Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.14 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên: ………...
Lớp: Năm/ ………… STT: ….………....
Ngày kiểm tra: …… /.../2020


KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MƠN: TIN HỌC - LỚP 5


Thời gian làm bài: 40 phút


Điểm Nhận xét của giáo viên Giám khảo


Lý thuyết: …..
Thực hành: .…


…….……….
…….:………


GK 1:………...……..
GK 2:…………...………..
I - TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng.


Câu 1: Trong phần mềm Windows Movie Maker để chọn nhạc nền cho đoạn
clip, tại khung công việc, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây


A.Import video B. Import audio or music
C. Import picture D.Save to my computerCâu 2: Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục vẽ hình lục giác em gõ lệnh:
A. REPEAT “lucgiac B. EDIT lucgiac”


C. EDIT “lucgiac D. EDIT “luc giac


Câu 3: Trong phần mềm Encore, để thêm một ô nhịp, sau khi nhấp chuột tại
ô nhịp cần thêm, trong menu Measures, em chọn:


A. Key Signature… B.Delete Measures…C. Add Measure… D.Time Signature …
Câu 4: Trong các lệnh sau lệnh nào là tên thủ tục


A. tamgiac B. tamgiac.LOGO C. tam giac D. tamgiac.LGO
Câu 5: Một thủ tục Logo gồm mấy phần:


A. 2 phần B. 3 phần C. 4 phần D. 5 phần


Câu 6: Trong phần mềm Logo, để vẽ hình trịn có bán kính 100 với bút vẽ
nằm ở tâm đường tròn, em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây?(2)

Câu 7: Chọn lệnh đúng để nạp tệp thủ tục có tên tamgiac.
A. Edit “tamgiac B. tamgiac.lgo
C.Save “tamgiac D. Load “tamgiac


Câu 8: Trong phần mềm Logo, để vẽ hình sau em chọn lệnh nào trong các
lệnh sau:


A. REPEAT 4[REPEAT 120[FD 3 RT 360/120] RT 360/4]
B. REPEAT 2[REPEAT 120[FD 3 RT 360/120] RT 360/2]
C. REPEAT 5[REPEAT 120[FD 3 RT 360/120] RT 360/5]
D. REPEAT 4[REPEAT 120[FD 3 RT 360/120] RT 360/2]


II - THỰC HÀNH (6 điểm)


Khởi động phần mềm Logo và thực hiện những yêu cầu sau:


Câu 1 (2 điểm): Viết thủ tục lục giác có cạnh là 50 bước, viết lệnh đặt màu cho nét
vẽ là màu đỏ.


Câu 2 (2 điểm): Sử dụng thủ tục lucgiac để viết thủ tục lucgiac1 để tạo nên bơng
hoa 8 cánh như hình dưới.


Câu 3 (1 điểm): Lưu các thủ tục, Thoát khỏi Logo .Tên tệp là tên học sinh + lớp
(Ví dụ : Nguyễn Văn Đạt lớp 51 (nguyenvandat51))

×