Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.95 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên: ………..………...
Lớp: Bốn/ ……..… STT: ….…………....
Ngày kiểm tra: ……/…./2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MƠN: TIN HỌC - LỚP 4


Thời gian làm bài: 40 phút


I - TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng.


Câu 1: Trong phần mềm PowerPoint để thêm một trang trình chiếu mới em nhấn
thẻ nào sau đây:


A. Design B. Animations C. New Slide D. Home


Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào sau
đây:


A. F5 B.F3 C. F2 D.F1


Câu 3: Trong phần mềm PowerPoint để lưu bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp
phím nào sau đây:


A. Ctrl + B B. Ctrl +I C. Ctrl +U D. Ctrl + S


Câu 4: Để tạo hiệu ứng cho đối tượng em chọn thẻ:A. Home B. Insert C. Animations D. Design
Câu 5: Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ ”HELLO” trên sân chơi?


A. Label HELLO B. Label[ HELLO] C. Label”HELLO” D. PR
HELLO


Câu 6: Lệnh Repeat 3[fd 100 rt 360/3] vẽ được hình nào dưới đây:


A. B. C. D.
Câu 7: Nối hành động của Rùa vào ô theo mẫu (1 điểm)


Điểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo


Lý thuyết: ………


Thực hành: …….. …….…..………


…….……..………(2)

II


-THỰC HÀNH (6 điểm)


Câu 1: Thiết kế bài trình chiếu với Chủ đề: Bảo vệ mơi trường, có các trang theo
gợi ý sau:


Trang 1: Tên chủ đề, tên học sinh, lớp đang học (1điểm)


Trang 2: Nêu biện pháp, chèn hình minh họa từ thư mục BAITHI trên Desktop máy tính


(1.5 điểm)


Sau khi hoàn thành xong lưu lại với họ tên và lớp đang học (0.5điểm)


Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn Đạt học lớp 4.1 lưu là nguyenvandat41


Câu 2: Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau (1 điểm)
A. 10 + 4 x 25


B. 80 + 45 + 55


Câu 3: Sử dụng câu lệnh lặp trong phần mềm logo để vẽ hình vng có chiều rộng
và chiều dài 100 bước, Rùa ẩn mình. (2 điểm)


Thứ
tự


Lệnh Hành động của Rùa


1 FD n Xóa sân chơi, Rùa ở vị trí hiện tại


2 RT k Quay phải k độ


3 Home Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi


4 Clean Tiến về trước n bước


5 PU Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)


6 CS Về vị trí xuất phátBẢO VỆ MƠI TRƯỜNG


Tên:……….
Lớp: ….


Em bảo vệ mơi trường bằng các công việc sau:
- Vứt rác đúng nơi qui định

×