Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề thi Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (305.62 KB, 3 trang )

(1)

Ma trận đề kiểm tra học kì II lớp 6 năm hoc 2018-2019
Mức độ


Chủ đề


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng


Các cuộc khới
nghĩa lớn thời Bắc


thuộc


HS nhớ được
tên người
lãnh đạo của
các cuộc khởi


nghĩa lớn
dưới thời Bắc


thuộc
Số câu:1


Số điểm:3
Tỉ lệ: 30 %


Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30 %


Ngô Quyền và


chiến thắng Bạch


Đằng năm 938


HS nhớ được
ý nghĩa to lớn


của chiến
thắng Bạch


Đằng
Số câu:1/2


Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15 %


Biết được
những sự chủ
động và độc
đáo trong kế
hoạch đánh
giặc Nam
Hán của Ngô
Quyền...
Số câu:1/2


Số điểm:1,5
Tỉ lệ:1 5 %


Số câu:1


Số điểm:3
Tỉ lệ: 30 %


Cuộc đấu tranh
giành quyền tự chủ


của họ Khúc, họ
Dương


Hiểu được
những chính


sách của
Khúc Hạo là


nhằm mục
đích xây
dựng một
chính quyền(2)

tự chủ
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20 %
Thời kì Bắc thuộc


và đấu tranh giành
độc lập


Sau khi học xong


các chính sách cai
trị của các triều đại
phong kiến phương
Bắc và các cuộc đấu


tranh của nhân dân
ta chống Bắc thuộc,
học sinh rút ra được
rằng: dân ta vẫn bền
bỉ, cố gắng vươn lên
bảo vệ nền văn hóa


dân tộc....
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20 %


Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%


Tổng Số câu:1,5
Số điểm:4,5


Tỉ lệ: 45 %


Số câu:1,5
Số điểm:3,5


Tỉ lệ: 35 %Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20 %


Số câu:4
Số điểm:10


Tỉ lệ: 100
%(3)

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: LỊCH SỬ – Lớp: 6


Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (3 điểm) Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh
chống Bắc thuộc, giành lại độc lập cho Tổ quốc.


Câu 2. (2đ) Sau khi lên cầm quyền, KHúc Hạo đã có những việc làm gì để
xây dựng một chính quyền tự chủ?


Câu 3. (3đ) Năm 938, Ngô Quyền đã đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên
sông Bạch Đằng.


3.1. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở những điểm
nào?


3.2. Tại sao nói: trận chiến trên sơng Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại


của dân tộc ta?


Câu 4 (2 điểm) Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại
cho chúng ta những gì?


SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: LỊCH SỬ – Lớp: 6


Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (3 điểm) Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh
chống Bắc thuộc, giành lại độc lập cho Tổ quốc.


Câu 2. (2đ) Sau khi lên cầm quyền, KHúc Hạo đã có những việc làm gì để
xây dựng một chính quyền tự chủ?


Câu 3. (3đ) Năm 938, Ngô Quyền đã đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên
sông Bạch Đằng.


3.1. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở những điểm
nào?


3.2. Tại sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại
của dân tộc ta?

×