Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 3 LẦN 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.45 KB, 13 trang )

(1)

TRƯỜNG TH SONG PHÚ A
Khối 3,4,5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Song phú, ngày 22 tháng 4 năm2020


NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 3
LẦN 7 TỪ 24/4 – 28/4/2020


MÔN TIẾNG VIỆT


I. Học sinh đọc lại các bài tập đọc (từ 2 đến 3 lần và trả lời câu hỏi về nội dung bài
trong sách giáo khoa)


1. Người liên lạc nhỏ ( sách tiếng việt 3 tập 1 trang 114 )
2. Một trường tiểu học vùng cao ( sách tiếng việt 3 tập 1 trang


upload.123doc.net)


- Học sinh đọc trôi chảy các bài tập đọc.
- Học sinh trả lời đúng nột dung bài đọc.


II. Chính tả:Nhờ phụ huynh đọc cho học sinh nghe - viết bài “ Người liên lạc
nhỏ” sách tiếng việt 3 tập 1 trang 114 (Từ đầu đến lững thững đằng sau.)


III. Luyện từ và câu:


Câu1: Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau:Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sơng máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu.(2)

Câu 2: Tìm bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi:
Ai (cái gì, con gì)?


Thế nào?


a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.


b) Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.
c) Bơng hoa vươn cao chào đón nắng mới.


Ai (cái gì, con gì)? Thế nào?


a)
b)
c)


IV. Tập làm văn:


Đề bài: Em hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em quý mến
(Ơng bà , cơ, cơ giáo cũ, bạn cũ....)


Bài làm………
………
………
………
………
………
………
………
………
………


MƠN TỐN


Câu 1: Tính(3)

Viết số Đọc số
3830 Ba nghìn tám trăm ba mươi


2904 ….………


….……… Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi


5021 ….………


….……… Tám nghìn bốn trăm bảy mươi bảy
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng


Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm là:
A: 38cm B: 36cm C: 19cm D: 30cm
Câu 4: Đặt tính rồi tính2041 + 4239 6482 - 1056 304 x 3 726 : 3


………
………
………
………
Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng


a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để: 3 dm 23 mm = ?…………mm


A: 353 mm B: 3230 mm C: 323mm D: 3023mm


b) Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?


A: 246m B:4m C: 256m D:8m
Câu 6: Tìm x


a) X + 1309 = 4846 b) x - 586 = 3705 c) x : 7 = 103


……… ……… ………
……… ……….. ……….(4)

….


………
……….


Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi
sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít dầu?Bài giải
….


………
………
………
………
………
………


Câu 9: Một miếng bìa hình vng có cạnh 5 cm. Tính chu vi miếng bìa đó?
Trả lời : Chu vi miếng bìa đó là:………
Câu 10: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)


15+7 x 8 = 15 + 56
= 71


90 + 28 : 2 = ……….
=………..
564 – 10 x 3 =……….
=……….
123 x (42 - 40) = 123 x 2
= 246(5)

=………


MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


Dựa vào nội dung đã học, các em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau ở vở bài tập


Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 47:


TÊN CƠ QUAN TÊN BỆNH THƯỜNG GẶP CÁCH PHỊNG BỆNH


Hơ hấp ………


………
………
………
………
………..
………..
……….
……….
……….


Tuần hồn ……….


……….
……….
……….
………
………
………
………
………..
………..
……….
……….
……….


……….
……….
………..


Bài tiết nước
tiểu
……….
……….
……….
……….
.
……….
……….
……….
.
……….
………
……….
………...
………..
………..
……….
……….
……….
MƠN: THỦ CƠNG


Gấp, cắt dán bơng hoa 4 cánh, 5 cánh.


MÔN ĐẠO ĐỨCEm hãy nhớ và kể lại cho bạn nghe về sự u thương quan tâm chăm sóc của
ơng bà, cha mẹ đối với em.


MÔN MỸ THUẬT(6)

ÂM NHẠC
ÔN Bài ca đi học


THỂ DỤC


Ôn Bài thể dục phát triển chung
MÔN TIẾNG ANH


Order the words:
Ex: eno: one


1.wood Green: ………
2. yoncra: ………
3. werans: ………
4. therbro: ………
5. somehand: ………
6. loonbal: ………
7. yapapa: ………
8. lodl: ………
9. topho: ………
10. nabana: ………


I. Put the words in the correct order:
Ex: name/ is/ what/ your/?/What is your name?(7)

...
3. an/ this/ Is/ eraser/?


...


4. water bottle !/ remember/ your
...
5. chair/ this/ is/ a


...
6. is/ who/ woman/ pretty/ the/?


...


II. Answer the questions:


1. What’s your favorite color?


……….
2. Where are you from?


……….
3. How old are you?


………...
4. Is your sister tall?...


5. What corlor do you want?...
MÔN TIN HỌC
+ Lý thuyết:


- Tiếp tục xem xem bài gõ các chữ Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ kiểu gõ Telex và bài 3
Gõ các dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng kiểu gõ Telex.(8)

+ Qui tắc gõ chữ: “ Gõ chữ trước, gõ dấu sau”


+ Sau dấu chấm (.), dấu phẩy(,), dấu hai chấm (:) các em phải cách ra 1 cách.
+ Để gõ được các kí hiệu trên của nút phím có hai kí hiệu trên bàn phím ta
thực hiện thao tác như sau: Shift + nút phím có kí hiệu trên cần gõ: thao tác
này là 1 ngón tay ta nhấn giữ phím Shift đồng thời 1 ngón tay khác nhấn nút
phím có kí hiệu ta cần khi đó ta được kí hiệu cần gõ.


Vd : Shift + ta sẽ được dấu ? trên màn hình


+ Thực hành:Các em làm bài thực hành số2 sgk trang 71 (Dế Mèn kể chuyện)
kiểu gõ Telex.


+ Bài tập:


Câu 1: Cách gõ nào đúng của từ “Cồng kềnh” theo kiểu gõ Telex?


A. Coongf kenhf B. Congf keenhf
C. Coongf keenhf D. Cowngf keenhf


Câu 2: Từ nào sau đây gõ đúng kiểu Telex của từ “Cốm”.A. Cooms B. Coms


C.Cowms D. Coom(9)

A. Cowm vaf caf B. Coom vaf cas
C.Cowm vaf cas D. Cooms vaf cas


Câu 4: Cách gõ nào đúng của từ “Miến” theo kiểu gõ Telex?


A. Mieens B. Mieenf


C.Miens D. Mieen


ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT


I. CHÍNH TẢ:


Người liên lạc nhỏ


Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã
chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu:


-Nào, bác cháu ta lên đường!


Ông Ké chống gậy trúc, mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông
như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước,
ông ké lững thững đằng sau.


II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU:Câu 1: Các từ chỉ đặc điểm là: xanh, xanh mát, bát ngát, xanh ngắt.
Câu 2:


Ai (cái gì, con gì)? Thế nào?


a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.


b)Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.
c)Bơng hoa vươn cao chào đón nắng mới.


ĐÁP ÁN TỐN
Câu 1: Tính(10)

c) 35 : 7 = 5 d) 24 : 6 = 4
Câu 2: Viết theo mẫu


Viết số Đọc số


3830 Ba nghìn tám trăm ba mươi
2904 Hai nghìn chín trăm linh tư
4760 Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi


5021 Năm nghìn khơng trăm hai mươi mốt
8477 Tám nghìn bốn trăm bảy mươi bảy
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng


Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm là:
A: 38cm


Câu 4: Đặt tính rồi tính2041 + 4239 6482 - 1056 304 x 3 726 : 3


2041 6482 304 726 3
+ 4239 - 1056 x 3 12 242


627 0 5426 912 06


0


Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
a) C: 323mm


b) B: 4m


Câu 6: Tìm x(11)

Câu 7: 5629; 4679; 3247; 3047
Câu 8:


Bài giải


Buổi chiều của hàng đó bán được là
432 x 2 = 864 (lít)


Cả hai buổi cửa hàng đó bán được là
432 + 864 = 1296(lít)


Đáp số: 1296(lít)Câu 9: Một miếng bìa hình vng có cạnh 5 cm. Tính chu vi miếng bìa đó?
Trả lời : Chu vi miếng bìa đó là: 5 x 4= 20 cm


Câu 10: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)


15+7 x 8 = 15 + 56 = 71 90 + 28 : 2 = 90 + 14= 10
564 – 10 x 3 = 564 - 30= 534 123 x (42 - 40) = 123 x 2= 246
(100 + 11) x 9 = 111 x 9= 999 72 + (4 x 3) = 72 + 12 = 84


ĐÁP ÁN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


Dựa vào nội dung đã học, các em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau ở vở bài tập
Tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 47:


TÊN CƠ QUAN TÊN BỆNH THƯỜNG GẶP CÁCH PHÒNG BỆNH


Hô hấp Viêm họng, viêm phế quản,


viêm phổi…


Giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, họng;
giữ nơi ở đủ ấm, thống khí, tránh gió
lùa; ăn uống đủ chất, tập thể dục thường
xuyên.


Tuần hoàn Thấp tim ở trẻ em Giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn uống đủ(12)

thao.Bài tiết nước tiểu Viêm nhiễm các bộ phận của cơ
quan bài tiết nước tiểu.


Thường xuyên tắm rứa sạch sẽ, thay
quần áo, đặc biệt là quần áo lót, đặc biệt
là quần áo lót. Hàng ngày cần uống đủ
nước và không nhịn đi tiểu.


ĐÁP ÁN TIẾNG ANH


I. Order the words:


Ex: eno: one


1. wood Green: Greenwood
2. yoncra: Crayon


3. werans: Answer
4. therbro: Brother
5. somehand: Handsome
6. loonbal: Balloon
7. yapapa: Papaya
8. lodl: Doll
9. topho: Photo
10. nabana: Banana(13)

What is your name?


1. from/ Vietnam/ I/ am/
I am from Vietnam


2. you/ nice/ too/ meet.


Nice to meet you.
3. an/ this/ Is/ eraser/?


Is this an eraser?


4. water bottle !/ remember/ your
Remember your water bottle
5. chair/ this/ is/ a


This is a chair


6. is/ who/ woman/ pretty/ the/?
Who is the pretty woman?


III. Answer the questions:


1. What’s your favorite color? I like white
2. Where are you from? I am Dong Thap
3. How old are you? I’ m eight ( years old)


4. Is your sister tall? Yes, she is/ No, she isn’t, she is short
What corlor do you want? Pink, please
ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP MÔN TIN HỌC KHỐI 3 LẦN 7


×