Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165.69 KB, 8 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9


1 Tin học-Ngọc


2 Tin học-Ngọc


3 Tin học-Ngọc ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.ThuậnNgoại
4 Tin học-Ngọc ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.ThuậnNgoại
5


2 S


1
2


3 Tin học-Ngọc


4 Tin học-Ngọc


5


3 S


1 học-H.TrinhTin Toán-B.Sơn


2 học-H.TrinhTin Toán-B.Sơn


3 Toán-V.Lai học-H.TrinhTin4 Toán-V.Lai học-H.TrinhTin


5


4 S


1 ngữ-PhướcNgoại học-H.TrinhTin Tin học-Ngọc ngữ-HoaNgoại Toán-A.Hồng


2 ngữ-PhướcNgoại học-H.TrinhTin Tin học-Ngọc ngữ-HoaNgoại Toán-A.Hồng


3 Toán-T.Trang ngữ-HoaNgoại Toán-A.Thư ngữ-V.KhoaNgoại


4 Toán-T.Trang ngữ-HoaNgoại Toán-A.Thư ngữ-V.KhoaNgoại


5


5 S


1 ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-Ngọc


2 ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-Ngọc


3 Tin học-Ngọc ngữ-PhướcNgoại


4 Tin học-Ngọc ngữ-PhướcNgoại


5


6 S1 ngữ-H.NgọcNgoại


2 ngữ-H.NgọcNgoại


3
4
5


7 S(2)

Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
1 Vật lí-V.Dũng Tốn-V.Nhi nhạc-L.ThảoÂm Tốn-H.Trinh nghệ-M.Đức Tốn-V.LaiCơng Tốn-T.Trang văn-M.LệNgữ nghệ-H.DiệuCơng
2 nghệ-M.Đức Tốn-V.NhiCơng ngữ-V.KhoaNgoại Tốn-H.Trinh ngữ-T.Thuận Toán-V.LaiNgoại Toán-T.Trang văn-M.LệNgữ Thể dục-ÚtNhỏ
3 Toán-T.Trang văn-C.HồngNgữ văn-N.NhiNgữ học-V.KiênSinh ngữ-T.ThuậnNgoại Vật lí-V.Dũng nghệ-H.DiệuCơng Thể dục-ÚtNhỏ học-T.KiệtSinh
4 Tốn-T.Trang văn-C.HồngNgữ văn-N.NhiNgữ ngữ-HoaNgoại Lí-T.ThảoĐịa học-V.KiênSinh ngữ-PhướcNgoại nghệ-H.DiệuCơng Vật lí-V.Dũng
5 cờ-T.TrangChào cờ-NgọcChào cờ-T.ThảoChào cờ-H.TrinhChào cờ-A.ThưChào Chào cờ-Hoa cờ-PhướcChào cờ-B.SơnChào cờ-V.DũngChào


2 C


1 Toán-T.Trang ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-V.KhoaNgoại văn-C.HồngNgữ ngữ-T.ThuậnNgoại thuật-NTK.LoanMỹ Lí-T.ThảoĐịa Tốn-B.Sơn Tốn-A.Hồng
2 Tốn-T.Trang Lí-T.ThảoĐịa ngữ-V.KhoaNgoại văn-C.HồngNgữ dục-Đ.NghĩaThể văn-M.LệNgữ học-V.Kiên Tốn-B.SơnSinh Tốn-A.Hồng
3 nghệ-M.ĐứcCơng dục-Đ.NghĩaThể GDCD-N.Diệp Sử-T.ThảoLịch văn-H.TriếtNgữ văn-M.LệNgữ Tốn-T.Trang học-V.KiênSinh thuật-NTK.LoanMỹ
4 GDCD-N.Diệp Tốn-V.Nhi học-V.KiênSinh dục-Đ.NghĩaThể văn-H.TriếtNgữ Lí-T.ThảoĐịa Tốn-T.Trang lí-K.TướcVật Sử-N.LinhLịch
5 dục-Đ.Nghĩa Tốn-V.NhiThể nghệ-M.ĐứcCơng thuật-NTK.LoanMỹ GDCD-N.Diệp Sinh


học-V.Kiên Thể dục-ÚtNhỏ Lí-T.ThảoĐịa GDCD-T.Triệu


3 C1 ngữ-PhướcNgoại ngữ-H.NgọcNgoại học-V.KiênSinh nghệ-H.DiệuCơng văn-H.TriếtNgữ ngữ-HoaNgoại GDCD-T.Triệu văn-M.LệNgữ nhạc-L.ThảoÂm
2 ngữ-PhướcNgoại ngữ-H.NgọcNgoại thuật-NTK.LoanMỹ GDCD-T.Triệu văn-H.TriếtNgữ ngữ-HoaNgoại nghệ-H.DiệuCông văn-M.LệNgữ Thể dục-ÚtNhỏ
3 nhạc-L.ThảoÂm dục-Đ.NghĩaThể văn-N.NhiNgữ học-V.KiênSinh học-V.TàiSinh nghệ-H.DiệuCông thuật-NTK.LoanMỹ GDCD-T.Triệu học-T.KiệtSinh
4 văn-M.LệNgữ học-V.KiênSinh văn-N.NhiNgữ ngữ-HoaNgoại dục-Đ.NghĩaThể nhạc-L.ThảoÂm văn-H.TriếtNgữ ngữ-H.NgọcNgoại văn-C.HồngNgữ
5 văn-M.LệNgữ GDCD-T.Triệu dục-Đ.NghĩaThể ngữ-HoaNgoại nhạc-L.ThảoÂm Thể dục-ÚtNhỏ văn-H.TriếtNgữ ngữ-H.NgọcNgoại văn-C.HồngNgữ


4 C


1 học-V.KiênSinh văn-C.HồngNgữ nghệ-M.ĐứcCơng Lí-T.ThảoĐịa lí-K.TướcVật nghệ-H.DiệuCơng văn-H.TriếtNgữ thuật-NTK.LoanMỹ ngữ-V.KhoaNgoại
2 thuật-NTK.LoanMỹ văn-C.HồngNgữ lí-K.TướcVật nhạc-L.ThảoÂm nghệ-M.ĐứcCơng GDCD-T.Triệu văn-H.TriếtNgữ nghệ-H.DiệuCơng ngữ-V.KhoaNgoại
3


4
5


5 C


1 Lí-T.ThảoĐịa Sử-H.LanhLịch Tốn-V.Nhi văn-C.HồngNgữ học-V.TàiSinh văn-M.LệNgữ nhạc-L.Thảo Tốn-B.SơnÂm Tốn-A.Hồng
2 dục-Đ.NghĩaThể nghệ-H.Diệu Tốn-V.NhiCơng văn-C.HồngNgữ Sử-N.LinhLịch văn-M.LệNgữ Thể dục-ÚtNhỏ Tốn-B.Sơn Tốn-A.Hồng
3 Sử-H.LanhLịch học-V.KiênSinh Sử-T.ThảoLịch dục-Đ.Nghĩa Toán-A.ThưThể Thể dục-ÚtNhỏ Sử-N.LinhLịch nhạc-L.ThảoÂm văn-C.HồngNgữ
4 học-V.KiênSinh nhạc-L.ThảoÂm dục-Đ.NghĩaThể nghệ-H.Diệu Tốn-A.ThưCơng Sử-T.ThảoLịch lí-K.TướcVật Thể dục-ÚtNhỏ văn-C.HồngNgữ
5


6 C


1 văn-M.LệNgữ Vật lí-V.Dũng Tốn-V.Nhi Tốn-H.Trinh Tốn-A.Thư Tốn-V.Lai ngữ-PhướcNgoại Sử-T.ThảoLịch nghệ-H.DiệuCơng
2 văn-M.LệNgữ thuật-NTK.LoanMỹ Tốn-V.Nhi Tốn-H.Trinh Tốn-A.Thư Tốn-V.Lai ngữ-PhướcNgoại học-V.KiênSinh Lí-T.ThảoĐịa
3 ngữ-PhướcNgoại nghệ-H.DiệuCơng Lí-T.ThảoĐịa Vật lí-V.Dũngthuật-NTK.LoanMỹ ngữ-HoaNgoại học-V.KiênSinh ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-V.KhoaNgoại
4 -T.TrangNGLL NGLL -Ngọc -T.ThảoNGLL -H.TrinhNGLL -A.ThưNGLL NGLL -Hoa -PhướcNGLL -B.SơnNGLL -V.DũngNGLL
5 SHL-T.Trang SHL-Ngọc SHL-T.Thảo SHL-H.Trinh SHL-A.Thư SHL-Hoa SHL-Phước SHL-B.Sơn SHL-V.Dũng7 C(3)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8


1 Toán-TiếnDũng


2 Toán-TiếnDũng


3 Tin học-Cường


4 Tin học-Cường


5


2 S


1 Tin học-K.Chi


2 Tin học-K.Chi


3 Tin học-K.Chi


4 Tin học-K.Chi


53 S


1
2
3
4
5


4 S


1 ngữ-K.DiễmNgoại Tin học-Cường Tin học-K.Chi


2 ngữ-K.DiễmNgoại Tin học-Cường Tin học-K.Chi


3 Tin học-Cường Toán-V.Lai Toán-T.Diễm


4 Tin học-Cường Toán-V.Lai Toán-T.Diễm


5


5 S


1 Tin học-K.Chi
2 Tin học-K.Chi
3 ngữ-K.DiễmNgoại
4 ngữ-K.DiễmNgoại
5


6 S1 Tin học-Cường


2 Tin học-Cường


3 Toán-A.Hồng


4 Toán-A.Hồng


5


7 S(4)

Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8
1 Địa Lí-H.Thái văn-C.HồngNgữ ngữ-C.LoanNgoại thuật-NTK.LoanMỹ văn-G.LinhNgữ Sinh học-V.Tài Toán-T.Diễm Ngữ văn-T.Hân
2 Vật lí-H.Diệu văn-C.HồngNgữ Sinh học-V.Tài dục-T.TrungThể văn-G.LinhNgữ Tốn-A.Hồng Tốn-T.Diễm Ngữ văn-T.Hân
3 thuật-NTK.LoanMỹ Tốn-H.Trinh Địa Lí-H.Thái Tốn-V.Lai Sinh học-V.Tài Tốn-A.Hồng văn-G.LinhNgữ nghệ-M.NhựtCơng
4 nghệ-M.NhựtCơng Tốn-H.Trinh Thể dục-ÚtNhỏ Tốn-V.Lai Địa Lí-H.Thái dục-T.TrungThể văn-G.LinhNgữ thuật-NTK.LoanMỹ
5 cờ-A.DũngChào cờ-H.DiệuChào Chào cờ-K.Chi Chào cờ-V.Lai cờ-T.NguyệtChào cờ-A.HồngChào cờ-C.LoanChào Chào cờ-TiếnDũng


2 C


1 Sinh học-V.Tài Tốn-H.Trinh Tốn-TiếnDũng Vật lí-K.Tước nhạc-NhungÂm Lí-N.NgỗnĐịa văn-G.LinhNgữ Lịch Sử-N.Linh
2 Ngữ văn-T.Hân Tốn-H.Trinh Tốn-TiếnDũng Tốn-V.Lai Vật lí-K.Tước Sinh học-V.Tài văn-G.LinhNgữ Lí-N.NgỗnĐịa
3 Ngữ văn-T.Hân Lí-N.NgỗnĐịa nhạc-NhungÂm Tốn-V.Lai Thể dục-ÚtNhỏ Lịch Sử-N.Linh ngữ-C.LoanNgoại Sinh học-V.Tài
4 Thể dục-ÚtNhỏ văn-C.HồngNgữ Ngữ văn-T.Hân nhạc-NhungÂm văn-G.LinhNgữ thuật-NTK.LoanMỹ ngữ-C.LoanNgoại Toán-TiếnDũng
5 Lịch Sử-N.Linh văn-C.HồngNgữ Ngữ văn-T.Hân Lí-N.NgỗnĐịa văn-G.LinhNgữ nhạc-NhungÂm Vật lí-K.Tước Tốn-TiếnDũng


3 C


1 Sinh học-V.Tài học-K.MuộiSinh GDCD-Đ.Thắng văn-C.HồngNgữ thuật-NTK.Loan Ngữ văn-T.Hân Lịch Sử-N.LinhMỹ nhạc-NhungÂm


2 nhạc-NhungÂm dục-T.TrungThể Toán-TiếnDũng văn-C.HồngNgữ Lịch Sử-N.Linh Ngữ văn-T.Hân ngữ-C.LoanNgoại ngữ-T.NguyệtNgoại
3 GDCD-Đ.Thắng Lịch Sử-N.Linh Toán-TiếnDũng học-K.MuộiSinh Thể dục-ÚtNhỏ dục-T.TrungThể nhạc-NhungÂm ngữ-T.NguyệtNgoại
4 ngữ-K.DiễmNgoại thuật-NTK.LoanMỹ Thể dục-ÚtNhỏ GDCD-Đ.Thắng ngữ-T.NguyệtNgoại ngữ-C.LoanNgoại dục-T.TrungThể Lịch Sử-N.Linh
5 ngữ-K.DiễmNgoại nhạc-NhungÂm Vật lí-H.Diệu Lịch Sử-N.Linh ngữ-T.NguyệtNgoại ngữ-C.LoanNgoại thuật-NTK.LoanMỹ dục-T.TrungThể


4 C


1 Tốn-A.Dũng Lí-N.NgỗnĐịa Sinh học-V.Tài ngữ-K.DiễmNgoại GDCD-Đ.Thắng Lịch Sử-N.Linh Địa Lí-H.Thái Ngữ văn-T.Hân
2 Tốn-A.Dũng GDCD-Đ.Thắng Lịch Sử-N.Linh ngữ-K.DiễmNgoại Địa Lí-H.Thái Lí-N.NgỗnĐịa Sinh học-V.Tài Ngữ văn-T.Hân
3


4
5


5 C


1 Ngữ văn-T.Hân học-K.MuộiSinh Lịch Sử-N.Linh nghệ-M.NhựtCơng Tốn-T.Diễm Vật lí-K.Tước Địa Lí-H.Thái GDCD-Đ.Thắng
2 Ngữ văn-T.Hân dục-T.TrungThể ngữ-C.LoanNgoại học-K.MuộiSinh Tốn-T.Diễm nghệ-M.NhựtCơng GDCD-Đ.Thắng Sinh học-V.Tài
3 Địa Lí-H.Thái Vật lí-H.Diệu ngữ-C.LoanNgoại ngữ-K.DiễmNgoại Sinh học-V.Tài GDCD-Đ.Thắng dục-T.TrungThể Vật lí-K.Tước
4 Lịch Sử-N.Linh ngữ-K.DiễmNgoại Địa Lí-H.Thái dục-T.TrungThể nghệ-M.NhựtCơng Ngữ văn-T.Hân Tốn-T.Diễm Lí-N.NgỗnĐịa
5 Thể dục-ÚtNhỏ ngữ-K.DiễmNgoại nghệ-M.NhựtCơng Lí-N.NgỗnĐịa Lịch Sử-N.Linh Ngữ văn-T.Hân Tốn-T.Diễm dục-T.TrungThể


6 C


1 Tốn-A.Dũng ngữ-K.DiễmNgoại thuật-NTK.Loan Lịch Sử-N.LinhMỹ ngữ-T.Nguyệt Tốn-A.HồngNgoại nghệ-V.TàiCơng Tốn-TiếnDũng
2 Tốn-A.Dũng nghệ-V.TàiCơng Ngữ văn-T.Hân văn-C.HồngNgữ Tốn-T.Diễm Tốn-A.Hồng Lịch Sử-N.Linh Toán-TiếnDũng
3 ngữ-K.DiễmNgoại Lịch Sử-N.Linh Ngữ văn-T.Hân văn-C.HồngNgữ Toán-T.Diễm ngữ-C.LoanNgoại Sinh học-V.Tài ngữ-T.NguyệtNgoại
4 NGLL -A.Dũng NGLL -H.Diệu NGLL -K.Chi NGLL -V.Lai -T.NguyệtNGLL NGLL -A.Hồng NGLL -C.Loan NGLL -TiếnDũng
5 SHL-A.Dũng SHL-H.Diệu SHL-K.Chi SHL-V.Lai SHL-T.Nguyệt SHL-A.Hồng SHL-C.Loan SHL-Tiến Dũng
(5)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8


1 Chào cờ-T.Phát cờ-M.NhựtChào Chào cờ-Cường cờ-T.TriệuChào cờ-Đ.ThắngChào cờ-L.ThảoChào Chào cờ-Nhung cờ-T.DiễmChào
2 dục-Đ.NghĩaThể dục-V.ThànhThể Lịch Sử-T.Triệu nghệ-M.NhựtCông nhạc-NhungÂm nhạc-L.ThảoÂm GDCD-Đ.Thắng học-K.MuộiSinh
3 Tốn-T.Phát Ngữ văn-N.Thư dục-Đ.NghĩaThể Lịch Sử-T.Triệu Địa Lí-K.Tiến học-K.MuộiSinh ngữ-T.UyênNgoại Toán-T.Diễm
4 Toán-T.Phát Ngữ văn-N.Thư Ngoại ngữ-Hoa học-K.MuộiSinh dục-Đ.NghĩaThể Toán-B.Sơn ngữ-T.UnNgoại Tốn-T.Diễm
5 Địa Lí-K.Tiến ngữ-T.ThuậnNgoại Ngoại ngữ-Hoa ngữ-T.UnNgoại ngữ-K.DiễmNgoại Tốn-B.Sơn học-K.MuộiSinh Lịch Sử-T.Triệu


2 S


1 văn-K.LoanNgữ Vật lí-Ngọc Ngoại ngữ-Hoa Vật lí-T.Lộc học-H.LoanSinh GDCD-H.Triết học-K.MuộiSinh Mỹ thuật-H.Trí
2 văn-K.LoanNgữ Địa Lí-K.Tiến GDCD-H.Triết Tốn-T.Dũng Hóa học-T.Nhi học-K.MuộiSinh Vật lí-T.Lộc dục-V.ThànhThể
3 học-K.MuộiSinh GDCD-H.Triết Địa Lí-K.Tiến Tốn-T.Dũng văn-G.LinhNgữ Vật lí-T.Lộc Hóa học-T.Nhi nghệ-M.NhựtCơng
4 GDCD-H.Triết Tốn-H.Linh Mỹ thuật-H.Trí Địa Lí-K.Tiến văn-G.LinhNgữ Lịch Sử-T.Triệu dục-V.ThànhThể học-K.MuộiSinh
5 Lịch Sử-T.Triệu Tốn-H.Linh học-K.MuộiSinh GDCD-H.Triết nghệ-M.Nhựt Hóa học-T.Nhi Địa Lí-K.TiếnCơng Vật lí-T.Lộc


3 S


1 Mỹ thuật-H.Trí học-T.HồngSinh Tốn-T.Trang dục-V.ThànhThể Tốn-A.Thư ngữ-PhướcNgoại văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ
2 Tốn-T.Phát Mỹ thuật-H.Trí Tốn-T.Trang học-H.LoanHóa Tốn-A.Thư ngữ-PhướcNgoại văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ
3 Tốn-T.Phát học-H.LoanHóa văn-G.LinhNgữ Mỹ thuật-H.Trí Hóa học-T.Nhi dục-V.ThànhThể Tốn-A.Thư ngữ-T.NguyệtNgoại
4 ngữ-T.NguyệtNgoại ngữ-T.ThuậnNgoại văn-G.LinhNgữ văn-N.TrinhNgữ ngữ-K.DiễmNgoại Toán-B.Sơn Toán-A.Thư Toán-T.Diễm
5 ngữ-T.NguyệtNgoại ngữ-T.Thuận Hóa học-T.NhiNgoại văn-N.TrinhNgữ ngữ-K.DiễmNgoại Tốn-B.Sơn Mỹ thuật-H.Trí Tốn-T.Diễm


4 S


1 học-K.MuộiSinh học-H.LoanHóa dục-Đ.NghĩaThể Địa Lí-K.Tiến văn-G.LinhNgữ văn-N.TrinhNgữ nghệ-M.NhựtCơng dục-V.ThànhThể


2 dục-Đ.NghĩaThể Tốn-H.Linh học-K.MuộiSinh dục-V.ThànhThể văn-G.LinhNgữ văn-N.TrinhNgữ nhạc-NhungÂm Địa Lí-K.Tiến
3 Hóa học-V.Kiên Tốn-H.Linh nhạc-NhungÂm học-K.MuộiSinh dục-Đ.NghĩaThể nghệ-M.NhựtCơng Địa Lí-K.Tiến học-H.LoanHóa


4 Tin học-T.Loan


5 Tin học-T.Loan


5 S


1 Hóa học-V.Kiên Địa Lí-K.Tiến Vật lí-T.Lộc văn-N.TrinhNgữ học-H.LoanSinh Hóa học-T.Nhi văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ
2 Vật lí-T.Lộc dục-V.Thành Hóa học-T.NhiThể văn-N.TrinhNgữ Địa Lí-K.Tiến Mỹ thuật-H.Trí văn-K.LoanNgữ văn-G.LinhNgữ
3 ngữ-T.NguyệtNgoại học-T.HồngSinh văn-G.LinhNgữ học-H.LoanHóa Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể ngữ-T.UyênNgoại Địa Lí-K.Tiến
4 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-N.Thư văn-G.LinhNgữ Tốn-T.Dũng Tốn-A.Thư Địa Lí-K.Tiến dục-V.ThànhThể ngữ-T.NguyệtNgoại
5 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-N.Thư Địa Lí-K.Tiến Tốn-T.Dũng Tốn-A.Thư ngữ-PhướcNgoại Hóa học-T.Nhi ngữ-T.NguyệtNgoại


6 S


1 Địa Lí-K.Tiến nghệ-M.NhựtCơng Tốn-T.Trang nhạc-L.ThảoÂm Vật lí-T.Lộc văn-N.TrinhNgữ Lịch Sử-T.Triệu GDCD-Đ.Thắng
2 nghệ-M.NhựtCơng nhạc-L.ThảoÂm Tốn-T.Trang ngữ-T.UnNgoại Lịch Sử-T.Triệu văn-N.TrinhNgữ Tốn-A.Thư học-H.LoanHóa
3 nhạc-NhungÂm Lịch Sử-T.Triệu nghệ-M.NhựtCơng ngữ-T.UnNgoại GDCD-Đ.Thắng Địa Lí-K.Tiến Tốn-A.Thư nhạc-L.ThảoÂm
4 NGLL -T.Phát NGLL -M.Nhựt NGLL -Cường NGLL -T.Triệu -Đ.ThắngNGLL NGLL -L.Thảo NGLL -Nhung NGLL -T.Diễm
5 SHL-T.Phát SHL-M.Nhựt SHL-Cường SHL-T.Triệu SHL-Đ.Thắng SHL-L.Thảo SHL-Nhung SHL-T.Diễm


7 S(6)

Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8
1


2 ngữ-T.NguyệtNgoại Tin học-K.Chi3 ngữ-T.NguyệtNgoại Tin học-K.Chi


4 Toán-T.Phát
5 Toán-T.Phát


2 C


1


2 Tin học-Cường


3 Tin học-Cường


4 Toán-B.Sơn Tin học-Cường


5 Toán-B.Sơn Tin học-Cường


3 C


1


2 Tin học-T.Loan
3 Tin học-T.Loan


4 Tin học-T.Loan


5 Tin học-T.Loan


4 C1


2 Tin học-T.Loan


3
4
5


5 C


1


2 Toán-H.Linh


3 Toán-H.Linh


4 ngữ-T.Thuận Tin học-CườngNgoại
5 ngữ-T.Thuận Tin học-CườngNgoại


6 C


1


2 Tin học-K.Chi


3 Tin học-K.Chi


4
57 C(7)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8


1 cờ-N.NgoãnChào cờ-H.NgọcChào cờ-K.TướcChào Chào cờ-T.Lộc Chào cờ-N.Thư cờ-T.UnChào cờ-V.KhoaChào cờ-T.DũngChào
2 Vật lí-K.Tước học-C.ThanhSinh Lí-N.NgỗnĐịa Hóa học-T.Nhi Lịch Sử-N.Diệp Tốn-T.Dũng Tốn-H.Linh học-H.LoanHóa
3 Lịch Sử-N.Diệp dục-V.ThànhThể Vật lí-K.Tước học-C.ThanhSinh học-T.HồngSinh Tốn-T.Dũng Tốn-H.Linh Lí-N.NgỗnĐịa
4 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh Lịch Sử-N.Diệp Mỹ thuật-H.Trí Tốn-TiếnDũng học-T.HồngSinh học-H.LoanHóa dục-V.ThànhThể
5 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh Ngữ văn-N.Thư GDCD-N.Diệp Tốn-TiếnDũng Lí-N.NgỗnĐịa Mỹ thuật-H.Trí học-T.HồngSinh


2 S


1 dục-T.TrungThể Ngữ văn-M.Lệ Hóa học-T.Nhi Địa Lí-K.Tiến Vật lí-V.Dũng dục-V.ThànhThể học-T.HồngSinh Lịch Sử-H.Thái
2 học-T.HồngSinh Ngữ văn-M.Lệ dục-T.TrungThể Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư học-H.LoanHóa Vật lí-V.Dũng văn-N.TrinhNgữ
3 GDCD-N.Diệp học-H.LoanHóa Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể Ngữ văn-N.Thư Lịch Sử-H.Thái dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ
4 Toán-A.Dũng Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư Ngữ văn-T.Hân dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng
5 Toán-A.Dũng GDCD-N.Diệp Ngữ văn-N.Thư Ngữ văn-T.Hân Mỹ thuật-H.Trí văn-N.TrinhNgữ văn-K.LoanNgữ Tốn-T.Dũng


3 S


1 Tốn-A.Dũng nghệ-M.ĐứcCơng Ngữ văn-N.Thư Hóa học-T.Nhi GDCD-N.Diệp văn-N.TrinhNgữ học-H.LoanHóa Lịch Sử-H.Thái
2 Tốn-A.Dũng Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư nghệ-M.ĐứcCơng Hóa học-T.Nhi văn-N.TrinhNgữ Lịch Sử-N.Diệp dục-V.ThànhThể
3 nghệ-M.ĐứcCông Ngữ văn-M.Lệ GDCD-N.Diệp Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư học-T.HồngSinh văn-K.LoanNgữ văn-N.TrinhNgữ
4 Hóa học-T.Nhi Tốn-H.Linh nghệ-M.ĐứcCơng Tốn-A.Dũng Tốn-TiếnDũng dục-V.ThànhThể văn-K.LoanNgữ học-T.HồngSinh
5 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh học-T.HồngSinh Tốn-A.Dũng Tốn-TiếnDũng Lịch Sử-H.Thái GDCD-N.Diệp nghệ-M.ĐứcCơng


4 S1 Lịch Sử-N.Diệp Ngữ văn-M.Lệ dục-T.TrungThể Ngữ văn-T.Hân Hóa học-T.Nhi Vật lí-V.Dũng học-T.HồngSinh Mỹ thuật-H.Trí
2 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-M.Lệ học-T.HồngSinh Vật lí-T.Lộc Lịch Sử-N.Diệp Mỹ thuật-H.Trí dục-T.TrungThể Vật lí-V.Dũng
3 văn-K.LoanNgữ Mỹ thuật-H.Trí Hóa học-T.Nhi dục-V.ThànhThể dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ Vật lí-V.Dũng GDCD-N.Diệp
4 dục-T.TrungThể


5


5 S


1 Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể Tốn-T.Phát Ngữ văn-T.Hân ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.UnNgoại Tốn-H.Linh Tốn-T.Dũng
2 học-T.HồngSinh học-H.LoanHóa Tốn-T.Phát Ngữ văn-T.Hân ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.UnNgoại Tốn-H.Linh Tốn-T.Dũng
3 Hóa học-T.Nhi ngữ-H.NgọcNgoại Lịch Sử-N.Diệp Vật lí-T.Lộc Vật lí-V.Dũng nghệ-M.ĐứcCơng văn-K.LoanNgữ văn-N.TrinhNgữ
4 ngữ-T.UnNgoại ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.ThuậnNgoại ngữ-V.KhoaNgoại nghệ-M.ĐứcCơng Vật lí-V.Dũng Lịch Sử-N.Diệp văn-N.TrinhNgữ
5 ngữ-T.UnNgoại Vật lí-T.Lộc ngữ-T.ThuậnNgoại ngữ-V.KhoaNgoại học-T.HồngSinh GDCD-N.Diệp nghệ-M.ĐứcCơng Vật lí-V.Dũng


6 S


1 ngữ-T.UnNgoại học-C.ThanhSinh Vật lí-K.Tước Tốn-A.Dũng Ngữ văn-N.Thư Tốn-T.Dũng Lí-N.NgỗnĐịa học-H.LoanHóa
2 Lí-N.NgỗnĐịa Địa Lí-K.Tiến Tốn-T.Phát Tốn-A.Dũng Ngữ văn-N.Thư Tốn-T.Dũng ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-C.LoanNgoại
3 Vật lí-K.Tước Vật lí-T.Lộc Tốn-T.Phát học-C.ThanhSinh Lí-N.NgỗnĐịa học-H.LoanHóa ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-C.LoanNgoại
4 -N.NgoãnNGLL NGLL -H.Ngọc NGLL -K.Tước NGLL -T.Lộc NGLL -N.Thư NGLL -T.Uyên NGLL -V.Khoa NGLL -T.Dũng
5 SHL-N.Ngoãn SHL-H.Ngọc SHL-K.Tước SHL-T.Lộc SHL-N.Thư SHL-T.Uyên SHL-V.Khoa SHL-T.Dũng(8)

Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8
1


2 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại
3 Toán-T.Phát Toán-A.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại Tin học-T.Loan ngữ-C.LoanNgoại
4 Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng


5 Ngữ văn-N.Thư ngữ-V.KhoaNgoại Tin học-T.Loan văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng


2 C


1


2 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh


3 ngữ-H.NgọcNgoại Toán-T.Dũng Toán-H.Linh


4 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại


5 Ngữ văn-M.Lệ ngữ-T.UyênNgoại ngữ-V.KhoaNgoại


3 C


1


2 ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát
3 ngữ-T.UyênNgoại Toán-H.Linh Tin học-T.Phát
4 Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân
5 Toán-A.Dũng Tin học-T.Phát Ngữ văn-T.Hân


4 C


1
2
3
4
55 C


1


2 Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư
3 Tin học-T.Loan ngữ-T.ThuậnNgoại Ngữ văn-N.Thư
4 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng
5 văn-K.LoanNgữ Tin học-T.Loan Toán-TiếnDũng


6 C


1


2 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ


3 Tin học-T.Loan văn-N.TrinhNgữ


4 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan


5 văn-N.TrinhNgữ Tin học-T.Loan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×