Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

GIÁO ÁN SHCM - LÊ VĂN SÁNG DẠY MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (488.82 KB, 2 trang )

(1)

PHIẾU DỰ GIỜ THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM


Họ và tên người dạy: Lê Văn Sáng


Tên bài dạy: Khơng khí có những tính chất gì ? Mơn: Khoa học
Lớp: 4/2 Trường Tiểu học Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


SƠ ĐỒ LỚP ( 4 nhóm)


Phong Phát Nghi Nhẫn


Luân Tấn Diễm Như ý


Anh Hào N.Trâm Oanh


Phụng T.Nguyên Thơ Khoa


Ngân Tú H.Trâm Hân


Truyền M. Trâm P.Nguyên THi


TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Nội dung hoạt động


(Tên hoạt động; Nội dung hoạt
động; Nhiệm vụ; Câu hỏi,bài tập)


Biểu hiện của học sinh
(Cảm xúc, thái độ, hành vi, trả lời câu


hỏi Bài tập, sản phẩm;….)Nguyên nhân, biện pháp
(Vì; Nên; Có thể là..)
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...(2)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


NỘI DUNG SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN


……….


……….……
……….………
………..………
………..………
………..………
………..………
………


………..……….
………..……….
………..……….
Ngày 18 tháng 12 năm 2020
Người dự giờ:………ký tên:... Người dạy


Chức vụ:………
Đơn vị:………..

×