Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.15 KB, 4 trang )

(1)

Trường Tiểu học Hiếu Thành


Họ tên HS:………
Lớp 5/


Thứ………….ngày …….tháng 7 năm 2020
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II


NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: KHOA HỌC


Thời gian: 40 phút
Điểm


Bằng chữ:………..


Lời phê:……….
………
………
………
………
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (6 điểm)


Câu 1: Chất đốt nào sao đây là chất đốt rắn ?(1 điểm)
A Củi


B Gas
C Dầu


Câu 2: Năng lượng nào dưới đây được dùng cho thuyền buồm hoạt động ?(1 điểm)
A Năng lượng gió.B Năng lượng mặt trời.
C Năng lượng chất đốt.


Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn (sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy) vào chỗ chấm thích hợp
trong câu sau:(1 điểm)


Hoa là cơ quan ………. của những lồi thực vật có hoa. Cơ quan…………
đực gọi là………….cơ quan sinh dục cái gọi là……….


Câu 4: Vòng đời nào là vòng đời của ếch ?(1 điểm)
A Trứng – nòng nọc - ếch.


B Trứng – nhộng - ếch.
C Trứng – nhộng – dồi - ếch.


Câu 5: Yếu tố nào dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?(1 điểm)
A Khơng khí, ánh sáng mặt trời.


B Nhiệt độ.
C Chất thải.


Câu 6: Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây là đúng nhất ?


A Tài nguyên trên trái đất là vô tận, con người cứ sử dụng thoải mái.(2)

C Tài nguyên trên trái đất là do con người tạo ra nên phải sử dụng tiết kiệm.
Câu 7: Ở địa phương em, trong cuộc sống hằng ngày, người dân dùng năng lượng mặt trời
trong những việc gì ?………
………
………
………
Câu 8: Các lồi hoa thụ phấn nhờ cơn trùng thường có đặc điểm gì ? Các lồi hoa thụ phấn
nhờ gió thường có đặc điểm gì ?


………
………
………
………
Câu 9: Việc phá rừng ồ ạt dẫn đến hậu quả gì?


………
………
………
………
Câu 10: Trong cuộc sống hằng ngày, bản thân em đã làm gì để bảo vệ mơi trường ?


………
………
………
………
………(3)

HẾT-ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II


MÔN: KHOA HỌC- Lớp 5Năm học: 2019 - 2020
I.Trắc nghiệm (6 điểm) mỗi câu đúng đạt 1 điểm.


Câu 1 2 4 5 6


Ý đúng A A A C C


Điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm


Câu 3: các từ cần điền lần lượt là: sinh sản, sinh dục, nhị, nhụy..
II. Tự luận: 4 điểm; mỗi câu đúng đạt 1 điểm


Câu 7: Ở địa phương em người ta dùng năng lượng mặt trời để: giê lúa, phơi quần áo, phơi
củi, phơi lúa….( học sinh kể đúng 4 việc đạt 1 điểm).


Câu 8: - Các lồi hoa thụ phấn nhờ cơn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm
hấp dẫn côn trùng.( 0,5 điểm)


- Các lồi hoa thụ phấn nhờ gió khơng có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường
nhỏ hoặc khơng có. .( 0,5 điểm)


Câu 9: Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:


+ Khí hậu bị thay đổi ; lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xun.
+ Đất bị xói mịn trở nên bạc màu.


+ Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số lồi đã bị tuyệt chủng và một số
lồi có nguy cơ bị tuyệt chủng.


- Đúng mỗi ý đạt (0,25 điểm)
- Đúng 3 ý đạt (1 điểm)Câu 10: Hằng ngày em làm các công việc: quét sân trường, quét lớp, đổ rác đúng nơi quy
định, vệ sinh xung quanh nhà ở,…( học sinh kể đúng 1 việc đạt 0,25 điểm)


HẾT(4)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN KHOA HỌC; LỚP 5


TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng


TN TL TN TL TN TL TN TL
1


Năng


lượng Câu sốSố câu 11 12 17 3


Điểm 1 1 1 3


2


Động
vật- Thực
vật


Số câu 1 1 1 3


Câu số 4 3 8Điểm 1 1 1


3


Tài


nguyên Câu sốSố câu 16 19 2


Điểm 1 1


4


Môi


trường Câu sốSố câu 15 101 2


Điểm 1 1 1


Tổng số câu 2 1 2 1 1 2 1 10


Tổng 3 3 3 1 10

×