Tải bản đầy đủ (.ppt) (5 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 9 THEO PPCT GIẢM TẢI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.06 KB, 5 trang )

(1)


(2)

3. Sao chép và di chuyển trang chiếuEm nào có thể thực hiện


thao tác chọn trang chiếu,sao chép trang chiếu, di


chuyển trang chiếu?Khi tạo bài trình chiếu, khơng phải lúc nào trang chiếu cũng được thêm theo
đúng thứ tự trình bày. Vậy để trình bày theo đúng thứ tự ta cần thực hiện những
thao tác gì?(3)

Nếu muốn chọn đồng thời


nhiều trang chiếu để sao


chép, di chuyển thì em làmnhư thế nào?3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
(4)

Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn.


Nếu muốn chọn đồng thời nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím


Ctrl trong khi nháy chuột.


Sao chép toàn bộ trang chiếu:


 Chọn trang chiếu cần sao chép
 Nháy nút Copy (Ctrl + C)
 Nháy chuột vào vị trí cần sao chép


 Nháy nút Paste (Ctrl + V)


3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
(5)

Di chuyển toàn bộ trang chiếu

:Chọn trang chiếu cần di chuyển


Nháy nút Cut (Ctrl + X)Nháy chuột vào vị trí để di chuyển đến


Nháy nút Paste3. Sao chép và di chuyển trang chiếu


×