Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.51 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8


1


2 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại


3 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại


4 Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng
5 Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng


2 C


1


2 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh


3 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh


4 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại


5 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại


3 C


1


2 ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát


3 ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát
4 Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân
5 Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân


4 C


1
2
3
4
5


5 C


1


2 Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư
3 Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư


4 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng


5 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng


6 C


1


2 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ


3 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ4 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan


5 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan


7 C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×