Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

TỰ HỌC SINH HỌC 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 24 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM
(2)

Hệ


thần


kinhHệ thần kinh
vận động


Hệ thần kinh
sinh dưỡng


Phân hệ
giao cảm(3)

HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNGBài 48I- Cung phản xạ sinh dưỡng:II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:
(4)

I- Cung phản xạ sinh dưỡng:Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh


truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần


kinh đến cơ quan phản ứng.Thế nào là cung phản xạ?

(5)

Bài 48:

HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:Quan sát hình 48-1 về đường đi của xung thần kinh
trong cung phản xạ ở hình A và B.


Da
Rễ
sau
Sừng
bên
Rễ
sau
Sừng
trước
Hạch
giao
cảm

Ruột


Hình 48-1: Cung phản xạ


A-Cung phản xạ
vận động(6)

Rễ sau Rễ sau


Da

Sừng
sau


A. Cung phản
xạ vận động


B. Cung phản xạ
sinh dưỡng


Rễ trước


Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


Em hãy mô tả đường đi của


xung thần kinh ở hình A- Cung
phản xạ vận động?


 Cơ quan thụ cảm (da) tiếp(7)

Rễ trước
Rễ sau
Hạch
thần
kinh
Da


Ruột


B. Cung phản
xạ sinh dưỡng


Sừng bên


Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


Em hãy mô tả đường đi của
xung thần kinh ở hình B.Cung
phản xạ sinh dưỡng?


 Dạ dày co bóp phát xung


thần kinh theo dây thần kinh
hướng tâm tới sừng bên của
tuỷ sống phân tích rồi phát


xung thần kinh đi tới các hạch
giao cảm và theo dây thần(8)

Qua bảng, em hãy cho biết cung phản xạ sinh dưỡng
có điểm nào khác so với cung phản xạ vận động?


- Cung phản xạ vận động không có hạch giao cảm và đối
giao cảm.- Cung phản xạ sinh dưỡng cịn có hạch giao cảm và đối
giao cảm.


Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


Da
Rễ sau
Sừng bên


Rễ sau Sừng trước


Hạch
giao
cảm(9)

Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


- Trung ương của các phản xạ sinh dưỡngnằm trong sừng bên của tủy sống và trong trụ


não.- Đường dẫn truyền hướng tâm: từ thụ quan


đến trung ương.
- Đường dẫn truyền li tâm gồm 2 noron tiếp


giáp nhau trong hạch thần kinh sinh dưỡng.
(10)

Hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo như thế nào?


* Cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:


+ Phần trung ương thần kinh nằm trong não, tuỷ
sống.


+ Phần ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần
kinh.


Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:
(11)

Gồm hai phân hệ:
- Phân hệ giao cảm
- Phân hệ đối giao
cảm.


Hệ thần kinh sinh dưỡng


Phân hệ giao cảm Phân hệ đối giao cảm


BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:
Hệ thần kinh sinh(12)

Sợi
sau
hạch
Sợi
trước
hạch
Chuỗi
hạch
giao
cảm


A. Phân hệ giao cảm


Phân hệ giao cảm có


trung ương nằm ởchất xám thuộc sừng


bên tuỷ sống (đốt tuỷ


ngực I đến tuỷ thắt


lưng III). Các nơrontrước hạch đi tới chuỗi


hạch giao cảm và tiếp


cận với nơron sauhạch.
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:(13)

Trung
ương đối
giao cảm
Sợi
trước
hạch
Sợi
sau
hạch


B. Phân hệ đối giao cảm


BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


Phân hệ đối giao cảm có
trung ương là các nhân


xám trong trụ não và đoạn
cùng tuỷ sống. Các nơron
trước hạch đi tới các hạch
đối giao cảm (nằm cạnh
cơ quan) để tiếp cận các
nơron sau hạch. Các sợi
trước hạch của cả 2 phân
hệ đều có bao miêlin, cịn


các sợi sau hạch khơng có
bao miêlin.


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:(14)

Trình bày rõ sự khác nhau giữa hai phân hệ giao
cảm và đối giao cảm?


BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:(15)

Cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ đối
giao cảm


Trung ương
Ngoại biên


- Các nhân xám ở sừng
bên tuỷ sống (từ đốt tuỷ
I đến đốt tuỷ thắt lưng
III).


- Hạch nằm gần
cơ quan phụ


trách.


- Hạch thần kinh
(nơi chuyển tiếp


nơron).


- Nơron trước hạch
(sợi trục có bao


miêlin).


- Nơron sau hạch


(khơng có bao miêlin).


- Chuỗi hạch nằm gần cột
sống (chuỗi hạch giao
cảm) xa cơ quan phụ
trách.


- Sợi trục ngắn
- Sợi trục ngắn


- Sợi trục dài


- Sợi trục dài


- Các nhân xám ở
trụ não và đoạn
cùng tuỷ sống.(16)

 - Hệ thần kinh sinh


dưỡng gồm 2 bộ phận:BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG


I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:


+ Phân hệ giao cảm


+ Phân hệ đối giao cảm
- Mỗi bộ phận gồm có:


+Trung ương: nằm trong
não và tuỷ sống.(17)

BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:(18)

 Điều hoà được


các hoạt động của
cơ quan. Giúp cơ
thể tự điều chỉnh
được và thích nghi
với những biến đổi
của môi trường.


BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNGIII- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng:(19)

Căn cứ vào hình 48.3, em có nhận xét gì về chức
năng của phân hệ giao cảm và đối giao cảm?


Hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm có tác


dụng đối lập đối với hoạt động của các cơ quan
sinh dưỡng.


Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trị như thế nào
trong đời sống?


Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh


dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ
quan nội tạng.


BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:(20)

- Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau.- Ý nghĩa: Điều hoà hoạt động của các nội quan.


- Nhờ tác dụng đối lập của hai phân hệ giaocảm và đối giao cảm này mà hệ thần kinh sinhdưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ


quan nội tạng.BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I- Cung phản xạ sinh dưỡng:


II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng:(21)

Chọn đáp án đúng nhất:


BÀI TẬP CỦNG CỐ1. Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh


dưỡng gồm:A. Các dây thần kinh và hệ thần kinhB. Các dây thần kinh và hạch thần kinh


C. Các nơron
(22)

Chọn đáp án đúng nhất:


BÀI TẬP CỦNG CỐ2. Chức năng của hệ thần kinh sinh


dưỡng là:D. Cả A,B và C đúng.A. Điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng


B. Điều khiển hoạt động có ý thức

(23)

DẶN DỊ- Xem lại nội dung bài học- Đọc trước Bài 49 “Cơ quan phân


tích thị giác”.- Quan sát các hình 49.2; 49.3: Mơ


tả các thành phần chính của cơ
(24)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×