Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN TOÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.45 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Một/….…….


Ngày kiểm tra: ………/7/2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2019– 2020


MƠN: TỐN - LỚP 1


(Thời gian làm bài : 35 phút)


Chữ ký Giám khảo
GK1:………...
GK2:………...


Điểm (bằng chữ và số)


………...


Nhận xét của giáo viên
………..
………..


Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Số 25 đọc là:


A. Hai mươi lăm B. Năm mươi hai


C. Hai lăm D. Năm haib/ Một tuần lễ có mấy ngày ?


A. 5 ngày B. 7 ngày C. 8 ngày D. 6 ngày


Câu 2: (1điểm)


a/ Khoanh vào số lớn nhất : 45 , 87 , 69 , 92, 75
b/ 34cm + 5cm = ...


A. 84 B. 39 C. 39cm D. 84cm
Câu 3: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


a/ Số tròn chục điền vào chỗ chấm là: 40 < . . . < 60


A. 50 B. 16 C. 20 D. 55


b/ Số 56 gồm:


A. 5 chục và 6 đơn vị B. 0 chục và 6 đơn vị
C. 6 chục và 5 đơn vị D. 65 chục


Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…):


a / Số liền sau của 39 là :….. b / Số liền trước của 45 là :……….


Số 19 liền trước số:…… Số 98 liền sau số :……….Câu 5: (1 điểm) Điền dấu > , < = vào chỗ chấm (…):


75……….85 42 - 22……….18(2)

Câu 6: (1 điểm ) Viết số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:


24 + 65 98 – 40 14+ 5 32 - 2


Câu 8: (1 điểm) Xếp các số: 26 , 40 , 83 , 75, 19


a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………...
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………...


Câu 9: (1 điểm) Giải toán:


Cha đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi cha đi công tác tất cả bao nhiêu
ngày?


Bài giải


Câu 10: (1 điểm)Cho hình vẽ:
Hình bên có:


- . . . hình tam giác.
- . . . hình vuông.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×