Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ ÔN TẬP KHỐI 1 TIẾP THEO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.79 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ ƠN TOAN
Bài 1: Viết số thích hợp vào ơ trống:


a/


20 10


b/


10 20


Bài 2: Tính:


5 + 3 = …… 7 + 2 = … 4 + 6 = ……
5 + 3 + 2 = …… 7 + 1 + 1 = … 4 + 4 + 2 =……


Bài 3: Điền dấu “>; <; = ”


7 + 3 ….10 5 + 2 … .2 + 5 0 + 8 …...8 + 0
6 + 2 … 9 9 + 1 … 1 + 9 10 + 0 …..6 + 3


Bài 4: Số ?


1 + … = 5 1 + … = 10
…+ 3 = 8 9 + … = 9


Bài 5. Viết các số 8; 2; 1; 5; 3; 4; 6; 9; 7 theo thứ tự bé
dần:...


Bài 6 . Viết các số 8; 2; 1; 5; 3; 4; 6;9;7 theo thứ tự lớn
dần...Bài 7: Tính.


15 12 17 12


5 3 7 2


... ... ... ...


Bài 8: Viết phép tính thích hợp
Có : 14 bơng bóng


Mua thêm : 5 bơng bóng
Có tất cả :….. bơng bóng?


Bài 9: Điền số và dấu (+, -) thích hợp để được phép tính đúng:

+

+

-
(2)MÔN TIẾNG VIỆT


I. Đọc thành tiếng và viết: Nhờ phụ huynh cho con em mình đọc và viết lại các âm,
vần đã học ( Lưu ý mỗi âm, vần phụ huynh cho các em viết một hàng)


a ă â e ê i y o ô ơ u ư b c ( k, q ) ch d đ g gh gikh l m n ng ngh nh p ph r s t th tr v xoa oe uê uy uơ an at ăn ăt ân ât am ap ăm ăp


âm âp ang ac ăng ăc âng âc anh ach ênh êch inhich ai ay ây ao au âu oan oat oang oac oanh


oach oai oay uây.iên → uyên , iêt→ uyêt yêt, ia→ uya uôn uôt ua ươn


ươt ưaII. Nghe- viết: Các bài sau:(mỗi ngày viết một bài vào tập)


NHÀ BÉ TRÁC


Nhà bé Trác lát đá hoa, rất mát. Nhà có căn gác. Căn gác có tán bàng
che. Bàng nhà Trác thật lắm quả. Quả bàng vàng thẫm, ăn chan chát mà đậm
đà.


...


Mẹ ru bé ngủ


Sắp rằm, mẹ ẫm bé ra sân nhà. Mẹ chỉ cho bé vũ trụ thăm thẳm, ngân hà lấp
loá.


...


Chờ thỏ
Anh chàng nọ đang cày ở gần cây đa, tự nhiên có chú thỏ từ


ngồi kia chạy lại, quẩn chân, đâm đầu vào thân cây ngã lăn quay.


...Đêm qua con nằm mơ


×