Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 1 LẦN 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.81 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG TH SONG PHÚ A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHỐI: 1, 2 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Song Phú, ngày 22 tháng 4 năm 2020
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (lần 7)


Mơn Tốn
Câu 1: Tính:


6 5 10 10


+ + - -
3 5 4 6
... ... ... ...


Câu 2: Tính:


6 – 3 + 2 =….. 10 – 9 + 7 =….. 7 – 4 + 4 =…..
9 – 4 + 5 =….. 8 + 0 – 5 =…… 10 – 2 – 6 =…..


Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống thích hợp:


3 + 2….. 2 + 3 5 + 5…. 9 – 0 10 – 7 …. 6 + 3


8 – 4 …..4 + 1 6 – 3 …..7 – 2 9 + 1 ……1 + 9


Câu 4: Viết các số 8, 5, 3, 6, 9, 1


a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………...b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:………...


Câu 5: Viết phép tính thích hợp:


a. Bình có : 6 cái kẹo
An có : 4 cái kẹo
Cả hai bạn có : …..cái kẹo ?


b. Có : 9 quả cam
Bớt đi : 3 quả cam
Còn lại :…...quả cam?


Câu 6: Viết các số từ 1 đến 20


………
………...(2)

PHẦN 1: VIẾT


1/ Viết chính tả (học sinh viết chữ nhỏ vào tập trắng)


Sư Tử, cáo và các loài thúSư Tử loan báo: ta sắp tắt thở, các loài hãy mau mau vào hang


nghe ta dặn lại. Nghe vậy, Trâu, Bò, Cầy Báo...cả lũ nhanh nhảu rủ nhau


vào hang Sư Tử.2/ Bài tập:Điền vần oai hay oay vào chỗ chấm


Kh... lang vòng x... th... thoải


( Phụ huynh gởi lại bài làm của học sinh vào thứ ba ngày 29/4/2020)


PHẦN 2: ĐỌC (Phụ huynh theo dõi và hướng dẫn cho các em phần này)


Học sinh đọc các bài (sách tiếng việt tập 2)
Cá sấu sợ cá mập – trang 55


Hai quan – trang 59


Môn Âm nhạc: xem lại bài Bẩu trời xanh


Môn Mĩ thuật: Em tập vẽ lại con vật mà em u thích


Mơn Thể dục: Ơn lại các động tác của bài thể dục phát triển chung


Môn thủ cơng: Hướng dẫn học sinh vẽ hình chữ nhật chiều dài 7 ơ chiều


rộng 5 ơ


Mơn Đạo đức: Ơn lại bài Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo (HS hiểu :


Cần lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo; Cần chào hỏi thầy cô khi gặp gỡ hay chia
tay, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép; Phải thực hiện theo lời dạy bảo của thầy cô.)


Môn Tự nhiên xã hội: Ôn lại bài An toàn khi ở nhà (Kể tên một số vậtsắc nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu . Xác định một số vật trong nhà
có thể gây nóng bỏng và cháy.) Học sinh biết được cách phịng tránh bị đứt tay,
những an toàn khi ở nhà .

×