Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.85 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020


ÁP DỤNG NGÀY 27/4/2020Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8


1 cờ-N.NgoãnChào cờ-H.NgọcChào cờ-K.TướcChào Chào cờ-T.Lộc Chào cờ-N.Thư cờ-T.UnChào cờ-V.KhoaChào cờ-T.DũngChào
2 Vật lí-K.Tước học-C.ThanhSinh Lí-N.NgỗnĐịa Hóa học-T.Nhi Lịch Sử-N.Diệp Tốn-T.Dũng Tốn-H.Linh học-H.LoanHóa
3 Lịch Sử-N.Diệp dục-V.ThànhThể Vật lí-K.Tước học-C.ThanhSinh học-T.HồngSinh Tốn-T.Dũng Tốn-H.Linh Lí-N.NgỗnĐịa
4 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh Lịch Sử-N.Diệp Mỹ thuật-H.Trí Tốn-TiếnDũng học-T.HồngSinh học-H.LoanHóa dục-V.ThànhThể
5 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh Ngữ văn-N.Thư GDCD-N.Diệp Tốn-TiếnDũng Lí-N.NgỗnĐịa Mỹ thuật-H.Trí học-T.HồngSinh


2 S


1 dục-T.TrungThể Ngữ văn-M.Lệ Hóa học-T.Nhi Địa Lí-K.Tiến Vật lí-V.Dũng dục-V.ThànhThể học-T.HồngSinh Lịch Sử-H.Thái
2 học-T.HồngSinh Ngữ văn-M.Lệ dục-T.TrungThể Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư học-H.LoanHóa Vật lí-V.Dũng văn-N.TrinhNgữ
3 GDCD-N.Diệp học-H.LoanHóa Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể Ngữ văn-N.Thư Lịch Sử-H.Thái dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ
4 Toán-A.Dũng Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư Ngữ văn-T.Hân dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ văn-K.LoanNgữ Toán-T.Dũng
5 Toán-A.Dũng GDCD-N.Diệp Ngữ văn-N.Thư Ngữ văn-T.Hân Mỹ thuật-H.Trí văn-N.TrinhNgữ văn-K.LoanNgữ Tốn-T.Dũng


3 S


1 Tốn-A.Dũng nghệ-M.ĐứcCơng Ngữ văn-N.Thư Hóa học-T.Nhi GDCD-N.Diệp văn-N.TrinhNgữ học-H.LoanHóa Lịch Sử-H.Thái
2 Tốn-A.Dũng Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư nghệ-M.ĐứcCơng Hóa học-T.Nhi văn-N.TrinhNgữ Lịch Sử-N.Diệp dục-V.ThànhThể
3 nghệ-M.ĐứcCông Ngữ văn-M.Lệ GDCD-N.Diệp Lịch Sử-H.Thái Ngữ văn-N.Thư học-T.HồngSinh văn-K.LoanNgữ văn-N.TrinhNgữ
4 Hóa học-T.Nhi Tốn-H.Linh nghệ-M.ĐứcCơng Tốn-A.Dũng Tốn-TiếnDũng dục-V.ThànhThể văn-K.LoanNgữ học-T.HồngSinh
5 văn-K.LoanNgữ Tốn-H.Linh học-T.HồngSinh Tốn-A.Dũng Tốn-TiếnDũng Lịch Sử-H.Thái GDCD-N.Diệp nghệ-M.ĐứcCơng


4 S


1 Lịch Sử-N.Diệp Ngữ văn-M.Lệ dục-T.TrungThể Ngữ văn-T.Hân Hóa học-T.Nhi Vật lí-V.Dũng học-T.HồngSinh Mỹ thuật-H.Trí
2 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-M.Lệ học-T.HồngSinh Vật lí-T.Lộc Lịch Sử-N.Diệp Mỹ thuật-H.Trí dục-T.TrungThể Vật lí-V.Dũng


3 văn-K.LoanNgữ Mỹ thuật-H.Trí Hóa học-T.Nhi dục-V.ThànhThể dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ Vật lí-V.Dũng GDCD-N.Diệp
4 dục-T.TrungThể


5


5 S


1 Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể Tốn-T.Phát Ngữ văn-T.Hân ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.UnNgoại Tốn-H.Linh Tốn-T.Dũng
2 học-T.HồngSinh học-H.LoanHóa Tốn-T.Phát Ngữ văn-T.Hân ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.UnNgoại Tốn-H.Linh Tốn-T.Dũng
3 Hóa học-T.Nhi ngữ-H.NgọcNgoại Lịch Sử-N.Diệp Vật lí-T.Lộc Vật lí-V.Dũng nghệ-M.ĐứcCơng văn-K.LoanNgữ văn-N.TrinhNgữ
4 ngữ-T.UnNgoại ngữ-H.NgọcNgoại ngữ-T.ThuậnNgoại ngữ-V.KhoaNgoại nghệ-M.ĐứcCơng Vật lí-V.Dũng Lịch Sử-N.Diệp văn-N.TrinhNgữ
5 ngữ-T.UnNgoại Vật lí-T.Lộc ngữ-T.ThuậnNgoại ngữ-V.KhoaNgoại học-T.HồngSinh GDCD-N.Diệp nghệ-M.ĐứcCơng Vật lí-V.Dũng


6 S


1 ngữ-T.UnNgoại học-C.ThanhSinh Vật lí-K.Tước Tốn-A.Dũng Ngữ văn-N.Thư Tốn-T.Dũng Lí-N.NgỗnĐịa học-H.LoanHóa
2 Lí-N.NgỗnĐịa Địa Lí-K.Tiến Tốn-T.Phát Tốn-A.Dũng Ngữ văn-N.Thư Tốn-T.Dũng ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-C.LoanNgoại
3 Vật lí-K.Tước Vật lí-T.Lộc Tốn-T.Phát học-C.ThanhSinh Lí-N.NgỗnĐịa học-H.LoanHóa ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-C.LoanNgoại
4 -N.NgoãnNGLL NGLL -H.Ngọc NGLL -K.Tước NGLL -T.Lộc NGLL -N.Thư NGLL -T.Uyên NGLL -V.Khoa NGLL -T.Dũng
5 SHL-N.Ngoãn SHL-H.Ngọc SHL-K.Tước SHL-T.Lộc SHL-N.Thư SHL-T.Uyên SHL-V.Khoa SHL-T.Dũng


7 S

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×