Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.68 KB, 1 trang )

(1)

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. VĂN BẢN LỚP 8


1. Khi con tu hú


- Học thuộc lòng bài thơ (sách giáo khoa – trang 19)


- Học thuộc lòng phần ghi nhớ (sách giáo khoa – trang 20)
2. Đi đường


- Học thuộc lòng phần dịch thơ (sách giáo khoa – trang 39)


- Học thuộc nội dung: Từ việc đi đường núi, Hồ Chí Minh đã gợi ra chân lý
đường đời: Vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.


3. Thuế máu


- Học sinh tự đọc văn bản.


- Nghệ thuật: Nghệ thuật trào phúng, hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, giọng
điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát.


- Nội dung: Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần tội ác chính quyền thực dân đã biến
người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa thành vật hy sinh để phục vụ cho lợi ích
của chúng trong các cuộc chiến tranh khốc liệt.


4. Đi bộ ngao du


- Học sinh tự đọc văn bản.
- Nội dung:+ Cách trình bày luận điểm chính hợp lý vì lý lẽ và dẫn chứng xen kẻ nhau,
tiếp nối tự nhiên.


+ Trình bày dùng đại từ “ta”, “tơi” kết hợp lý luận giữa cái chung và cái
riêng để thu hút người đọc.


+ Văn bản thể hiện Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu
thiên nhiên.


5. Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục
- Học sinh tự đọc văn bản.


- Xem tóm tắt phần chú thích * sách giáo khoa trang 120 và 121.


- Nhận biết chủ đề văn bản: Phần ghi nhớ - sách giáo khoa – trang 122.
6. Tổng kết phần văn


Khuyến khích học sinh tự làm bài tập 2 – trang 130 và bài tập 3 – trang 144.
II. TIẾNG VIỆT LỚP 9


1. Nghĩa tường minh và hàm ý


- Nghĩa tường minh là gì? Thế nào là hàm ý? Ghi nhớ SGK – trang 75.
- Điều kiện sử dụng hàm ý Ghi nhớ SGK – trang 91.


2. Tổng kết về ngữ pháp


- Từ loại, các kiểu câu Học sinh tự làm ở nhà, GV sửa nhanh trên lớp.
- Phần cụm từ - SGK trang 133,134 Học sinh xác định từ trung tâm.- Phần thành phần câu: Học sinh chú ý 2 thành phần: Thành phần chính và
thành phần phụ.

×