Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Quyết định danh mục sách giáo khoa tiếng anh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (749.45 KB, 1 trang )

(1)

56: 101 /QD-DQM Hi€u NghTa, ngdy

l2

thdng

6

ndm 2020

QUYET DINHDanh

mgc s6ch girio khoa ti6ng

Anh

l6'p

1-Nim

hgc 2020 -2021


HIPU TRUOI\G TRUONG TIEU

HQC

DO

QUANG

MUOICdn ca vdo

Eiiu

20 cua vdn bdn hqp nhat sii OS|fTPUw-BGDDT, ngtry 22 thitng 01


ndm 2014 cila BQ Gido dwc vd Ddo tgo ban hdnh th6ng

tu'Diiu

lQ tradng Ti€u hoc;


Cdn ctr vdo quy€t dintt sd 734/QD-UBND, ngdy 23 thang 3 ndm 2020 cila (Iy ban


nhdn ddn tinh V?'nh Long

vi

vi€c cluy dinh tiAu chi lua chon sdch gido khoa trong co' s6'


,

,:,^giao d4c pho tltong tai tinh VTnh Long,'
PHONG GD-DT VCING LIEM


TRUONG TIEU HQC


po

QUaNG MT.IOI


CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc Iap -

Tq

do - H4nh phric


ngity

l3

thring 5 ndm 2020 cua So'


to chitc lu'a chon sdch gido khoa{IONGCtin cti'vdct c6ng van 722/SGDDT-GDMN-TH,
Gido dArc vd Dtto

tqo

VTnh Long

vi

viQc hao'ng ddn
ti€ng Anh lo'p I , nitm hoc 2020-202I ,


citn cirvdo

rd'trinh s6 101/TTr-HDLCSGKTA-DQM, ngdy

t2

thdng 6 niitn 2020


, , ". -l


cua hQi dong lUu chon sitch gido khoa tiAng Anh ld'p

I

ntim hec 202()-202I tnrd'ng ti€u


hoc Dd Quang Mtrd'i.


QUYET DINH:Ei6u 1. Nay th5ng nhAt ltra chon s6ch gi6o khoa ti6ng Anh

l6p

1 ndm hoc


2020-2021 nhu sau:


BQ sich gi6o khoa ti6ng Anh l6'p 1 chfi bi6n

Hoing

Vin

Vin.Diiiu 2. Giao cho pho hiOu truo'ng ktit hqp vdi t6 truong chuy0n m6n nfm s6 luorrg


s6ch tiOng Anh l6p 1 cAn dung cho ndm hoc 2020-2021 t6ng hqp b6o c6o vd Phong Gi6o
dpc vd Ddo t4o theo dring tho'i gian quy dinh


Giao t6 truong t6 vdn phong c6ng b6 Quyet dinh ndy tr0n

bin

tin cua trudng, trOn
trang th6ng tin diQn tu; Giao gi6o vi0n chu nhi6m c6ng b6 phu huynh vdo phi6n hop cu6indm cta truong.


Di6u 3. Pho hi6u truong, t6 trudng

t6

I,2,3, cac thdnh vi6n day

l6p

1 ndrn hoc
2020-2021, t6 truong t6

v[n

phong vd gi6o vi6n chir nhi6m c6c lop chiu tr6ch nhi6m thi


hdnh quytit dinh ndy.


Quytlt dinh c6 hi6u luc kO tu'ngdy ky./.
No'i nhLn:


-Nhu di6u 1;
- Luu: VT.


T


TIEU


000flili6


1AO


o
o

×