Tải bản đầy đủ (.ppt) (31 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 9 THEO PPCT GIẢM TẢI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.68 KB, 31 trang )

(1)

BÀI 14THIẾT KẾ PHIM


BẰNG PHẦN MỀM
(2)

Nội dung bài học


1. Cấu trúc tệp dự án phim


2. Giao diện và các thao tác với tệp dự án phim
3. Làm việc với lớp hình ảnh


4. Làm việc với lớp nhạc nền
5. Làm việc với lớp lời thoại
6. Làm việc với lớp phụ đề
7. Xuất phim(3)

Kênh thơng tin mà em có


thể xem phim??BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


Youtube

Google maps

VTV.vn
(4)

1. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm


Movie Maker


Cấu trúc một tệp dự án phim?
(5)

1. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker


Bốn lớp thông tin của một dự án phim:-

Video

: gồm một dãy các ảnh tĩnh hoặc clip


động. Dãy các đối tượng này phải liên tục.
(6)

1. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker


Bốn lớp thông tin của một dự án phim:-

Nhạc nền

: Dãy nhạc nền không cần liên tục

(7)

1. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker


Bốn lớp thông tin của một dự án phim:-

Lời thoại

: Dãy lời thoại không cần liên tục

(8)

1. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker


Bốn lớp thông tin của một dự án phim:-

Phụ đề

: Dãy phụ đề không cần liên tục
(9)

2. Giao diện và các thao tác với tệp dự án phim


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


Nêu cách khởi động phần mềm?
(10)

(11)

2. Giao diện và các thao tác với tệp dự án phim


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


- Tạo mới:

File  New Project
(12)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


Thao tác thêm hình ảnh và clip?a) Thao tác thêm hình ảnh và clip- Thực hiện lệnh

Home

Add videos and
(13)

3. Làm việc với lớp hình ảnhBÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


b) Các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh- Đổi vị trí, thứ tự:

dùng chuột kéo thả để di


chuyển các đối tượng
(14)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER(15)

(16)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 c) Các thao tác nâng cao với lớp hình ảnh
(17)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 d) Các lệnh với clip tĩnh
(18)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER
(19)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 e) Các lệnh với clip động- Thay đổi âm lượng:

nút

Video volume
(20)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 e) Các lệnh với clip động


- Tách clip thành 2 đoạn:+ Đưa con trỏ thời gian đến vị trí


muốn tách
(21)

3. Làm việc với lớp hình ảnh


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 e) Các lệnh với clip động- Cắt phần đầu/ phần đuôi của clip:

(22)

4. Làm việc với lớp nhạc nền


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER(23)

4. Làm việc với lớp nhạc nền


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


a) Cách thêm nhạc nền
(24)

(25)

4. Làm việc với lớp nhạc nền


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


b) Các lệnh thao tác với nhạc nền- Thay đổi thời gian bắt đầu của các tệp nhạc


nền trong phim- Thay đổi âm lượng- Tách thành 2 đoạn độc lập
(26)

5. Làm việc với lớp lời thoại(27)

5. Làm việc với lớp lời thoại
BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


Nêu thao tác thu âm lời thoại? * Cách thu âm lời thoại- Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt


đầu thu âm.- Nháy nút

Home  Record Narration.-

Nháy nút

Record
(28)

6. Làm việc với lớp phụ đề


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


 a) Cách tạo phụ đề
(29)

(30)

6. Làm việc với lớp phụ đề


BÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER(31)

7. Xuất phimBÀI 14. THIẾT KẾ PHIM BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER


- Thực hiện lệnh

File

 Save movie

 For


Computer


×