Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

GIÁO ÁN SHCM - PHẠM VĂN MINH VƯƠNG DẠY LỚP 4.2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (590.68 KB, 3 trang )

(1)

PHIẾU DỰ GIỜ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM


Ho

̣ và tên người da ̣y:

Phạm Văn Minh VươngTên ba

̀i da ̣y:

Bài thể dục phát triển chung – trò chơi “ lò cị tiếp sức ’’ Mơn: Thể dụć p: 4.2 Trường Tiểu học Hiếu Thành

Huyê

̣n Vũng Liêm. Tỉnh Vĩnh Long.SƠ ĐỒ LỚP HỌC NHÓM ( 4 NHÓM)


SƠ ĐỒ TẬP HỢP LỚPGIÁO VIÊN


X X X X X X X


X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X XNHÓM 1 NHÓM 2


TIẾN TRÌNH TIẾT DẠỴi dung hoa ̣t đô ̣ng(Tên hoa

̣t đô ̣ng; Nô ̣i dung hoa ̣t đô ̣ng;


Nhiê

̣m vu ̣; Câu hỏi,bài tâ ̣p)Biểu hiê

̣n của ho ̣c sinh


(Ca

̉m xúc, thái độ, hành vi, trả lời câuho

̉ i Bài tâ ̣p, sản phẩm;….)
Nguyên nhân, biê

̣npha

́ p(Vi

̀; Nên; Có thể là..)


1. Phần mở đầu- Tập hợp lớp theo đội hình 4 hàng


ngang.- Phổ biến nội dung nhiệm vụ, yêu


cầu bài học- Cho lớp khởi động các khớp : cổ,


cổ tay kết hợp cổ chân, cánh tay,


hông, khớp gối.2. phần cơ bảnÔn tập: 8 động tác: vươn thở-


tay-chân- lưng- bụng , tồn thân, thăng


bằng, nhảy, điều hịa của bài TD phát


triển chung.Mục tiêu: thực hiện các động tác


tương đối đúng, chính xác và đúng kĩ


thuật động tác.- GV cho học sinh nhắc lại động


tác của bài thể dục sau đó giáo viên
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(2)

chốt lại động tác.- Tập thể thực hiện động tác


- Chia nhóm cho học sinh tập


luyện.
- GV quan sát và sửa sai động


tác cho HS trong quá trình luyện tập.


- Trình diễn kết quả nhóm


Trò chơi: “ Lò cò tiếp sức ”GV nêu tên trò chơi và hướng


dẫn cách chơi cho HS nắmGiáo viên nêu luật của trò chơi


GV cho HS chơi thử 1 lần và


sau đó cho chơi thật.3. phần kết thúc- Cho HS thả lỏng các khớp.


- GV cùng HS hệ thống lại bài.


- GV nhận xét đánh giá tiết học.


- GV xuống lớp....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

NỘI DUNG SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN………
………
………
………
………
………
………
………
………

...


...


...
Ngày 18 tháng 12 năm 2020


Ho

̣ và tên GV giờ:………ký tên:... Người da ̣yChư

́ c vu ̣:……….
(3)×