Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.41 KB, 1 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn


Họ và tên HS: ………...
Lớp: Một /….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP
MÔN: THỂ DỤC


Năm học 2019 - 2020


1. CÁC KỸ NĂNG


- Ôn 5 nhịp bài võ cổ truyền. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.


- Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.


2. THỰC HÀNH


- Ôn 5 nhịp bài võ cổ truyền. ( xem lại trên YOUTUBE, vào YOUTUBE gõ “ 27
nhịp võ cổ truyền” ). Thực hiện 2-3 lần.


- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình. Thực hiện 3-4 lần.

×