Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.19 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Một/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MƠN: TỐN - LỚP 1
Năm học 2019 - 2020


Câu 1: Viết các số:


a/ Từ 30 đến 40 : ,...


b/ Từ 41 đến 50: ...


c/ Từ 51 đến 60: ,...


Câu 2: Viết (theo mẫu):


Mẫu : Số 11 gồm: 1 chục và 1 đơn vị


Số 12 gồm: ...chục và ...đơn vị
Số 17 gồm: ...chục và ...đơn vị
Số 24 gồm: ...chục và ...đơn vị
Số 19 gồm: ...chục và ...đơn vị


Số 10 gồm: ...chục và ...đơn vị


Câu 3: Điền <, >, = vào chỗ chấm (...):5 + 4……….9 6……… 5
8 – 3……… 3 + 5 7 - 2……… 3 + 3


Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào :


2 + 3 > 5 6 + 2 = 8
1 + 3 = 3 + 1 3 < 2 + 0


Câu 5: Tính:


4 2 10 9
+ + - -
4 8 5 3


... ... ... ...

(2)

+ + - -
5 3 3 4


... ... ... ...


Câu 6: Viết phép tính thích hợp vào ơ trống :a/ Có: 6 que tính b/. Có: 8 quả chanh


Có thêm: 3 que tính Ăn: 2 quả chanh


Có tất cả:………que tính Còn lại………….quả chanh ?


Câu 7: Điền số và dấu thích hợp vào ơ trống để được phép tính đúng:

Câu 8: a/ Khoanh tròn vào số lớn nhất : 5; 2; 8; 4; 7
b/ Khoanh tròn vào số bé nhất : 8; 6; 9; 1; 3


Câu 9: Cho hình vẽ dưới đây:
Hình bên có:


- . . . hình tam giác.
- . . . hình vng

×