Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.41 MB, 2 trang )

(1)

PHONG GD-

Dl-

V[,NG

I-IEM


TRUONG TIEU

HQCoO euA.Nc MU'oIs6,.AQ,1... l KFr-

DeM

Hi€u NghTa, ngdy 25 thdng

6

nam 2020


KE HOACHTuy6n

sinh

l6'p

I

nim

hgc 2020

-

2021


Cdn cti'vdct

diiu

40 cua Thong tw s6 41/ 2010/TT- BGDDT ngity 31 thdng

l2

ndm


2010 ban hdnh

diiu

lQ trtrd'ng TiAu hoc;


Cdn cti'

qu))il

dinh

sii

653/QD- UBND

ngity

t

t/6/2020 cira Uy

ban nhdn cldn


l .^ t .


huyQn vd vi€c

plil

duyAt kA hoqch cong tdc tuy€n sinh lo'p

,

l6'p 6

ph6

thong

ndm hoc
2020

-

202 1;


Cdn

cti'vdo tinh ltinh

cua dia phao'ng. HiQu trao'ng tru'd'ng Ti€u hgc

Dd

Quang


Mtrd'i lqp kA ruydn sinh lo'p

I

ndm hqc 2020 - 2021 nha sau;


I.

MUc

tlich

-Y0u cfiu


-Huy

dQng

100% tre 6

tu6i

(Sinh 2014) trong dia ban vdo

l6p

1 ndrn hoc 2020
-2020; Thr,rc hi6n t6t quy dinh vC tnOi gian tuyOn sinh, h6 so tuy6n sinh (D5i chi6u bir-r saokhai sinh, hO khAu photo vryi ban chinh khai sinh vd hQ khAu bdn chinh)


-Van dQng tre 6 tLr6i cira 6 6p trong dia bdn xd Hi6u NghTa dAu dugc vdo hoc lop

I

o


trudng TiiSu hgc D6 QLrang

Muoi

hoflc php huynh co nhu cAu hoc tai trud'ng kh6c nhung


d6m b6o vdo hoc clat 100%.


-p5i

vOi tre khuy6t tat, tre co hodn cdnh ddc biet kh6 khdn. tre

o

nuoc ngodi v0
nu6'c c6 th6 vdo hoc ry clQ tlr6i

7

d6n 9.


- Kh6ng tuy6n nhh'ng hoc sinh thi6u tu6i vao

lop

iII.Thd'i

gian-

Dia

di6nr tuy6n sinh

l.Thd'i

gian-

ilia

eli6m


-Phat giAl,goi tre nh4p hoc veio ngay 1 th6ng

I

nIm

2020


-I'hu

nhpn nhiLng tre co ho khdLr thuo'ng

tr[r

tai

ri

Ili0Lr Nghia

tir

ngai,

l3

thang 7
nim 2020 ctOn ngdy 17 thang 7 r"rlrl 2020.


+Thu trd co hO khAr-r

d

Ap: LIiOu Van, Hi6u Flanh, Hi6u Trung

A,

I-{i6u

Tin,

Hi6u


Trung,

IJi0u tlqir,r (c6 Trirc

Anh,

c. IIodng, c HOng phLr trirch thu FIS).


-Ngay 3lB 12020 phdn chia hoc sinh

lop

I

va ban giao h6 so cho giao viOn

(l'.

Nam,


c.Mv)2. Quy

tlinh

vd hd so'ciia hoc sinh lo'p 1


a.Bhn sao hhai sinh (I(li0ng ep nhua)


b. 56 hO khALr photo (khdng cdn cdng chung)


CQNG

HOA

XA

Ugr

CHU

NGHIA VIET

NAM
(2)

c.

56 hQ nghdo, cfln nghdo photo

(

ntiu FIS

ld

con h6 ngheo, c4n ngheo) co c6ng
ehri'ng (2 ban).


d. Don xin nhflp hqrc 16'p I

Ill.

Chi ti6u tuy6n sinh


-frir

luong tre 6

tufii

trr)ng

dil

biLn la: 111 (82 tre cling l<1 hoc D5 Qr-rang Mr-Lo'i.35
trd hoc o'c6c noi l<hdc).'['uy nhi6n theo c6ng

vdnTlTlllD-SGDD-t,

ngdy 151512020

ctaSo Giao duc vir Dao tero v0 huong ddn tuyOn sinh

l6p

1, l6p 6 ph6 th6ng ndm hoc


2020-2021; C6ng v5n sd 1IA<H-PGDDT, ngity 091612020 cira Phong Gi6o dr,rc va Dao t4o vd


kti hoach c6ng t6c tr.ry6n sinh

l6p

1 va l6p 6 ph6 th6ng

nim

hoc 2020-2021

thi

hoc sinh


trong dia ban sO cluoc uLr,r tiOn thLr nh4n sau do n6u con chi ti6u rn6i nhQn hoc sinh ngoai


dia bdn, do do trurong sO tr-ry0n truydn v4n ddng phu huynh hoc sinh trong dia ban vdo hoo


,;

, :


tai truong d6 nharn dam bao nhu cAu chdrn soc hoc sinh.-Thu tr6 sinh ndrn 2Ol4

(6

tuOi)


- SO tOp tuy6n: 03- s6 hoc sinh: 98 HS


IV.

BiQn

phfp

thqrc hiQn


-PhOi ho. p vo'i truong 6rp, gi6o vi6n lam c6ng tac ph6 cap n[rn lai chinh x6c tre 6 tudi


trong dia bdn circ Atp.


-f<tit hqp

v6i

truong MAm Non Hitiu NghTa th6ng b6o d6n phu huynh hoc sinh dua
con em 6 tu6i dOn trudng dlng ky vao

l6p

1.


-?Ang th6ng b6o l6n C6ng th6ng

tin

diQn tu' cua truong d6ng

thoi

d6n th6ng bao


truoc c6ng truong d0 php huynh bi6t dua con di dang ky.


-Ban gi6m hi0u ph6n c6ng gi6o vi0n thu hgc sinh dOn ddng ky.


-Ph6i hop

vdi

cac trudng trudng l6n cdn ndm lai sO US trong dia birn hgc o truo'ng
kh6c vd ngugc l4i.


TrOn d6y ld k6 hoach tuyOn sinh

l6p

1 cua truo'ng dC rar vd thLrc hi6n trong nf,m hoc


2020 - 202r.


Noi nhQnz


- LSnh dao PGD-ET;
-UBND x5;- BGH, CV kh6i t;


- Luu: VT.


UBND XA HIEU

NGHIA

HIBU TRUONG^l/tn 9onPhan

Thf Kim

Mfo

DUC

VA DAO

T4O

VUXC

LrEMGrA0 nu


tt


t/A OAO TA


PH


DUYET CUA


×