Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.09 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS: ………...
Lớp: Ba /….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP
MÔN: THỂ DỤC


Năm học 2019 - 2020


1. CÁC KỸ NĂNG


- Ôn 10 nhịp bài võ cổ truyền. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.


- Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
tương đối chính xác.


2. THỰC HÀNH


- Ôn 10 nhịp bài võ cổ truyền. ( xem lại trên YOUTUBE, vào
YOUTUBE gõ “ 27 nhịp võ cổ truyền” ). Thực hiện 2-3 lần.


- Ôn 6 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân. Thực hiện
3-4 lần.(2)×