Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.49 KB, 5 trang )

(1)

PHẦN TẬP LÀM VĂNLIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN


I- KHÁI NIỆM LIÊN KẾT :


Các câu, đoạn văn trong văn bản phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.
1. Về mặt nội dung :


- Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu văn phải phục vụ chủ đề chung
của đoạn. (liên kết chủ đề).


- Các đoạn văn, câu văn phải được sắp xếp theo trình tự hợp lí (liên kết lơgíc).
2. Về hình thức :


Các câu văn, đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau :
- Phép lặp.


- Phép thế.


- Phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng.
- Phép nối.


II Luyện tập : Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn
………
………
………..


………
………
Bài tập 1. Chỉ ra các phép liên kết SGK trang 49-50………
………
………
……….
Bài tập 2. Tìm cặp từ tương phản SGK trang 50(2)

d/………
đ/………..
e/……….


Bài tập 3. Sửa lỗi câu sai : SGK trang 50


a) Thêm từ : ………


………
b) Thêm từ : ……….


………..
* Bài tập 4. Thay từ :………..
………..LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬNVỀ TÁC PHẨM TRUYỆN, ĐOẠN TRÍCH


Đề bài : Cảm nhận của em về “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.(HS tự làm)


LẬP DÀN Ý(3)

LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢNBài tập 1: Viết biên bản dựa vào chi tiết cho sẵn.


I/ Phần đầu:
Quốc hiệu.


Biên bản trao đổi học tập môn Ngữ văn.
Lớp :….


Địa điểm:


Thời gian: Bắt đầu lúc …
Thành phần tham dự: ...


Người điều khiển chương trình:
II/ Phần giữa: Nội dung biên bản.


1) Cơ Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị.


2) Lớp trưởng báo cáo tình hình học Ngữ văn trong tgời gian qua.
3) Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thuý Hà)
4) Tập thể lớp trao đổi, bổ sung, đề ra chỉ tiêu phấn đấu.


5) Cô Lan tổng kết.
III/ Phần cuối


Biên bản kết thúc lúc: …
Ngày … tháng… năm …
Chữ kí tên và họ tên của thư kí.
Bài tập 2:………
………
………
Bài tập 3: Ghi biên bản bàn giao trực tuần của chi đội.


Dựa vào dàn ý ở bài tập 1 và lí thuyết biên bản để viết biên bản.


LUYỆN TẬP VIẾT HỢP


ĐỒNGI. Ôn tập lý thuyết :(4)

2. Văn bản có tính chất pháp lý :


Biên bản , báo cáo , hợp đồng .


3. Đặc điểm của văn bản hợp đồng :
4. Cách viết VB hợp đồng :


II- Luyện tập: Học sinh tự làm:
Câu 1: SGK/ 157-158


………
………
……….
Câu 2: SGK/ 158


………
………
………


………
………...
Câu 3: SGK/ 158(5)×