Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án chuyên Sinh học Phú Yên 2013-2014 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.33 KB, 3 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC


HƯƠNG DÂN CHÂM


ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014


Môn: SINH HOC


(Đáp án – thang điểm gồm 3 trang)


---I- HƯỚNG DẪN CHUNG


- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ
điểm từng phần như hướng dẫn quy định.


- Việc chi tiết hố thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo
đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội đồng
chấm thi.


- Điểm toàn bài thi khơng làm trịn số.


II- ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM


Câu Đáp án Điểm


1(4,00đ)


- Vỗ tay kêt hơp vơi viêc cho ca ăn, lâu dân khi nghe tiêng vỗ tay ca nôi lên.
Đây là phan xa có điêu kiên: Phan xa có điêu kiên là loai phan xa chỉ đươc
hình thành khi kich thich tac đông theo môt điêu kiên nào đó.


- Đây là sư kêt hơp giưa kich thich có điêu kiên là tiêng vỗ tay và kich thich
không điêu kiên là thưc ăn, qua trình này đươc diễn ra trong môt thơi gian
dài.


- Khi vỗ tay nhiêu lân mà không cho ca ăn, thì sau đó khi nghe tiêng vỗ tay
ca không nôi lên nưa. Đây là hiên tương ưc chê phan xa có điêu kiên: khi
phan xa có điêu kiên không đươc cung cô à phan xa mât dân.


- Ý nghia cua sư hình thành và ưc chê cua phan xa có điêu kiên:


+ Đam bao sinh vât thich nghi vơi môi trương và điêu kiên sông luôn
thay đôi.


+ Hình thành thói quen tâp quan tôt đôi vơi con ngươi.


1


1


1


1
2(4,00đ) a. Nhân đinh cua nhà nhân giông là sai. Vì chỉ dưa vào môt lưa thỏ ban đâu chỉ vơi sô lương 4 con mà kêt luân là chưa đung, chưa phù hơp vơi điêu
kiên nghiêm đung cua đinh luât Menđen.


b. Tỉ lê màu lông thỏ ở F1 là:


55 thỏ đen: 106 thỏ lang: 52 thỏ trăng ≈ 1 thỏ đen: 2 thỏ lang: 1 thỏ trăng.
Vây thỏ lang là tinh trang trung gian thuôc thê di hơp giưa thỏ đen và thỏ
trăng à không thê tao đươc giông thỏ lang thuân chung.


Sơ đồ lai kiêm chưng:


Qui ươc AA thỏ đen; Aa thỏ lang; aa thỏ trăng
P: Aa (T.lang) x Aa (T.lang)


G: A, a A, a


1


1(2)

F1: 1 AA : 2 Aa : 1aa


KH: 1 thỏ đen: 2 thỏ lang: 1 thỏ trăng


c. Đôi vơi tinh trang thỏ đen và thỏ trăng thì ngươi chăn nuôi có thê gây
đươc giông thuân chung. Vì thỏ đen, thỏ trăng luôn có kiêu gen đông hơp
tương ưng là AA và aa.


13


(4,00đ) a. Chiêu dai cua gen trươc đôt biên:L = 3,4 x N/2 = 3,4 x 1500 = 5100 A0
Chiêu dài cua gen đôt biên


L = 3,4 x N/2 = 3,4 x 1497 = 5089.8 A0


b. Số nu môi loai va số liên kêt hiđro cua gen sau đôt biên va trươc đôt
biên:


Đây là đôt biên mât 3 căp nu
- TH1: mât 3 căp A-T


Sô nu loai A-T giam đi 3 căp, sô nu loai G-X không thay đôi. Sô liên
kêt hiđro giam 2 x 3 = 6 lk


- TH2: mât 3 căp G-X


Sô nu loai A-T không thay đôi, sô nu loai G-X giam đi 3 căp. Sô liên
kêt hiđro giam 3 x 3 = 9 lk


- TH3: mât 2 căp A-T và 1 căp G-X


Sô nu loai A-T giam đi 2 căp, sô nu loai G-X giam đi 1 căp. Sô liên
kêt hiđro giam 2 x 2 + 3 x 1 = 7 lk.


- TH4: mât 1 căp A-T và 2 căp G-X


Sô nu loai A-T giâm đi 1 căp, sô nu loai G-X giam đi 2 căp. Sô liên
kêt hiđro giam 2 x 1 + 3 x 2 = 8 lk.c. Nguyên nhân phat sinh đôt biên gen:


- Trong điêu kiên tư nhiên, đôt biên gen phat sinh do nhưng rôi loan trong
qua trình sao chep cua phân tử ADN dươi anh hưởng phưc tap cua môi
trương trong và ngoài cơ thê.


- Trong thưc nghiêm, ngươi ta đã gây ra cac đôt biên nhân tao băng cac tac
nhân vât li hoăc hóa hoc.


1


2


1


4


(4,00đ)


a. Xac đinh bô NST cua loai


Loài có 4 căp NST: A tương đông a; B tương đông b; C tương đông c; D
tương đông d à bô NST lương bôi cua loài là 2n = 8.


b. Viêt kí hiêu bô NST cua loai trong qua trinh giam phân


- Kì đâu 1: NST đã nhân đôi thành NST kep con dinh nhau ở tâm đông nên
có ki hiên là: AA aa BB bb CC cc DD dd.- Kì giưa 1: NST đóng xoăn cưc đai tâp trung ở măt phăng xich đao bô NST
giông kì đâu 1: AA aa BB bb CC cc DD dd.


- Kì giưa 2: bô NST đơn bôi ở thê kep xêp trên măt phăng xich đao nên có


1(3)

16 kiêu bô NST đơn bôi ở trang thai kep giông như kì cuôi 1.
AABBCCDD; AABBCCdd; AABBccDD; AABBccdd;
AAbbCCDD; AAbbCCdd; AAbbccDD; AAbbccdd;
aaBBCCDD; aaBBCCdd; aaBBccDD; aaBBccdd;
aabbCCDD; aabbCCdd; aabbccDD; aabbccdd;


- Kì cuôi 2: có sư phân li hai cromatit cua mỗi NST kep vê 2 cưc cua thoi vô
săc, có sư phân bào đê hình thành giao tử có bô NST đơn gôm 16 kiêu giao
tử:


ABCD; ABCd; ABcD; ABcd; AbCD; AbCd; AbcD; Abcd
aBCD; aBCd; aBcD; aBcd; abCD; abCd; abcD; abcd


1


1


5


(4,00đ)


a. Ơ nhiễm mơi trương là hiên tương môi trương tư nhiên bi bân, đông thơi
cac tinh chât vât li, hóa hoc, sinh hoc cua môi trương bi thay đôi, gây tac hai


tơi đơi sông cua con ngươi và cac sinh vât khac.


- Ngun nhân gây ơ nhiễm mơi trương: Ơ nhiễm chu yêu do con ngươi gây
ra như: pha rưng, cac hoat đông xa thai cac chât thai trong qua trình san
xuât vào môi trương mà không qua xử li…Ngoài ra, ô nhiễm con do môt sô
hoat đông cua tư nhiên: nui lửa phun nham thach gây nhiêu bui băm, thiên
tai lũ lut tao điêu kiên cho nhiêu loai vi sinh vât gây bênh phat triên…


b. Tài nguyên thiên nhiên là nguôn vât chât sơ khai đươc hình thành và tôn
tai trong thiên nhiên mà con ngươi có thê sử dung cho cuôc sông.


- Có 3 loai tài nguyên thiên nhiên chu yêu:


+ Tài nguyên không tai sinh: Vàng, bac, nhôm, săt, dâu mỏ…
+ Tài nguyên tai sinh: Đât, nươc, sinh vât, biên…


+ Tài nguyên năng lương vinh cửu: Năng lương măt trơi, gió, nhiêt
trong long đât…


- Trach nhiêm cua hoc sinh trong viêc bao vê thiên nhiên hoang dã: tham
gia bao vê cac loài sinh vât và môi trương sông cua chung, không săn băt
đông vât hoang dã, bao vê cac khu rưng đâu nguôn…Tham gia tich cưc vào
viêc cai tao cac hê sinh thai, làm cơ sở duy trì cân băng sinh thai, tranh gây
ô nhiễm và làm can kiêt nguôn tài nguyên thiên nhiên. Cân phai tuyên
truyên cho moi ngươi đêu hiêu biêt, cùng hành đông bao vê thiên nhiên
hoang dã.


1


10.5


0.5


1

×