Đâu không phải là nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử?


A. Bkav B. Yahoo C. Google D. Microsoft
Câu 9 : Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chuyên dụng để tạo các tài liệu siêu văn bản xem đượcbằng trình duyệt web?


A. HTML B. Java C. THML D. PASCAL
Câu 10 : Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?


A. 3 B. 4 C. 2 D. 1


Câu 11 : Mạng Internet là:


A. mạng cục bộ B. mạng kết nối hình sao


C. mạng diện rộng (WAN) D. mạng ngang hàng (Peer-to-Peer)
Câu 12 : Thiết bị “vỉ mạng“ thuộc thành phần nào của mạng máy tính?


A. Mơi trường truyền dẫn B. Thiết bị đầu cuối
C. Thiết bị kết nối mạng D. Giao thức truyền thông
Câu 13 : Internet là gì?


A. Là hệ thống kết nối các máy tính ở quy mơ tồn thế giới.


B. Là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
C. Là hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
D. Là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính


Câu 14 : Khi đăng nhập thư điện tử thì bắt buộc phải có các thành phần nào?
A. Mật khẩu B. Họ và tên


C. Mật khẩu và tên đăng nhập D. Tên đăng nhập
Câu 15 : Trang chủ là gì?A. Trang cuối của website B. Trang đầu tiên của website
C. Trang thứ hai của website D. Khơng có


Câu 16 : Khi không sử dụng hộp thư nữa, để không bị người khác sử dụng ta cần đóng hộp
thư bằng cách nào?


A. Nháy chuột vào nút Đăng nhập B. Nháy chuột vào nút Đăng xuất
C. Truy cập vào một trang Web khác D. Thốt khỏi Internet


Câu 17 : Mạng nào khơng cùng loại với 3 mạng cịn lại?


A. Ba máy tính ở 3 phịng trong một hộ gia đình kết nối với nhau để dùng chung bộ nhớ.
B. 50 máy tính trong 5 tầng của một tòa nhà kết nối với nhau để dùng chung tài nguyên
C. Một máy tính ở Huế kết nối với một máy tính ở Đà Nẵng để sao chép dữ liệu và gửi thư


điện tử


D. Mười máy tính và một máy in trong một văn phòng kết nối với nhau để dùng chung máy
in


Câu 18 : Trong các thiết bị sau, thiết bị nào khơng phải là thiết bị kết nối mạng?


A. Máy tính B. hub C. Vỉ mạng D. Môđem


Câu 19 : Địa chỉ email info@123doc.org có máy chủ thư điện tử là gì?


A. google B. thutrang


C. @ D. yahooCâu 20 : ………...là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn
bản, hình ảnh, âm thanh và các siêu liên kết.(3)

Câu 21 : Website là gì?


A. Gồm nhiều trang web


B. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
C. http://www.edu.net.vn


D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập


Câu 22 : Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ
gì?


A. Thương mại điện tử B. Tìm kiếm thơng tin
C. Đào tạo qua mạng D. Thư điện tử


Câu 23 : Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:


A. Internet là mạng toàn cầu và là mạng của các mạng con. Mỗi mạng con có thể là mạng
máy tính của một cá nhân, một tổ chức, hay một châu lục.


B. Mỗi khi truy cập Internet, người dùng luôn phải sử dụng tất cả các dịch vụ của Internet.
C. Mỗi máy tính kết nối vào mạng Internet thông qua một hoặc một số máy chủ và tất cả các


máy chủ được kết nối với nhau trong phạm vi toàn cầu, tạo thành mạng máy tính.
D. Người sử dụng Internet có thể chọn những dịch vụ nào đó của Internet để sử dụng.
Câu 24 : Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?A. Locel Area Networld B. Local Are Network
C. Local Area Network D. Lacal Area Network


Câu 25 : Để giới hạn phạm vi tìm kiếm ta cần đặt từ khóa trong cặp dấu nào sau đây


A. “ B. {} C. () D. ‘


Câu 26 : Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống?
A. Thời gian gửi nhanh hơn B. Chi phí cao


C. Khơng thể đính kèm tệp D. Khơng thể gửi đồng thời cho nhiều người
Câu 27 : Đâu là thiết bị đầu/cuối?


A. Máy tính B. Máy tính, mođem C. Dây cáp mạng, máy in D. Hub, máy in
Câu 28 : Đâu là trình duyệt web?


A. Cốc cốc, Google Chrome B. Google Chrome ,Word
C. Opera, Excel D. Safari, yahoo


Câu 29 : Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thơng tin trên mạng :
 Gõ từ khố vào ơ dành để nhập từ khố


 Truy cập vào máy tìm kiếm


 Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Nháy vào liên kết chứa thông tin


A. --- B. --- C. --- D. ---
Câu 30 : ISP là viết tắt củaA. Internet Server Provider B. Internet Service Povider
C. Internet Service Provi D. Internet Service Provider


Câu 31 : Trong mơ hình mạng khách - chủ, các máy tính được phân thành hai loại chính nào?
A. Máy chủ và máy in B. Máy trạm và máy in


C. Máy chủ và máy trạm D. Máy trạm và máy con
Câu 32 : Thư điện tử là:


A. một ứng dụng của Internet không cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính;
B. một ứng dụng của Internet cho phép người gửi và nhận thư qua đường bưu điện;


C. một ứng dụng của máy tính khơng cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính;
D. một ứng dụng của Internet cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính.(4)

Câu 34 : Mơ hình khách - chủ là:


A. máy trạm tự do sử dụng tài nguyên của máy chủ
B. máy chủ sử dụng tài nguyên do máy trạm cung cấp
C. các máy tính đều có vai trị như nhau


D. máy trạm có thể truy cập dữ liệu khi máy chủ cho phép


Câu 35 : Khi em muốn đặt mua vé xem 1 trận bóng đá qua Internet, em đã sử dụng loại dịch
vụ nào?


A. Tổ chức và khai thác thông tin trên


internet B. Thư điện tửC. Thương mại điện tử D. Hội thảo trực tuyến


Câu 36 : Dựa vào môi trường truyền dẫn người ta phân mạng máy tính thành hai loại mạng
nào?


A. Mạng nhiều máy tính và một máy tính B. Mạng khách – chủ
C. Mạng khơng dây và mạng có dây D. LAN và WAN
Câu 37 : Có bao nhiêu kiểu nối mạng cơ bản?


A. 2 B. 1 C. 4 D. 3


Câu 38 : Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?


A. www.vnexpress B. ykien.vnn.vn


C. info@123doc.org D. http://mail.google.com
Câu 39 : Máy tìm kiếm nào sau đây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới?


A. http://www.google.com; B. http://www.bing.com;
C. http://www.socbay.vn; D. http://vn.yahoo.com/
Câu 40 : Dịch vụ nào dưới dây không phải là dịch vụ trên Internet?


A. Gửi lẵng hoa B. Tìm kiếm thơng tin trên Internet(5)

KIỂM TRA TIẾT
Môn: Tin học 9
Thời gian: 45 phút


Số câu đúng/ Điểm Nhận xétHãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (mỗi câu 0,25 điểm).


Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D


1 11 21 31


2 12 22 32


3 13 23 33


4 14 24 34


5 15 25 35


6 16 26 36


7 17 27 37


8 18 28 38


9 19 29 39


10 20 30 40


Câu 1 : Để giới hạn phạm vi tìm kiếm ta cần đặt từ khóa trong cặp dấu nào sau đây?


A. “ B. {} C. () D. ‘


Câu 2 : Đâu là trình duyệt web?A. Opera, Excel B. Cốc cốc, Google Chrome
C. Google Chrome ,Word D. Safari, yahoo


Câu 3 : Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống?


A. Thời gian gửi nhanh hơn B. Không thể gửi đồng thời cho nhiều người
C. Chi phí cao D. Khơng thể đính kèm tệp


Câu 4 : Đâu khơng phải là nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử?


A. Yahoo B. Bkav C. Google D. Microsoft
Câu 5 : Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị kết nối mạng?


A. Vỉ mạng B. hub C. Máy tính D. Modem
Câu 6 : Máy tìm kiếm nào sau đây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới?


A. http://www.bing.com; B. http://www.socbay.vn;
C. http://www.google.com; D. http://vn.yahoo.com/
Câu 7 : Đâu là thiết bị đầu/cuối?


A. Dây cáp mạng, máy in B. Hub, máy in C. Máy tính, mođem D. Máy tính
Câu 8 : Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thơng tin trên mạng:


 Gõ từ khố vào ơ dành để nhập từ khố
 Truy cập vào máy tìm kiếm


TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
Họ tên:………
(6)

 Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Nháy vào liên kết chứa thông tin


A. --- B. --- C. --- D. ---
Câu 9 : Dịch vụ nào dưới dây khơng phải là dịch vụ trên Internet?


A. Tìm kiếm thông tin trên Internet B. Thư điện tử


C. Gửi lẵng hoa D. Tổ chức và khai thác thông tin trên web
Câu 10 : Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chuyên dụng để tạo các tài liệu siêu văn bản xem được


bằng trình duyệt web?


A. Java B. PASCAL C. THML D. HTML


Câu 11 : Khi không sử dụng hộp thư nữa, để không bị người khác sử dụng ta cần đóng hộp thư
bằng cách nào?


A. Nháy chuột vào nút Đăng xuất B. Thoát khỏi Internet


C. Nháy chuột vào nút Đăng nhập D. Truy cập vào một trang Web khác
Câu 12 : Em muốn máy tính của mình được kết nối Internet, trước tiên em cần phải làm gì?


A. Mua thêm máy tính B. Đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ
Internet


C. Mua bộ chuyển mạch D. Mua dây cáp mạng
Câu 13 : Website là gì?


A. Gồm nhiều trang webB. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
C. http://www.edu.net.vn


D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
Câu 14 : Trang chủ là:


A. trang đầu tiên của website B. trang thứ hai của website
C. trang cuối của website D. khơng có


Câu 15 : Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?


A. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh / Chọn Lưu hình ảnh thành... / Chọn thư mục cần lưu /
Save


B. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh / Chọn Lưu thành... / Chọn thư mục cần lưu / Save
C. File / Lưu thành ... / Chọn thư mục cần lưu / Save


D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save
Câu 16 : Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?


A. Internet là mạng toàn cầu và là mạng của các mạng con. Mỗi mạng con có thể là mạng máy
tính của một cá nhân, một tổ chức, hay một châu lục.


B. Người sử dụng Internet có thể chọn những dịch vụ nào đó của Internet để sử dụng.


C. Mỗi máy tính kết nối vào mạng Internet thông qua một hoặc một số máy chủ và tất cả các
máy chủ được kết nối với nhau trong phạm vi toàn cầu, tạo thành mạng máy tính.


D. Mỗi khi truy cập Internet, người dùng luôn phải sử dụng tất cả các dịch vụ của Internet.


Câu 17 : Để sử dụng thư điện tử, người gửi và người nhận cần phải có:


A. tài khoản thư điện tử B. tên đăng nhập


C. phương tiện: giấy, viết, ... D. hệ thống vận chuyển
Câu 18 : Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?


A. 3 B. 2 C. 4 D. 1


Câu 19 : Internet là gì?


A. Là hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
B. Là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
C. Là hệ thống kết nối các máy tính ở quy mơ tồn thế giới.


D. Là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính
Câu 20 : Trang web GOOGLE làm được việc gì sau đây?(7)

tìm.


C. Chỉ tìm được thơng tin dạng hình ảnh D. Chỉ tìm được thơng tin dạng văn bản
Câu 21 : Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?


A. Locel Area Networld B. Local Area Network
C. Local Are Network D. Lacal Area Network
Câu 22 : Khi đăng nhập thư điện tử thì bắt buộc phải có các thành phần nào?


A. Họ và tên B. Tên đăng nhập
C. Mật khẩu D. Mật khẩu và tên đăng nhập
Câu 23 : Thiết bị “vỉ mạng“ thuộc thành phần nào của mạng máy tính?A. Thiết bị kết nối mạng B. Thiết bị đầu cuối
C. Môi trường truyền dẫn D. Giao thức truyền thông
Câu 24 : Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?


A. www.vnexpress B. info@123doc.org


C. ykien.vnn.vn D. http://mail.google.com
Câu 25 : Phân chia mạng cục bộ và mạng diện rộng dựa vào tiêu chí nào?


A. Thiết bị kết nối mạng B. Môi trường truyền dẫn
C. Phạm vi kết nối D. Giao thức truyền thông
Câu 26 : Mạng nào khơng cùng loại với 3 mạng cịn lại?


A. Ba máy tính ở 3 phịng trong một hộ gia đình kết nối với nhau để dùng chung bộ nhớ.
B. Một máy tính ở Huế kết nối với một máy tính ở Đà Nẵng để sao chép dữ liệu và gửi thư


điện tử


C. 50 máy tính trong 5 tầng của một tòa nhà kết nối với nhau để dùng chung tài nguyên


D. Mười máy tính và một máy in trong một văn phòng kết nối với nhau để dùng chung máy in
Câu 27 : Khi em muốn đặt mua vé xem 1 trận bóng đá qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ


nào?


A. Hội thảo trực tuyến B. Thư điện tử


C. Tổ chức và khai thác thông tin trên internet D. Thương mại điện tửCâu 28 : Dựa vào môi trường truyền dẫn người ta phân mạng máy tính thành hai loại nào?
A. Mạng nhiều máy tính và một máy tính B. Mạng khơng dây và mạng có dây
C. Mạng khách – chủ D. LAN và WAN


Câu 29 : Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?


A. Website là tập hợp các trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
B. Tập hợp tất cả các trang web được thể hiện với cùng một ngôn ngữ trên Internet tạo thành


một Website.


C. Tập hợp tất cả các trang web trên Internet tạo thành một Website.


D. Tập hợp tất cả các trang web của một công ty, một tổ chức nào đó trên Internet tạo thành
một Website.


Câu 30 : Trong mơ hình mạng khách - chủ, các máy tính được phân thành hai loại chính nào?
A. Máy chủ và máy in B. Máy trạm và máy in


C. Máy chủ và máy trạm D. Máy trạm và máy con


Câu 31 : Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ
gì?


A. Thương mại điện tử B. Đào tạo qua mạng
C. Thư điện tử D. Tìm kiếm thơng tin
Câu 32 : Có bao nhiêu kiểu nối mạng cơ bản?


A. 3 B. 1 C. 4 D. 2Câu 33 : ………...là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn
bản, hình ảnh, âm thanh và các siêu liên kết.(8)

Câu 34 : WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?


A. Word Wide Web B. World Wide Wed C. World Wirde


Wed D.


World Wide
Web


Câu 35 : Mạng Internet là:


A. mạng cục bộ B. mạng kết nối hình sao


C. mạng diện rộng (WAN) D. mạng ngang hàng (Peer-to-Peer)
Câu 36 : Địa chỉ email info@123doc.org có máy chủ thư điện tử là gì?


A. @ B. google


C. thutrang D. yahoo


Câu 37 : Mơ hình khách - chủ là:


A. Các máy tính đều có vai trị như nhau


B. Máy trạm tự do sử dụng tài nguyên của máy chủ
C. Máy trạm có thể truy cập dữ liệu khi máy chủ cho phép
D. Máy chủ sử dụng tài nguyên do máy trạm cung cấp


Câu 38 : Thư điện tử là:


A. một ứng dụng của máy tính khơng cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính;
B. một ứng dụng của Internet cho phép người gửi và nhận thư qua đường bưu điện;


C. một ứng dụng của Internet cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính.


D. một ứng dụng của Internet không cho phép người gửi và nhận thư trên mạng máy tính;
Câu 39 : Địa chỉ thư điện tử có dạng


A. <Tên WebSite>@<Tên đăng nhập> B. <Tên máy chủ lưu hộp thư>@<Tên đăng
nhập>


C. <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ thư điện


tử> D. <Tên đăng nhập>@<Tên trang web>
Câu 40 : ISP là viết tắt của


A. Internet Server Provider B. Internet Service Provi
C. Internet Service Povider D. Internet Service Provider

www.vnexpress
http://mail.google.com
http://www.bing.com;

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×