Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (576.48 KB, 2 trang )

(1)

PHIẾU DỰ GIỜ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂMHo

̣ và tên người da ̣y: Nguyễn Thanh ĐạmTên ba

̀i da ̣y:

Ôn tập

Mơn:

Địa lí́ p: 5/1 Trường TH Hiếu Thành . Huyê ̣n Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.SƠ ĐỒ LỚP (4 NHÓM)
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠỴi dung hoa ̣t đô ̣ng(Tên hoa

̣t đô ̣ng; Nô ̣i dung hoa ̣t đô ̣ng;


Nhiê

̣m vu ̣; Câu hỏi,bài tâ ̣p)Biểu hiê

̣n của ho ̣c sinh


(Ca

̉m xúc, thái độ, hành vi, trả lời câuho

̉ i Bài tâ ̣p, sản phẩm;….)Nguyên nhân, biê

̣n


pháp(Vi

̀; Nên; Có thể là..)


......


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


CỬA RA VÀO ANH HIỆN


TRỌNG
THỊNH


LÂM
YẾN


N HUY
TRĂMQ BẢO
THU


PHÚ
MY


TÂN
TOÀN


HUYÊN
KHẢI


NGỌC
QUANG


NGHĨA
MINH


NHUNG
LY


QUYÊN


G BẢO


1


2
4
(2)

NỘI DUNG SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN………


………


………


………


………


………


………


………


………


………


……….


….………Ngày 23 tháng 10 năm 2020Ho

̣ và tên người dự giờ:……… ký tên:... Người da ̣yChư

́ c vu ̣:………. …..Đơn vi ̣: Trường Tiểu học Hiếu Thành...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


......


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×