Tải bản đầy đủ (.pptx) (12 trang)

Giáo án điện tử Toán 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.14 KB, 12 trang )

(1)

Nhiệt liệt chào mừng


các thầy cô giáo về dự giờ!
Môn: Toán 8(2)

KIM TRA BÀI CŨ:HS1: Viết hằng đẳng thức bình phương của một
tổng và phân tích đa thức sau thành nhân tử:


9x2 + 6xy + y2


HS2: Viết hằng đẳng thức tổng hai lập phương
và phân tích đa thức sau thành nhân tử:(3)

Bài tập 43/20 (SGK): Phân tích các đa thức
sau thành nhân tử:


b) 10x – 25 – x2


a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32


= - (x - 5)2


Giải


a) x2 + 6x + 9


= (x + 3)2


= - (x2 – 2.x.5 + 52)
(4)

Bài tập 43/20 (SGK): Phân tích các đa thức
sau thành nhân tử:


3


c ) 8 x - 1 =


8 3


3


= ( 2 x ) - 1


2
 
 
 
2 2
1


d) x - 64y


25 
2
2= 2x- . 2x +2x. +1 1 1


2 2 2


 
   
 
   
  
2


= 2x - 1 . 4x + x + 1


2 4
   
   
   


2
2
1


= x - 8y


5


 
 
 1 1


= x-8y . x+8y


5 5


   


   (5)

Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích các đa thức
sau thành nhân tử:


3


a)x 1 =


2 7
d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 =


Chia nhóm giải

: (3 phút)


Nhóm 1, 3 giải câu a
(6)

Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích các đa thức
sau thành nhân tử:


3a )x 1 =


2 7
3
3


= x 1


3
 
  
 
2
2


= x + 1 . x -x. +1 1


3 3 3


 
   

 
  
2= x + 1 . x 1 x + 1


3 3 9


   
   (7)

Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích các đa thức
sau thành nhân tử:


d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 =


= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3(8)

Bài tập 45/20 (SGK): Tìm x, biết:
a) 2 – 25x2 = 0


Giải


hoặc


2 1


b ) x - x + 0


4 2 - 5x .

 

2 + 5x

0
2 - 5x = 0


 2 + 5x = 0


1) 2 5 0


2
5
x
x
 
 


2) 2 5 0


2
5
x
x
 
  


a) 2 – 25x2 = 0


Vậy: 2 ; 25 5(9)

Bài tập 45/20 (SGK): Tìm x, biết:
a) 2 – 25x2 = 0


Giải


2 1


b ) x - x + 0


4 
0
2
1
2
x
 

 
 
 


2 1 1 2


x - 2 .x . + 0


2 2
 
 


 
 
2 1


b ) x - x + 0(10)

Bài tập 46/21 (SGK): Tính nhanh:
a) 732 – 272 ;


Giải


c) 2022 – 22


a) 732 – 272 = (73 – 27).(73+27)


= 46.100 = 4600(11)

HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ :


1 . Oân lại các phương pháp phân tích đa thức
thành nhân tử đã học.


2 . Rèn luyện các dạng tốn phân tích đa
thức thành nhân tử.(12)

KÍNH CHÚC Q THÀY CƠ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×