Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.42 KB, 2 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: …….……...…….
Lớp: Ba/….…….


Ngày ……../4/ 2020


ÔN TẬP


MƠN: TỐN - LỚP 3
Năm học 2019 – 2020


I. Những kiến thức cần nhớ


a/ Muốn tính chu vi hình chữ nhật em làm thế nào?


………
………
b/ Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì em thực hiện như thế nào?
……….
………...


II. Bài tập áp dụng


Câu 1: Viết kết quả thích hợp vào ô trống :


Chiều dài 10 cm 27 m


Chiều rộng 5cm 3 m


Chu vi hình chữ nhậtCâu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :


(21 - 11) x 4 = 41 34 - (20 + 10) = 4


56 - (23 +7) > 26 32 : (8 - 4) < 7


Câu 3 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/. Giá trị của biểu thức: 69 – (54 : 6) là:(2)

b/. Mẹ hái được 40 quả táo, chị hái được 35 quả táo, số táo của cả mẹ và chị được
xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?


A. 10 quả táo B. 15 quả táo


C. 25 quả táo D. 30 quả táo
Câu 4 :a) Đặt tính rồi tính:


243 + 537 840 - 725
………... ...………...


………... ...………...
………... ...………...
………... ...………...
b) Tính:


206 x 2 455 : 7


………
………


………
………
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:


a/. (30 +11) x 3 = ………..……… b/. 39 – (20 – 10) = ………….……
=……… =……….….


c/ (45 +15) : 3 =... d/ (95 : 5) - 3 = ...
= ... = ...
Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 13
chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó.


Bài giải

×