Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

KẾ HOẠCH BÀI HỌC SHCM THÁNG 11-2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (726.34 KB, 2 trang )

(1)

PHIẾU DỰ GIỜ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
Họ và tên người da ̣y: Trần Hải Thọ


Tên bài da ̣y: Nước bị ô nhiễm Môn: Khoa học


́ p: 4/4 Trường Tiểu học Hiếu Thành, huyê ̣n Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
SƠ ĐỒ LỚP ( 4 nhóm)


Ý Đô


Phước Nghi Trung Q.Kiệt


Cường Tồn Huy Q.Trí


Thái Phúc Khoa Kiều


Đăng Bảo


Ân Phương Văn Q.Kiệt M.Trí


Hưng Tiên Vũ Ka Triệu


Duy T.Ngân Thắm N.Ngân


TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Nội dung hoa ̣t đô ̣ng


(Tên hoạt đô ̣ng; Nô ̣i dung hoa ̣t
động; Nhiê ̣m vu ̣; Câu hỏi,bài tâ ̣p)


Biểu hiện của ho ̣c sinh


(Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu


hỏ i Bài tâ ̣p, sản phẩm;….)


Nguyên nhân, biện pháp
(Vì; Nên; Có thể là..)


...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
......
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(2)

...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...


NỘI DUNG SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN


……….
……….……
……….………
………..………
………..………
………..………
………..………
………
………..……….
………
……….……
………..……….
………


Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Họ và tên người dự giờ:………ký tên:... Người da ̣y


Chứ c vu ̣:………
Đơn vi ̣:………..

×