Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN TOÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.13 KB, 3 trang )

(1)

Trường Tiểu học
Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS:


……….
Lớp: Ba/….…….
Ngày kiểm tra:


……../7/2020


KIỂM
TRA HỌC KÌ II


Năm
học 2019 – 2020


MÔN:
TOÁN - LỚP 3


(Thời
gian làm bài: 40
phút)


Chữ ký Giám khảo
GK1:
………

GK2:
………Điểm (bằng chữ và số)


………


…....Nhận xét của giáo
viên
………
………..
………
………..


Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kết quả phép nhân 40274 x 2 là:


A. 70546 B. 80456 C. 80546 D. 80548


b) Kết quả phép chia 2848 : 4 là:


A. 709 B. 712 C. 7090 D. 79


Câu 2: (1 điểm) Điền dấu: ( > < = ):


a/. 9765 …….. 10 000 b/. 9999 + 1 …….. 10 000
c/. 86728 …….. 86730 d/.100 000 …….. 99 999


Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


a/. Số liền trước của 100 000 là:A. 90 000 B. 99 999 C. 101 000 D. 9 999


b/. Số liền sau của số 68456 là :


A. 68467 B. 68447 C. 68457 D. 68458(2)

a/. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:


A. XI B. XII C. VVII D. IIX
b/. Số 23 được viết bằng chữ số La Mã là:


A. XIII B. XXIII C. XXIIV D. IIIXX


Câu 5: (1 điểm)


a/. Hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 15 cm. Chu vi hình chữ nhật đó
là:


A. 35cm B. 56cm C. 70cm D. 76cm
b/. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo diện tích?


A. m B. m2 C. m3 D. kg


Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


a/. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:


A. 99998 B. 99990 C. 88888 D. 99999b/. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là :


A. 1011 B. 1001 C. 1000 D. 1111


Câu 7: (1 điểm)Đặt tính rồi tính:


58673 + 26154 65232 – 27215 1204 x 3 62740 : 4


………...
………...
………...
………...


Câu 8: (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) dưới đây là:
3m7cm = … cm.


A. 37 cm B. 307cm C. 370 cm D. 3070 cm


Câu 9: (1 điểm) Giải tốn:


8 hộp bút chì như nhau có 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút
chì?


Bài giải(3)

………
………
……….


Câu 10: (1 điểm) Giải toán:Em đi học từ nhà lúc 7 giờ kém 15 phút, đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian
em đi học từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?


Nhà Trường


7 giờ kém 15phút 7 giờ 5 phútTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×