Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

KẾ HOẠCH BÀI HỌC SHCM THÁNG 11-2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (498.9 KB, 2 trang )

(1)

PHIẾU DỰ GIỜ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM


Họ và tên người dạy: Nguyễn Công Danh


Tên bài dạy: Nhôm Môn: Khoa học


Lớp: 5/3 Trường Tiểu học Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
SƠ ĐỒ LỚP ( 4 nhóm)


Nhung Tuyết An Y.Vy


Đăng Hân Hào Thiện


Anh Lộc Quyên H.Trang


Thuận T.Huy C.Minh M.Thư


Lam Thơ H.Quy Thúy Vy


Minh H.Trang Thúy Khang


TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Nợi dung hoạt đợng


(Tên hoạt động; Nội dung hoạt
động; Nhiệm vụ; Câu hỏi,bài tập)


Biểu hiện của học sinh
(Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu


hỏi Bài tập, sản phẩm;….)Nguyên nhân, biện pháp
(Vì; Nên; Có thể là..)


...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(2)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
NỘI DUNG SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN……….
……….……
……….………
………..………
………..………
………..………
………..………
………
………..……….
………
……….……
………..……….
………


Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Họ và tên người dự giờ:………ký tên:... Người dạy


Chức vụ:………
Đơn vị:………..

×